Trimble S3 str6(1), ETP, Trimble S3

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
11
Tryb podstawowy
123
?
_
X
HA: 149.85740 grd
OK
20%
S
0,000
Poleceniem
Suspend
zawiesimy pracê instrumentu, instrument przejdzie
w uœpienie. Kontrolka bêdzie mrugaæ.
Przyciskiem
Shutdown
wy³¹czymy instrument, kontrolka na czarnym
przycisku gaœnie.
Nie wy³¹czamy instrumentu, chcemy pomiar kontynuowaæ.
Powracamy do
Menu
funkcj¹
WyjdŸ
lub
Esc
.
0,000
+2
0,000
Power key was pressed.
VA: 101.50860 grd
1
SD: ?
Suspend
Mapa
M
emu
Ulubione
Prze³¹cz
HA: 149.85740 grd VA: 101.50860 grd
WyjdŸ
Zmierz
Zeruj
Ustaw
Opcje
Przypomnijmy,
nasze zadanie to pomiar pojedynczego k¹ta poziomego miêdzy dwoma lustrami
w dwóch po³o¿eniach lunety i w 4 seriach w trybie automatycznym.
200 punkt nawi¹zania:
Az = 0,0000grd
210
wys. lustra 1,000m
wys. lustra 1,500m
100
Stanowisko:
X = 0,0000m
Y = 0,0000m
H = 200,0000m
wys. instr. 2,000m
6
Power key!
Shutdown
Options
[ Pobierz całość w formacie PDF ]