Trimble S3 str7, ETP, Trimble S3

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
12
Brak otwartego pliku Job
123
?
_
X
Pliki
WprowadŸ Konfiguracja
1
20%
S
0,000
+2
0,000
Podœwietlamy funkcjê
Pomiar
i przyciskiem
Enter
otwieramy okienko
kontekstowe. Skromne jest to okienko gdy w nag³ówku widnieje informa-
cja, ¿e jest
Brak otwartego pliku
. Ale nam to wystarcza. Podœwietlamy w nim
funkcjê
WprowadŸ stanowisko
i klikaj¹c
Enter
otwieramy znane nam
okienko
Poprawki atmosferyczne
(okienko 6). Po akceptacji 6 pokazuje siê
13,
Wybierz folder
.
Pomiar
WprowadŸ stanowisko
Znane stan. wielonawi¹zane
Wciêcie
Linia odniesienia
Oblicz
Instrumant
M
apa
M
emu
Ulubione
Prze³¹cz
WyjdŸ
Enter
13
W
ybierz folder
123
?
_
X
X
*
Ta k Anuluj
Nazwa/numer Typ Rozmiar Zmodyfikowany
Jeœli mieliœmy swój folder i mo¿emy go wykorzystaæ do nowych pomiarów
to w okienku 13 wybieram go i akceptujê. Jeœli chcemy za³o¿yæ nowy
to jest to pokazane w dalszej czêœci niniejszego opracowania (okienko 33).
Gdy ju¿ wybierzemy lub za³o¿ymy swój folder przechodzimy do okienka 14
WprowadŸ stanowisko.
+
+
+
Trimble Data
1
88
New folder
14
WprowadŸ stanowisko
123
?
_
X
Nazwa / numer punktu stanowiska:
20%
S
0,000
100
WysokoϾ instrumentu:
2.00 m ...
Wspó³rzêdne instrumentu (wprowadzone rêcznie):
0,000
+2
0,000
Okienko, które siê wyœwietli ma do wype³nienia 3 wiersze. Gdy wype³nimy
Nazwê/numerpunktu stanowiska
ukarz¹ siê dodatkowe pozycje do wype³nie-
nia, mianowicie wspó³rzêdne instrumentu. Wype³niamy do koñca
WprowadŸ
stanowisko
przechodz¹c miêdzy kolejnymi pozycjami
st.
1
X:
Y:
0.00000m
Mapa
Memu
Ulubione
Prze³¹cz
0.00000m
H:
200.000m
Punkt osnowy:
i zatwierdzamy
Enter
.
HA: 148.42240 grd VA: 102.83120 grd
Enter
Esc
Opcje
15
WprowadŸ stanowisko
123
?
_
X
Nazwa punktu nawi¹zania:
20%
S
2,000
+2
0,000
W okienku 15 zajmiemy siê nawi¹zaniem. Miêdzy kolejnymi wierszami
przechodzimy podobnie jak poprzednio
, natomiast pozycjê
Metoda
,
gdzie mamy chor¹giewkê okienko kontekstowe rozwijamy przyciskiem
. Po wpisaniu i wybraniu danych celujemy na punkt 200, przy pomocy
Menu Trimble
wprowadzamy pomiar na lustro i mierzymy, wywo³uj¹c
pomiar przyciskiem
Enter
.
200
Kod:
Wysokoœæ nawi¹zania:
1.50 m
pkt. naw.
...
1
Azymut (wprowadzony rêcznie):
M
apa
M
emu
Ulubione
Prze³¹cz
0.00000m
Metoda:
K¹ty i d³ugoœci
0.00000m
K¹ty i d³ugoœci
Uœredniaj obserwacje 2
Tylko k¹ty
Tylko k¹ty HA
Offset k¹towy
Domiar Kierunkowy HA
Domiar k¹towy VA
HA: 148.42240 grd VA: 102.83120 grd
Zmierz
Opcje
Domiar liniowy
}
funkcje schowane w dole
okienka, wyci¹gamy je
suwakiem.
16
Trimble functions:
123
OK
?
TRK
Tracklight
WskaŸnik
laserowy
DR
Auto
W³.
W³.
W
Menu Trimble
ustawianie pomiaru bezlustrowego lub z lustrem doko-
nujemy w czwartym okienku w górnym wierszu zestawu funkcji Trimble.
Libella
Elektron.
Joystick
Obróæ do
Zmieñ
po³. lunety
Tryb
podstawowy
Autolock
Szukaj
Zakoñcz
pomiar
Dla przypomnienia funkcja szukaj w dolnym wierszu pozwala nam precy-
zyjnie wycelowaæ na lustro.
7
Kod:
0.00000m
[ Pobierz całość w formacie PDF ]