Trimble S3 str8, ETP, Trimble S3

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
17
WprowadŸ stanowisko
123
?
_
X
Nazwa / numer punktu: WysokoϾ instrumentu:
20%
S
2,000
+2
1,500
100
2.000m
Nazwa punktu nawi¹zania:
Wysokoœæ nawi¹zania:
Instrument dokona³ pomiaru. W okienku 16 przedstawione jest zesta-
wienie danych przez nas wprowadzonych przy opisywaniu stanowiska.
Gdy uznamy, ¿e wszystko jest w porz¹dku zapisujemy dane klikaj¹c
Enter
. Automatycznie przechodzimy do okienka z
Menu g³ównym
.
200
1.500m
...
1
Azymut (wprowadzony rêcznie):
Mapa
M
emu
Ulubione
Prze³¹cz
0.00000 grd
K¹t poziomy:
0.00000
grd
K¹t pionowy:
100.71080
grd
Odleg³oœæ skoœna: 3.360m
WyjdŸ
HA: 399.99989 grd VA: 100.71080 grd
Zapisz
Opcje
18
123
?
_
X
20%
S
Naszym celem jest pomiar k¹ta w kilku seriach automatycznie. Otwie-
ramy okienko
Pomiar
. Wybieramy funkcje
Pomiar serii.
Akceptujemy
Enter
.
2,000
+2
1,500
Pliki
WysokoϾ stanowiska
Pomiar punktu
Szybki pomiar kodów
WprowadŸ Konfiguracja
1
M
apa
M
emu
Ulubione
Prze³¹cz
Pomiar serii
Pomiar osi 3D
Pomiar ci¹g³y
Skanowanie powierzchni
Rzutowanie....
Tyczenie ....
Zakoñcz pomiar TS
Pomiar
Oblicz
Instrumant
WyjdŸ
Enter
19
Serie - Nawi¹zanie
123
?
_
X
Nazwa / numer punktu: Kod:
20%
200 pkt naw
S
2,000
+2
1,500
WysokoϾ celu::
1,500m
1
Otwar³o siê okienko
Serie-Nawi¹zanie
z danymi naszego punktu nawi¹-
zania 200. Zaprojektujmy dalszy pomiar. Otwieramy w dolnym pasku
pozycje
Opcje
.
Kierunek poziomy:
K¹t pionowy:
100.71080grd
M
apa
M
emu
Ulubione
Prze³¹cz
0.00000grd
Odleg³oœæ skoœna (raw):
3.360m
Esc
HA: 399.99980 grd VA: 100.71030 grd
Akceptuj
Wyklucz
Obróæ
Opcje
20
Opcje
123
?
_
X
KolejnoϾ:
Kolejnoœæ pomiarów:
20%
P1...P2...
123... 123
S
2,000
+2
1,500
Jak w poprzednich przypadkach pozycje oznaczone rozwijamy
,
miêdzy kolejnymi pozycjami przechodzimy
i wybieramy i wype³niamy
kolejnoœæ pomiarów, iloœæ pomiarów na punkcie, iloœci serii i czy bêd¹ to
serie automatyczne.
Enter
przechodzimy do drugiej strony
Opcji
.
Pomiarów na punkty:
IloϾ serii:
4
1
1
Serie automatyczne:
M
apa
M
emu
Ulubione
Prze³¹cz
Odrzuæ niepewne nawi¹zania:
1
/
2
HA: 399.99980 grd VA: 100.71030 grd
Akceptuj
Esc
21
Opcje
123
?
_
X
Minitoring
20%
Czas pomiêdzy serimi:
S
2,000
+2
1,500
0m3s
Automat, pomiar celów bezlustr.:
1
Po wprowadzeniu danych
Akceptujemy
zapis
Enter
i wracamy do
okienka
Serie-Nawi¹zanie
.
Uœrednij obserwacje z:
Mapa
M
emu
Ulubione
Prze³¹cz
5
Pomiar odleg. w drugim po³o¿eniu:
2
/
2
HA: 399.99980 grd VA: 100.71030 grd
Akceptuj
Esc
8
[ Pobierz całość w formacie PDF ]