Trimble S3 str9, ETP, Trimble S3

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
22
Serie - Nawi¹zanie
123
?
_
X
Nazwa / numer punktu: Kod:
20%
200 pkt naw
S
2,000
+2
1,500
WysokoϾ celu::
1,500m
1
Nic siê nie zmieni³o, punkt 200 to kierunek nawi¹zania i pierwsze ramie
naszego k¹ta. Akceptujemy to
Enter
.
Kierunek poziomy:
K¹t pionowy:
100.71080grd
Mapa
M
emu
Ulubione
Prze³¹cz
0.00000grd
Odleg³oœæ skoœna (raw):
3.360m
HA: 399.99980 grd VA: 100.71030 grd
Akceptuj
Esc
Wyklucz
Obróæ
Opcje
23
Serie - Po³o¿enie 1 (1/4)
123
?
_
X
Co oznacza zapis w górnym pasku okienka wyœwietlacza - 1 po³o¿enie
lunety w 1 serii z planowanych 4.
Nazwa/numer punktu:
Kod:
20%
S
2,000
+2
1,500
?
?
Metoda:
K¹ty i d³ugoœci
W okienku 23 uwidoczniona jest dalsza czêœæ scenariusza pomiaru
naszego k¹ta. Wprowadzamy dane o drugim kierunku, kierunku na punkt
210.
1
WysokoϾ celu:
M
apa
M
emu
Ulubione
Prze³¹cz
1.000m
...
Esc
HA: 399.99980 grd VA: 100.71030 grd
Zmierzj
Koñcz P
Opcje
24
Serie - Po³o¿enie 1 (1/4)
123
?
_
X
Nazwa/numer punktu:
Kod:
20%
S
2,000
+2
1,000
210
pkt
Celujemy na punkt 210 i dokonujemy pomiaru. Ale wczeœniej zasy-
gnalizujmy, ¿e to jest koniec naszego scenariusza przez wywo³anie
funkcji
Koñcz P
.
Instrument pomierzy³ kierunek 210, przerzuci³ lunetê przez zenit, wyce-
lowa³ na punkt 200.
Metoda:
K¹ty i d³ugoœci
1
WysokoϾ celu:
pa
mu
Ulubione
Prze³¹cz
Ma
M
e
1.000m
...
HA: 11.86600 grd VA: 103.82096 grd
Esc
Koñcz P
Obróæ
Opcje
Zmierz
25
Serie - Po³o¿enie 2 (1/4)
123
?
_
X
Nazwa/numer punktu:
Kod:
20%
200
pkt.naw.
S
2,000
+2
1,500
Metoda:
K¹ty i d³ugoœci
Pokaza³o siê okienko 25 a potem pokazywa³y siê nastêpne okienka w rytm
automatycznego wykonywania pomiarów przez instrument. Instrument
zatrzyma³ siê na punkcie 210 po zrealizowaniu pomiarów wg. scenariusza
rozpisanego w okienku 19.
Otwar³o siê okienko 25 zakoñczenia pomiaru.
1
WysokoϾ celu:
Mapa
Memu
Ulubione
Prze³¹cz
1.500m
HA: 200.00000 grd VA: 299.14200 grd
Esc
Obróæ
Opcje
Zmierz
26
123
?
_
X
Punkt ...
200
óHA óVA óSD
0.00000grd 0.00011grd 0.001m
110 0.00074grd
0.00113grd
0.001m
20%
S
2,000
+2
1,000
1
W tym okienku mamy informacje o dok³adnoœciach naszego pomiaru.
Koñczymy przyciskiem
Enter
,
Zamknij
.
M
apa
Memu
Ulubione
Prze³¹cz
HA: 200.00000 grd VA: 299.14200 grd
Esc
Zamknij
+ Seria
Szczegó³y
Opcje
9
X:
[ Pobierz całość w formacie PDF ]