Trimble S3 str5(1), ETP, Trimble S3

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
6
Poprawki atmosferyczne
123
?
_
X
Poprawki atmosferyczne
20%
S
0,000
Ciœnienie: Temperatura:
?
?
0,000
+2
0,000
Na ekranie wyœwietli³o siê okienko
Poprawki atmosferyczne
. Funkcj¹
WyjdŸ
mo¿emy przejœæ do okienka 7 bez wprowadzania poprawek.
Natomiast po wpisaniu poprawek akceptujemy wprowadzone przez nas
dane przyciskiem
Enter
i przechodzimy do okienka
Tryb podstawowy
.
PPM (Wprowadzenie):
Korekcja krzywizn:
4
1
M
apa
Memu
Ulubione
Prze³¹cz
Poprawka na refrakcje:
Sta³a refrakcji:
0,142
Automatyczne wyœwietlanie ekranu
poprawki
WyjdŸ
HA: 148.42240 grd VA: 102.83120 grd
Akceptuj
7
Tryb podstawowy
123
?
_
X
Pokaza³o siê okienko
Tryb Podstawowy
. Z niego mo¿emy przejœæ
do
Menu g³ównego
przez komendê
WyjdŸ
z pominiêciem wstêpnych
pomiarów.
Jeœli chcemy wykonaæ pomiar wstêpny to celujemy na nasz punkt
i ustalamy sposób pomiaru, na lustro czy bez lustra. Ustawienia doko-
nujemy w Menu Trimble (przycisk Trimble na klawiaturze otwiera Menu)
w³¹czaj¹c lub wy³¹czaj¹c funkcje DR (przyk³ad okienko 15). Ustalmy,
¿e celujemy na lustro. Celujemy z grubsza i funkcj¹
Szukaj
(Menu Trimble)
instrument sam dok³adnie poprawi nam celowanie. Po naciœniêciu
przycisku
Enter
, (
) instrument zacznie szukaæ celu w niewielkim
zakresie w lewo-prawo, góra-dó³ i po wycelowaniu dokona pomiaru.
Gdy zaczniemy klikaæ w czarn¹ strza³kê
to kolejno ogl¹dniemy trzy
okienka które zawieraj¹ dane z pomiaru.
HA: 395.44990 grd
20%
S
0,000
0,000
+2
0,000
VA: 100.84651 grd
1
SD: 3.318 m
M
apa
Memu
Ulubione
Prze³¹cz
Zmierz
WyjdŸ
HA: 395.44990 grd VA: 100.84651 grd
Zmierz
Zeruj
Ustaw
Opcje
8
Tryb podstawowy
123
?
_
X
HA: 395.44990 grd
20%
S
0,000
+2
0,000
Klikamy
.
Zmieni³ siê obrazek na pasku zadañ z na
.
HD: 3.315 m..
VD: 0.236 m
1
20%
S
0,000
20%
S
0,000
+2
0,000
Mapa
M
emu
Ulubione
Prze³¹cz
0,000
+2
0,000
1
1
WyjdŸ
HA: 395.44990 grd VA: 100.84651 grd
Zmierz
Zeruj
Ustaw
Opcje
9
Tryb podstawowy
123
?
_
X
X: 4.309 m.
20%
S
0,000
Y: 0.763 m
1
+2
0,000
Klikamy
.
Uzyskaliœmy pe³ne dane o naszym punkcie okreœlone do stanowiska
instrumentu.
Przy tym pomiarze
Opcje
to poprawki atmosferyczne.
Wys: 1.236 m
M
apa
M
emu
Ulubione
Prze³¹cz
WyjdŸ
HA: 395.44990 grd VA: 100.84651 grd
Zmierz
Zeruj
Ustaw
Opcje
10
Tryb podstawowy
123
?
_
X
HA: 395.44990 grd
20%
S
Przewinê³y siê trzy okienka
Trybu podstawowego
. Wróciliœmy do pier-
wszego. Mo¿emy przyciskiem dotykowym
WyjdŸ
lub klawiszem
Esc
z klawiatury instrumentu wycofaæ siê do
Menu g³ównego
.
Jeœli chcielibyœmy instrument wy³¹czyæ to mo¿emy tego dokonaæ w ka¿-
dej chwili. Przyciskamy przez chwilê czarny wy³¹cznik na dŸwigarze
instrumentu(ten którym w³¹czaliœmy zasilanie instrumentu), zielona kon-
trolka zacznie mrugaæ,na ekranie otworzy siê ma³e okienko
Power
key!
z poleceniami do wy³¹czenia instrumentu.
0,000
VA: 100.84651 grd
1
+2
0,000
SD: 3.318 m
Mapa
M
emu
Ulubione
Prze³¹cz
HA: 395.44990 grd VA: 100.84651 grd
Zmierz
WyjdŸ
5
Zeruj
Ustaw
WyczyϾ
Opcje
Ulubione
Prze³¹cz
Zmierz
WyjdŸ
Zeruj
Ustaw
Opcje
[ Pobierz całość w formacie PDF ]