Trimble S3 str15(1), ETP, Trimble S3

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
Usuniêcie niechcianego PLIKU - JOB-u
44
Nowy plik Job
123
?
_
X
Ot
wórz plik Job
20%
Otwieramy okienko
Menu g³ówne
. Podœwietlamy
Pliki
i przyciskiem
Enter
rozwijamy planszê z funkcjami grupy
Pliki
. Przyciskiem wielofunkcyjnym
odznaczamy funkcjê
Otwórz plik JOB
. Zatwierdzamy nasz wybór
Enter
.
Podgl¹d bie¿¹cego pliku
Menad¿er punktów
Wykres QC
Mapa bie¿¹cego pliku
W³aœciwoœci bie¿¹cego pliku
Kopiowanie pomiêdzy plokami
Odbierz/Wyœlij...
Eksploator plików
Pliki
WprowadŸ Konfiguracja
1
DR
S
2.000
+0
1.000
M
apa
Memu
Ulubione
Prze³¹cz
Pomiar
Oblicz
Instrumant
WyjdŸ
Enter
45
W
ybierz projekt
123
?
_
X
X
*
Ta k
Anuluj
Nazwa/numer Typ Rozmiar Zmodyfikowany
Trimble Data
Otworzyliœmy okienko
Wybierz projekt
. Wyœwietli³y siê pliki jakie do tej
pory zosta³y zapisane. Chcemy usun¹æ plik o nazwie
PWSZ L1
. Odzna-
czamy go sztyftem dotykowym, ale przytrzymujemy sztyft a¿ wyœwietli
siê okienko kontekstowe.
Gdy przytrzymamy go zbyt krótko to otworzymy ten plik.
78
JOB
1kb
12/11/2010
11:21:30
PWSZ
L1
JOB
10kb
11/10/2010
14:15:23
Apnowy
JOB
25kb
25/09/2010
20:05:42
PWSZ
L4
JOB
1kb
18/08/2010
05:22:29
+
1
+
88
+
New folder
46
123
?
_
X
X
*
Ta k
Anuluj
Nazwa/numer Typ Rozmiar Zmodyfikowany
Stwórz nowego JOB-a
Wybierz
Wytnij
Kopiuj
Wklej
Z
mieñ nazwê
U
suñ
Stwórz folder
W³aœciwoœci
Trimble Data
78
JOB
1kb
12/11/2010
11:21:30
Uruchamiamy funkcjê
Usuñ
sztyftem dotykowym przez klikniêcie.
PWSZ
L1
JOB
10kb
11/10/2010
14:15:23
Apnowy
JOB
25kb
25/09/2010
20:05:42
PWSZ
L4
JOB
1kb
18/08/2010
05:22:29
+
1
+
88
+
New folder
47
W
ybierz projekt
123
?
_
X
X
*
Ta k
Anuluj
Nazwa/numer Typ Rozmiar Zmodyfikowany
Trimble Data
Plik
PWSZ L1
znika.
78
JOB
1kb
12/11/2010
11:21:30
Apnowy
JOB
25kb
25/09/2010
20:05:42
PWSZ
L4
JOB
1kb
18/08/2010
05:22:29
+
1
+
88
+
New folder
15
[ Pobierz całość w formacie PDF ]