Trimble S3 str10, ETP, Trimble S3

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
27
123
?
_
X
Punkt ...
óHA óVA óSD
0.00000grd 0.00011grd 0.001m
110 0.00074grd 0.00113grd 0.001m
20%
200
S
2,000
+2
1,000
PotwierdŸ
1
Zakoñczyæ i zapisaæ
seriê?
M
apa
M
emu
Ulubione
Prze³¹cz
Instrument dla pewnoœci prosi o potwierdzenie decyzji o zakoñczeniu tej serii
pomiaru k¹ta 200-210. Gdy potwierdzimy
Tak
automatycznie przejdziemy do
Menu g³ównego.
Ta k
Nie
HA: 11.87900 grd VA: 103.82700 grd
Zamknij
Esc
po zamknij to okienko pojawia siê okienku wyników
+ Seria
Szczegó³y
Opcje
28
Brak otwartego pliku Job
123
?
_
X
Pliki
WprowadŸ Konfiguracja
1
20%
S
2,000
+2
1,000
Pomiar
Oblicz
Instrumant
Mapa
M
emu
Ulubione
Prze³¹cz
WyjdŸ
Enter
10
[ Pobierz całość w formacie PDF ]