transformatory olejowe abb tnoslh, Elektrotechnika-materiały do szkoły, Efektywność energetyczna w ...

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
Power
IT
Transformatory Olejowe
Normy: PN, IEC ...
Moc znamionowa

2500kVA
Napięcie pierwotne

36kV
Nawet standardowe
rozwiazania są u nas roz-
wiązaniami specjalnymi
W każdym niemalże miejscu gdzie żyją i pracują
ludzie znajdziesz co najmniej jeden transformator.
Tak długo jak on pracuje i dostarcza energię do
schodów ruchomych w domu towarowym, hotelo-
wej windy, komputerów biurowych, pieca
w piekarni, maszyn rolniczych czy kombinatu pe-
trochemicznego nikt nie poświęca mu uwagi.
Naszym celem jest wspomóc Cię i wzbogacić
Twoją działaność. Aby to zrobić nie poprzestaje-
my na ofercie szerokiego wachlarza transformato-
rów najwyższej jakości. Zapeniamy również wy-
sokiej klasy serwis.
Z taką kompleksową ofertą jesteśmy w stanie za-
proponować najwłaściwsze rozwiązanie każdego
problemu technicznego.
W porównaniu z innymi konkurencyjnymi propo-
zycjami nasze rozwiązanie wyróżnia wysoka jakość,
połączona z lepszym serwisem. Jest ono bardziej
przyjazne dla środowiska i charakteryzuje się
większą dostępnością oraz niższymi kosztami
całkowitymi.
Wszędzie na świecie – w kolejach podziemnych,
wesołych miasteczkach i każdym miejscu gdzie
żyją i pracują ludzie – znajdziesz w użyciu trans-
formatory produkcji ABB.
ABB oferuje Ci znalezienie optymalnego rozwiąza-
nia dla Twoich zastosowań i zachęca aby przeko-
nać się na własne oczy, że nawet standardowe roz-
wiązania są u nas rozwiązaniami specjalnymi.
Jednakże transformator jest jednym z najważniej-
szych elementów w każdym procesie produkcyj-
nym. Bez niego kluczowe czynności niemal każ-
dego przedsięwzięcia lub fabryki zostałyby zatrzy-
mane – z bardzo poważnymi konsekwencjami
finansowymi.
Po prawie 100 latach rozwoju i produkcji transfor-
matorów jesteśmy wciąż świadomi tej zależności.
Dlatego nigdy nie idziemy na kompromis jeżeli
chodzi o jakość, bezpieczeństwo i niezawodność
naszych produktów. Te same zasady stosujemy
również w przypadku projektowania, materiałów,
metody wytwarzania, ochrony środowiska czy
utylizacji.
2
ABB
Informacje ogólne o platformie Industrial IT
Misja
ABB jest światowym liderem w technologiach
energetyki i automatyki, dzięki którym klienci
z przedsiębiorstw energetycznych i przemysłu
mogą doskonalić własną działalność obniżając
jednocześnie negatywny wpływ na środowisko
naturalne.
Industrial IT jest nazwą nadaną przez firmę ABB
wysoce efektywnym rozwiązaniom w dziedzinie
automatyki czasu rzeczywistego i informatyki.
Industrial IT kieruje każdym krokiem, jaki
podejmuje ABB rozwijając technologię, procesy
biznesowe i inne dziedziny. Wszystkie transfor-
matory rozdzielcze ABB posiadają certyfikat
Industrial IT, co zapewnia korzystanie z dokumen-
tacji strukturalnej, łatwo dostępnej w trybie bez-
pośrednim. Standard ten można rozpatrywać
oddzielnie jak również jako część całego systemu.
Informacje ogólne o ABB
ABB jest wiodącym na światowym rynku dostawcą
transformatorów rozdzielczych. Oferujemy:
Wszystkie technologie (transformatory suche/
olejowe)
Wszystkie normy (PN, IEC, DIN i inne)
Zastosowania do 72,5 kV
Fakty i liczby (orientacyjne)
Zakłady produkcyjne na całym świecie:
30
Kraje z centrami sprzedaży i usług:
140
Liczba jednostek produkowanych
rocznie:
300 000
Potwierdzenie jakości
Nasze zakłady produkcyjne posiadają Certyfikat
Systemów Jakości i Zarządzania Środowiskowe-
go ISO 9001/14001. Naszym celem jest dostarczyć
Państwu transformatory rozdzielcze szybko, ter-
minowo i zgodnie z Państwa wymaganiami.
Współpracując z nami uzyskują Państwo dostęp
do światowej sieci przedsiębiorstw i zakładów,
które zapewnią Państwu lokalnie pełny asorty-
