TRANSFORMERS-Zemsta upadłych-imbt-tf2-cd2, Napisy do filmów

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
{1}{100}www.napiprojekt.pl - nowa jako�� napis�w.|Napisy zosta�y specjalnie dopasowane do Twojej wersji filmu.{70}{106}To tu.{107}{164}Tak. Niez�e wej�cie.{165}{250}Poczekajcie tu.|Dam zna�, czy mo�ecie wej��, dobra?{251}{426}- Numer 42, mamy zam�wione...|- ...jakie� przypalone.{489}{528}Mamo, mam si� skaleczy�?{529}{600}- W og�le ci nie idzie.|- Jestem jak ninja, z mieczem.{601}{637}Wynocha!{638}{686}Sam!|Pilnuj miejsca.{687}{735}We� numer,|m�odzie�cze.{736}{811}Robo-Wojownik.{812}{835}Znasz go?{836}{863}Pierwsze s�ysz�.{864}{919}Nie s�ysza�e� o|TheRealEffingDeal.com?{920}{987}Musisz m�wi�|o tym amatorskim blogu{988}{1040}z zabezpieczeniami|na poziomie GameBoya.{1041}{1086}Robo-Wojownik.{1087}{1136}To on!|To ten facet.{1137}{1184}To on.{1185}{1231}Nie.{1232}{1257}Wolne �arty.{1258}{1317}Dobra, mi�sny zamkni�ty.|Wychodzi�!{1318}{1383}No ju�!{1386}{1421}Chwila, znasz go?{1422}{1456}- Stary znajomy.|- "Znajomy".{1457}{1520}Przez ciebie zamkni�to Sektor 7.{1521}{1559}Wszystko rozwi�zano,{1560}{1639}�adnych uprawnie� bezpiecze�stwa,|bez emerytury, niczego.{1640}{1713}Wszystko przez ciebie|i twoj� dziewczyn�-kryminalistk�.{1714}{1750}Ale wydoro�la�a�.{1751}{1817}G�upku, gdzie jest ryba?{1818}{1865}Nie traktuj mnie przedmiotowo!{1866}{1901}- Yakov!|- Co?{1902}{1954}Nie dostaniesz karpi�wki|za stanie.{1955}{2004}Chcesz nowe z�by ze SkyMalla?{2005}{2070}- To moje marzenie.|- To pom�.{2071}{2114}- Mieszkasz z mam�?|- Nie, mama ze mn�,{2115}{2130}a to du�a r�nica.{2131}{2177}Pokazuj� ci� we|wszystkich wiadomo�ciach.{2178}{2233}- Wiem.|- A NIP-1, nadal rozrabia, co?{2234}{2263}Jak to si� sta�o?{2264}{2313}Nie pytaj.|Nie wiem, co ukrywasz,{2314}{2354}ale nie chc� mie�|z tym nic wsp�lnego.{2355}{2409}�egnam, nie widzia�e� mnie.|Mam obwarzanki do sko�czenia.{2410}{2443}Daj mi 5 sekund.{2444}{2479}Zaczekaj,|potrzebuj� twojej pomocy.{2480}{2545}Naprawd�,|potrzebujesz mojej pomocy?{2546}{2564}Musz�...{2565}{2622}Powoli trac� rozum.{2623}{2704}Ma�y robot wetkn�� mi jakie�|urz�dzenie, g��boko w m�zg,{2705}{2744}i zacz�o wy�wietla�|obce symbole,{2745}{2769}jak zwariowany film,{2770}{2812}a na ko�cu historii|sta�em si� zbiegiem.{2813}{2840}I ty m�wisz, �e masz ci�ko?{2841}{2891}Wy�wietla�o obrazy|z twojego m�zgu?{2892}{2926}Tak.{2927}{2973}Ch�odnia!{2974}{3002}- Martwe �winie.|- Ohyda.{3003}{3073}To, co zobaczycie,|jest �ci�le tajne.{3074}{3146}Nie m�wcie mojej matce.{3147}{3174}Martwe �winie,|�wi�ska grypa.{3175}{3201}- Nie dobrze.|- Teraz wiecie.{3202}{3248}Nast�pnym razem, jak|b�dziecie je�� koz� albo �wini�,{3249}{3274}kryje si� za tym historia.{3275}{3315}Tak, kryje si� historia.{3316}{3360}/Twierdzisz, �e wierzysz w obcych?{3361}{3396}Dobra, akta.{3397}{3453}M�wimy o symbolach.{3454}{3536}Nadal radioaktywne.|�apy precz.{3537}{3595}Dobra, Sze�ciano-m�zgi.{3596}{3650}Co� z tego przypomina|twoje symbole?{3651}{3686}Sk�d to masz?{3687}{3722}Zanim mnie zwolnili,{3723}{3785}trenowa�em w Sektorze 7,|chudy, w formie...{3786}{3906}75 lat bada� nad obcymi,|wskazuj�cymi na jedno:{3907}{4017}Transformery,|by�y tu d�ugi, d�ugi czas.{4018}{4066}Sk�d wiem?