Trimble S3 str11(1), ETP, Trimble S3

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
Nast¹pi³o poruszenie instrumentu lub przesuniêcie punktu nawi¹zania
29
Serie - Po³o¿enie 2 (1/4)
123
?
_
X
Nazwa/numer punktu:
Kod:
20%
200
pkt.naw.
S
2,000
+2
1,500
Metoda:
K¹ty i d³ugoœci
1
WysokoϾ celu:
M
apa
Memu
Ulubione
Prze³¹cz
1.500m
W drugim po³o¿eniu lunety instrument wycelowa³ na punkt 200 i dokona³
pomiaru. Ale zmieni³a siê orientacja. Pomiar zosta³ wstrzymany i pokaza³o
siê okienko z meldunkiem o przekroczeniu b³êdów.
HA: 200.00000 grd VA: 299.14200 grd
Esc
Zmierz
Obróæ
Opcje
30
Powtórzone nawi¹z.:poza tolerancj¹
123
?
_
X
Nazwa/numer punktu:
Kod:
20%
200
pkt.naw
S
2,000
+2
1,500
Akcja:
Zapisz i przeorientuj
1
ÄK¹t poziomy: ÄOdleg³oœæ pozioma:
0.03410grd 0.105m
ÄK¹t pionowy: ÄPrzewy¿szenie:
-1.84453grd 0.095m
ÄOdleg³oœæ skoœna:
-0.104m
Mo¿emy wyraziæ zgodê na przeorientowanie kieruneku nawi¹zania
i dalej uruchomiæ pomiar poleceniem Enter.
Mapa
M
emu
Ulubione
Prze³¹cz
HA: 399.96240grd VA: 100.71400grd
Enter
Esc
Wyklucz
Obróæ
Opcje
31
Serie - Po³o¿enie 2 (1/4)
123
?
_
X
Nazwa/numer punktu:
Kod:
20%
210
pkt
S
2,000
+2
1,000
Metoda:
K¹ty i d³ugoœci
1
WysokoϾ celu:
M
apa
M
emu
Ulubione
Instrument wyceluje na drugi punkt 210. Pomierzy.
1.000m
...
Prze³¹cz
Esc
HA:11.87870grd VA: 103.83566 grd
Zmierz
Koñcz P
Obróæ
Opcje
32
Powtórzone nawi¹z.:poza tolerancj¹
123
?
_
X
Nazwa/numer punktu:
Kod:
20%
210
pkt
S
2,000
+2
1,000
Akcja:
Zapisz i przeorientuj
1
I znów wyœwietli b³êdy wynikaj¹ce z poprzedniej orientacji. Gdy zatwier-
dzimy przeorientowanie dla kierunku 210 pomiar zostanie wznowiony.
ÄK¹t poziomy: ÄOdleg³oœæ pozioma:
0.72300grd 0.080m
ÄK¹t pionowy: ÄPrzewy¿szenie:
-2.73449grd 0.100m
ÄOdleg³oœæ skoœna:
0.071m
Mapa
M
emu
Ulubione
Prze³¹cz
HA: 11.879260grd VA: 103.82980grd
Enter
Esc
Wyklucz
Obróæ
Opcje
11
[ Pobierz całość w formacie PDF ]