Trimble S3 str3, ETP, Trimble S3

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
Trimble S3 Servo/Autlock Total Sattion Control Panel
Otworzyæ, zamkn¹æ
dodatkow¹ klawiaturê
W³¹czanie, wy³¹cznie
podœwietlenia klawiatury
Wprowadza znaki “.” i “,”
Spacja
W³¹czanie mo¿liwoœci
pisania odrêcznego
na ekranie
Usuniêcie, kasowanie
W³¹czanie lub wy³¹czanie
ekranu dotykowego
Wyœwietlanie informacji
pomocniczych jak F1
w komputerze
Wyœwietla pasek
zadañ windows
Przycisk Funkcje kontrolera
Ctrl +
a
w³¹czanie, wy³¹cznie podœwietlenia, klawiatury
Ctrl + Trimble w³¹czanie lub wy³¹czanie ekranu dotykowego,
Ctrl + 7 otworzyæ, zamkn¹æ dodatkow¹ klawiaturê,
Ctrl + Enter wyœwietlanie informacji pomocniczych jak F1 w komputerze
Ctrl + Esc wyœwietla pasek zadañ windows,
Ctrl + ., wprowadza znaki “.” i “,”
Ctrl + Back space usuniêcie, kasowanie,
Ctrl + Spider Key w³¹czanie mo¿liwoœci pisania odrêcznego na ekranie
Ctrl + 0 spacja,
PUNKTY ZARZ¥DZANIA INSTRUMENTEM:
1. Menu g³ówne
2. Menu Trimble
Pasek stanu:
Stan na³adowania
baterii
Brak otwartego pliku Job
123
?
_
X
Trimble functions:
123
OK
?
Klikaj¹c na ikonkê
instrumentu uzys-
kamy informacje
o jego ustawieniu.
20%
S
0,000
+2
TRK
Tracklight
WskaŸnik
laserowy
DR
Auto
W³.
W³.
Pliki
WprowadŸ Konfiguracja
1
0,000
Libella
Elektron.
Zmieñ
po³. lunety
Joystick
Obróæ do
M
apa
Klikaj¹c na ikonkê
lustra rozwinie siê
o nim informacja
Memu
Ulubione
Prze³¹cz
Tryb
podstawowy
Autolock
Zakoñcz
pomiar
Pomiar
Oblicz
Instrumant
Szukaj
WyjdŸ
Enter
3
[ Pobierz całość w formacie PDF ]