{4067}{4114}Archeolodzy znale�li|nieznane znaki{4115}{4180}i staro�ytne runa|na ca�ym �wiecie.{4181}{4249}Chiny, Egipt, Grecja.{4250}{4291}Nakr�cone w 1932.{4292}{4336}Te symbole,|kt�re widzisz w g�owie?{4337}{4408}- Tak.|- Takie same s� tu, tak?{4409}{4541}Powiedz, jakim sposobem|wszyscy rysowali to samo?{4542}{4574}Obcy.{4575}{4616}I chyba kt�ry� z nich zosta�.{4617}{4642}Zobacz to.{4643}{4696}Projekt Czarny Sztylet.{4697}{4792}Roboty, zakamuflowane.|W ukryciu.{4793}{4809}Ca�y czas.{4810}{4889}Wykryli�my radioaktywne|sygnatury w ca�ym kraju.{4890}{4972}Prosi�em na kolanach,|by to zbadali,{4973}{5059}ale stwierdzili,|�e odczyty by�y bardzo ma�e.{5060}{5124}�e mia�em obsesj�!{5125}{5187}Ja, wyobra�acie sobie?{5188}{5244}Megatron powiedzia�, �e by�o tu|jeszcze jedno �r�d�o Energonu.{5245}{5291}- Na Ziemi? �r�d�o?|- Na Ziemi.{5292}{5317}Dobra, a te symbole,{5318}{5360}mapa w mojej g�owie,|zaprowadzi�aby go tam.{5361}{5403}Nie powiniene� spyta�|o to Autobot�w?{5404}{5434}Nie, �r�d�o by�o tu wcze�niej.{5435}{5503}Cokolwiek to za �r�d�o Energonu,|by�o tu przed nimi.{5504}{5558}- Przyby�o tu wcze�niej.|- Zgadza si�.{5559}{5591}Stoimy w kropce...{5592}{5646}Chyba �e mo�emy|pogada� z Deceptikonem.{5647}{5698}Nie, �ebym m�g� to za�atwi�...{5699}{5766}Ja mog�.{5843}{5887}/Wypu��cie mnie!{5888}{5976}- Mo�e by� troch� z�y.|- Otw�rz.{5977}{6042}Na�l� na wasze|ty�ki Deceptikony!{6043}{6066}Zachowuj si�.{6067}{6108}- To Deceptikon?|- Tak.{6109}{6177}- Mo�esz go wyszkoli�?|- Pr�bowa�am.{6178}{6235}Ca�e doros�e �ycie|odkrywa�em plan obcych{6236}{6336}- Jeste� w�ciek�a.|- a wy nosicie go jak ma�ego chihuahua.{6337}{6395}Chcesz oberwa�, �onow�osy?{6396}{6471}Przepraszam.|Przepraszam za oko.{6472}{6512}Jak b�dziesz grzeczny,{6513}{6554}zostawi� w spokoju|twoje drugie oko.{6555}{6587}Dobrze?|Nie wypal� ci go.{6588}{6646}Powiedz tylko,|co to za symbole.{6647}{6699}Prosz�.{6700}{6759}Dobra.{6760}{6851}Znam go.|To j�zyk Prime'�w.{6852}{6911}Nie odczytam tego,|ale to oni...{6912}{6982}Gdzie wy znale�li�cie|ich zdj�cia?{6983}{7006}- To oni?|- Tak.{7007}{7073}Poszukiwacze, kolego.|Najstarsi z najstarszych.{7074}{7112}Byli tu tysi�ce lat,{7113}{7142}szukaj�c czego�.{7143}{7186}Nie wiem, czego.|Nikt mi nic nie m�wi.{7187}{7242}Oni wam przet�umacz� te symbole.{7243}{7279}I wiem, gdzie ich znale��.{7280}{7352}Poka� nam.{7421}{7527}Najbli�szy jest w Waszyngtonie.{7528}{7594}Muzeum Lotnictwa i Przestrzeni|Kosmicznej Smithsona.{7595}{7664}Kraina marze�.{7665}{7755}Zawsze chcia�em by� astronaut�.{7756}{7824}- Potrzymaj.|- Co to ma by�?{7825}{7838}Co?{7839}{7903}Nosz� je, gdy si� boj�.{7904}{7976}Podobnie jak Jeamby, Cheater.|Baseballowa sprawa.{7977}{8049}Dobra, po zsynchronizowaniu zachowa�|trze�wy umys� i pusty p�cherz.{8050}{8123}W razie schwytania, ��dacie adwokata|i za nic nie m�wcie mojego imienia.{8124}{8147}We�cie te pigu�ki.{8148}{8168}Wsu�cie pod j�zyk.{8169}{8225}To skoncentrowany polimer,|dodawany do ciastek Oreo.{8226}{8269}Oszukuje wykrywacz k�amstw,|zawsze.{8270}{8325}Dobra, zaczynajmy przedstawienie.{8326}{8373}Chwila, nie mog� tego zrobi�.{8374}{8403}Nie jestem �owc� obcych, jasne?{8404}{8434}Nie zrobi� tego.|Stra�nicy maj� bro�.{8435}{8486}- Nie chc� umiera�.|- Dzieciaku.{8487}{8552}Jak skompromitujesz t� misj�,|dla mnie jeste� martwy.