Trimble S3 str16, ETP, Trimble S3

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
Pomiar punktów terenowych tachimetrem z w³¹czonym Autlokiem
48
Nowy plik Job
Otwórz plik Job
Podgl¹d bie¿¹cego pliku
Menad¿er punktów
Wykres QC
Mapa bie¿¹cego pliku
W³aœciwoœci bie¿¹cego pliku
Kopiowanie pomiêdzy plokami
Odbierz/Wyœlij...
Eksploator plików
123
?
_
X
20%
Pliki
WprowadŸ Konfiguracja
1
DR
S
2.000
+0
1.000
W
Menu g³ównym
wybieramy opcje
Pliki
. Akceptujemy wybór przycis-
kiem
Enter
. Rozwija siê okienko z funkcjami dla tej opcji.
wybieramy
pozycjê
Nowy plik Job
. Akceptujemy
Enter
.
M
apa
Memu
Ulubione
Prze³¹cz
Pomiar
Oblicz
Instrumant
WyjdŸ
Enter
49
Nowy plik Job:
123
?
_
X
Nazwa pliku Job:
...
PWSZ Lab.8
20%
S
0,000
W³aœciwoœci
Syst.wspó³.:
Skala: 1.0000000000
0,000
+2
0,000
Jednostki:
Metry
1
W pozycji
Nazwa pliku Job
wpisujemy przyjêt¹ nazwê PWST Lab.8
Przyciskiem
Enter
zatwierdzamy zapis
Pliki za³¹czników:
Brak
M
apa
M
emu
Ulubione
Prze³¹cz
Aktywna mapa:
Brak
Biblioteka obiektów:
Brak
Parametry:
Terenowe
Esc
HA: 148.42240 grd VA: 102.83120 grd
Akceptuj
50
Plik: PWSZ Lab.8
123
?
_
X
Pliki
WprowadŸ Konfiguracja
1
20%
S
0,000
+2
0,000
Wracamy do
Menu g³ównego
, podœwietlamy korzystaj¹c z przycisku wielo-
funkcyjnego
opcjê
Pomiar
, klikamy
Enter
, rozwija siê okienko kon-
tekstowe z funkcj¹
WprowadŸ stanowisko
. Klikamy
Enter
.
WprowadŸ stanowisko
Znane stan. wielonawi¹zane
Wciêcie
Linia odniesienia
M
apa
M
emu
Ulubione
Prze³¹cz
Pomiar
Oblicz
Instrumant
WyjdŸ
Enter
51
Poprawki atmosferyczne
123
?
_
X
Poprawki atmosferyczne
20%
S
0,000
+2
Ciœnienie: Temperatura:
?
?
Wyœwietli³o siê okienko
Poprawki atmosferyczne,
które nale¿y wype³niæ i da-
lej postêpujemy jak przy pomiarze k¹ta tzn. wprowadzamy dane stanowi-
ska, dane do orientacji instrumentu, wszystko zatwierdzamy przyciskiem
Enter
.
PPM (Wprowadzenie):
Korekcja krzywizn:
4
1
0,000
Poprawka na refrakcje:
Sta³a refrakcji:
M
apa
M
emu
Ulubione
Prze³¹cz
0,142
Automatyczne wyœwietlanie ekranu
poprawki
WyjdŸ
HA: 148.42240 grd VA: 102.83120 grd
Akceptuj
52
WprowadŸ stanowisko
123
?
_
X
Nazwa / numer punktu stanowiska:
20%
S
0,000
100
WysokoϾ instrumentu:
2.00 m ...
Wspó³rzêdne instrumentu (wprowadzone rêcznie):
0,000
+2
0,000
st.
1
Wprowadzamy dane stanowiska.
X:
Y:
0.00000m
M
apa
M
emu
Ulubione
Prze³¹cz
0.00000m
H:
200.000m
Punkt osnowy:
HA: 148.42240 grd VA: 102.83120 grd
Enter
Esc
Opcje
16
Kod:
0.00000m
[ Pobierz całość w formacie PDF ]