ment produktów i rozwiązań. Naszą gwarancją
jest jakość i serwis ABB. Współpraca z nami daje
Państwu dostęp do naszych zakładów produk-
cyjnych, stosujących platformę sterowania
Industrial IT i inne najbardziej zaawansowane
rozwiązania, umożliwiając uzyskanie najwyższej
jakości produktów i rozwiązań zarówno standar-
dowych jak i specjalnych.
3
ABB
Konstrukcja
Opis
ABB produkuje w szerokim zakresie transformato-
ry rozdzielcze olejowe i suche. Informacje przed-
stawione w katalogu dotyczą transformatorów roz-
dzielczych olejowych trójfazowych o mocy zna-
mionowej do 2500 kVA i napięciu pierwotnym do
36 kV. Są one stosowane do przekazywania i dys-
trybucji energii elektrycznej z trójfazowych sieci
rozdzielczych wysokiego napięcia do sieci rozdziel-
czych niskiego napięcia, głównie na obszarach
zurbanizowanych oraz do zasilania urządzeń prze-
mysłowych. Transformatory w wykonaniu normal-
nym przeznaczone są do instalacji w klimacie umiar-
kowanym na otwartych przestrzeniach lub w bu-
dynkach, w pomieszczeniach wystarczająco
przewietrzanych, w atmosferze wolnej od pyłów
i gazów chemicznie aktywnych lub zagrażajacych
wybuchem. Warunki obciażalności transformatorów
są zgodne z postanowieniami normy PN-IEC
60354. Transformatory rozdzielcze mogą być wy-
konane jako hermetyczne (kadź jest całkowicie
napełniania olejem) lub wyposażone w konser-
wator. Kadzie sa zbudowane z elastycznych ścia-
nek falistych (fal), które zapewniają wystarczające
chłodzenie transformatora. Ścianki faliste kompen-
sują również zmiany objetości oleju podczas eks-
ploatacji transformatora. Istotną zaletą transforma-
torów hermetycznych jest brak kontaktu oleju z at-
mosferą, co umożliwia zaniechanie uciążliwych badań
oleju w czasie eksploatacji.
Dodatkowo, dla transformatorów z konserwatorem
oleju wyposażenie standardowe obejmuje:
Przekaźnik Buchholza
Odwilżacz
Na żądanie możemy zaprojektować i wykonać
transformatory o innym wyposażeniu, różnych
wymiarach i/lub parametrach technicznych.
Technologia ABB – “Common Technology (CT)”
Produkowane przez nas transformatory zapewniają
najwyższą jakość i niezawodność. ABB rozwinęła
nową technologię tzw. „Common Technology (CT)”,
która określa normy konstrukcyjne, wyposażenie
i procesy stosowane we wszystkich naszych fabry-
kach. Zastosowanie „Common Technolgy” daje nam
możliwość zagwarantowania naszym klientom pro-
duktu o wysokiej jakości, zgodnego z ich wymaga-
niami. Kluczowymi cechami procesu produkcji trans-
formatorów rozdzielczych małej i średniej mocy przy
wykorzystaniu ”Common Technology” są:
owalny rdzeń
rdzeń wykonany przy wykorzystaniu technologii
step lap
automatyczne cięcie poprzeczne i składanie
kolumn rdzenia
uzwojenia bezpośrednio nawijane na kolumnach
rdzenia lub szablonach (równolegle nawijane są
dwa szablony na jednej maszynie)
izolacja z papieru impregnowanego żywicą
pomiędzy warstwami uzwojeń niskiego napięcia
stopniowana izolacja warstwowa uzwojenia
górnego napięcia
Nasze transformatory są przystosowane do zamonto-
wania na słupach lub w podstacjach energetycznych.
Wyposażenie standardowe
Transformatory hermetyczne.
Dzięki wprowadzeniu ”Common Technology”
osiągneliśmy :
Kadź falista
Izolatory wysokiego i niskiego napięcia
zgodne z PN lub DIN
Beznapięciowy przełącznik zaczepów
Zawór spustowy
Wlew oleju
Uchwyty na pokrywie do podnoszenia trans-
formatora i jego części wyjmowalnej
Zaciski uziemiające
Tabliczka znamionowa
Olej mineralny
(inhibitowany lub nieinhibitowany)
Zawór ciśnieniowy (bezpieczeństwa)
Olejowskaz
standaryzację produktów
automatyzację produkcji
niezmienność procesu i jakości
wysoką niezawodność
znacznie podwyższony poziom izolacji dolnego
napięcia (8 kV podczas gdy norma wymaga
tylko 2 kV)
4
ABB
5
ABB
[ Pobierz całość w formacie PDF ]