{8553}{8636}Sp�jrz mi w oczy|i �ci�gaj pasek.{8637}{8685}/Muzeum zamkni�te.{8686}{8728}Papa, z�e wie�ci, brachu.{8729}{8768}Srajta�ma si� sko�czy�a.|Macie wi�cej?{8769}{8820}-Powiedzcie, �e tak...|- Sugeruj� wyj��.{8821}{8857}Muzeum zamkni�te.{8858}{8920}Rozumiem, ale jak widzisz,|to pilna sprawa.{8921}{8963}Ci�nie mnie, musz�, jasne?{8964}{9036}Stoi pan nago na widoku...{9037}{9210}/- Zak�adaj pan gacie i wychod�.|/- Nigdzie nie id�.{9217}{9254}Ma pan ten papier, tak?{9255}{9283}/Powinien si� pan wstydzi�.{9284}{9380}/To rodzinne muzeum.{9768}{9806}Co tu si� dzieje?{9807}{9914}Ile razy mo�na potraktowa� swoje jaja|paralizatorem, by nie mie� dzieci?{9915}{10052}Jeste� amatorem,|kompletnym amatorem.{10060}{10110}Teraz jest tu 5 stra�nik�w.|5 stra�nik�w.{10111}{10150}- Bierz to i uciekaj.|- Daj mi chwilk�.{10151}{10198}Musz� mie� urz�dzenie naprowadzaj�ce.{10199}{10336}- B�d� grzeczny.|- Mam klaustrofobi�.{10660}{10713}Patrz.|Id� za nim.{10714}{10798}Wie, gdzie i��.{10874}{10904}- Wie co�.|- Co?{10905}{10972}Wie co�!{11082}{11112}- Wiesz, co mam?|- Tak?{11113}{11185}Blackbird.{11215}{11251}Oto on.{11252}{11343}Oni s� legend�,|jak... prezes zarz�du.{11344}{11397}Kocie, po�� od�amek.{11398}{11487}I obserwuj magi�.{11617}{11674}O cholera, to Deceptikon!{11675}{11727}- Deceptikon?|- Deceptikon?{11728}{11826}Schowa� si� pod ogon!{12064}{12169}Co to za ohydne mauzoleum?{12170}{12247}N�dzne istoty, poka�cie si�!{12248}{12336}Inaczej zaznacie|mego niesko�czonego gniewu!{12337}{12430}Stare strunowce,|zwane podstawowymi organizmami.{12431}{12475}Gnojek!{12476}{12583}Ujrzyjcie wieczn�|chwa�� Jetfire'a!{12584}{12634}Przygotujcie si�|na przeci��enie system�w!{12635}{12670}M�wi� wam,|wiek mu nie s�u�y.{12671}{12746}- Chyba ci� s�ysza�.|- Rozkazuj� otworzy� te drzwi.{12747}{12775}Ognia!{12776}{12870}Powiedzia�em ognia!{12873}{12895}Nonsens.{12896}{12960}Przebij� te liche...{12961}{12987}Zaczekaj.{12988}{13098}Sw�dz�ca, przekl�ta rdza|w moim ty�ku.{13099}{13153}Muzeum b�dzie bardzo z�e.{13154}{13293}Bardzo z�e.|Musimy z�apa� ten samolot!{13305}{13348}Jestem na misji.{13349}{13397}Czekaj!{13398}{13438}- Czego chcecie?|- Chcemy tylko pogada�!{13439}{13483}Nie mam czasu,|jestem na misji!{13484}{13526}Jestem najemnikiem.{13527}{13577}- Na jakiej jestem planecie?|- Ziemia.{13578}{13626}Ziemia?|Okropna nazwa planety,{13627}{13673}r�wnie dobrze pasuje "brud".{13674}{13721}Planeta Brud.{13722}{13806}Powiedz, nadal trwa|wojna domowa robot�w?{13807}{13868}- Kto wygrywa?|- Deceptikony.{13869}{13921}Zmieni�em stron� na Autoboty.{13922}{13955}Jak to,|"zmieni�e� stron�"?{13956}{13979}Mamy wyb�r.{13980}{14084}Osobista decyzja.|Tyle z�a.{14085}{14134}Kto chce wie�� �ycie,|przepe�nione nienawi�ci�?{14135}{14160}Czyli nie trzeba pracowa�{14161}{14201}dla tych marnych,|szalonych Deceptikon�w?{14202}{14290}Je�li im si� powiedzie,|zniszcz� ca�y wszech�wiat.{14291}{14354}Zmieniam stron�, zmieniam|stron�, Wojownicza Bogini!{14355}{14411}- Kto jest twoim ma�ym Autobotem?|- Jeste� milutki.{14412}{14444}Jestem Wheelie.{14445}{14494}Powiedz moje imi�, powiedz!{14495}{14536}Pozwolisz wykorzystywa�|swoj� nog�?{14537}{14567}Przynajmniej jest wierny.{14568}{... [ Pobierz całość w formacie PDF ]