Tam gdzie rosną poziomki - Smultronstället - Wild Strawberries (1957 DVDRip.XviD.Napisy PL, DRAMAT-MELODRAMAT ...

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
{500}{650}Synchro do wydania:|Wild.Strawberries.1957.DVDRip.DivX-SChiZO{1065}{1133}W naszych stosunkach z innymi lud�mi,{1137}{1229}g��wnie dyskutujemy i oceniamy...{1233}{1301}ich charakter i zachowanie.{1305}{1399}W�a�nie dlatego wycofa�em si�...{1425}{1517}z prawie wszystkich|tak zwanych stosunk�w.{1521}{1626}To uczyni�o moj�|staro�� raczej samotn�.{1664}{1801}Moje �ycie by�o pe�ne ci�kiej pracy|i jestem za to wdzi�czny.{1822}{1876}Zacz�o si� jako trud|dla chleba z mas�em...{1880}{1975}a sko�czy�o na mi�o�ci do nauki.{2024}{2135}Mam syna, te� lekarza,|kt�ry mieszka w Lund.{2168}{2278}O�eni� si� wiele lat temu.|Nie maj� dzieci.{2288}{2434}Moja stara matka nadal �yje|i, pomimo jej wieku, wci�� jest bardzo aktywna.{2551}{2654}Moja �ona Karin|nie �yje od wielu lat.{2719}{2810}Podano obiad, profesorze Borg.{2839}{2883}Dzi�kuj�.{2887}{2990}To szcz�cie,|�e mam dobr� gospodyni�.{3007}{3123}By� mo�e powinienem doda�,|�e jestem starym pedantem,{3127}{3219}co czasami|bywa raczej trudne...{3223}{3310}dla mnie i wszystkich wok�.{3391}{3473}Nazywam si� Isak Borg...{3487}{3554}i mam 78 lat.{3558}{3694}Jutro otrzymam tytu� doktora|honoris causa w Katedrze w Lund.{4062}{4149}TAM, GDZIE ROSN� POZIOMKI{5596}{5688}We wczesnych godzinach 1 czerwca...{5692}{5805}mia�em niesamowity i|bardzo nieprzyjemny sen.{5812}{5880}�ni�em, �e podczas|mojego rannego spaceru...{5884}{5987}zgubi�em si� mi�dzy pustymi ulicami...{6028}{6109}ze zrujnowanymi domami.{13512}{13542}Dobrze si� pan czuje?{13556}{13648}Panno Agdo, prosz� przygotowa� jakie� �niadanie.|Jad� samochodem.{13652}{13744}Prosz�, profesorze, niech pan wr�ci do ��ka,|przynios� panu kaw� o 9:00{13748}{13816}i polecimy o 10:00 - jak by�o zaplanowane.{13820}{13915}No c�, wobec tego,|obejd� si� bez �niadania.{13940}{14008}A kto spakuje pana frak?{14012}{14105}- Sam to zrobi�.|- A co ze mn�?{14132}{14248}Mo�esz p�j�� do samochodu albo lecie� samolotem.|Zrobisz co zechcesz.{14252}{14368}Tak czeka�am �eby zobaczy�,|jak dostaje pan sw�j honorowy tytu�.{14372}{14464}I wszystko tak �adnie u�o�yli�my,{14468}{14535}a teraz pan chce jecha� samoch�d.{14539}{14607}Uroczysto�� nie zacznie si� przed 5:00.{14611}{14703}Je�li odjad� natychmiast,|mam 10 godzin do uroczysto�ci.{14707}{14775}Wszystko pan rujnuje!{14779}{14871}Co z pa�skim synem, kt�ry|b�dzie czeka� na lotnisku w Malmoe?{14875}{14936}Co� pani wymy�li.{15043}{15135}Je�li pan jedzie samochodem, ja nie jad� wcale.{15139}{15207}Prosz� pos�ucha� panno Agdo...{15211}{15327}Niech pan jedzie samochodem i zrujnuje|naj�wietniejszy dzie� mojego �ycia.{15331}{15375}My nie jeste�my po�lubieni, panno Agdo.{15379}{15464}Ka�dej nocy dzi�kuj� Bogu.{15480}{15590}U�ywam mojego zdrowego rozs�dku przez 74 lata|i my�l�, �e teraz te� mnie nie zawiedzie.{15594}{15662}Czy to pani ostatnie s�owo?{15666}{15720}Tak.{15762}{15902}Ale powiem mn�stwo do siebie o|samolubnych, opryskliwych starcach,{15906}{16046}kt�rzy nigdy nie my�l� o tych,|kt�rzy im wiernie s�u�� przez 40 lat.{16050}{16118}Niewiarygodne, �e p�ac�...{16122}{16212}za pani zrz�dzenie tak d�ugo.{16242}{16310}Powiedz tylko s�owo, a odejd� jutro.{16314}{16455}Tak czy owak ja jad� samochodem,|a pani zrobi co zechce.{16601}{16753}Tak si� sk�ada, �e jestem ju� doros�y|i nie potrzeba mi pani rozkaz�w.{16865}{16933}Nikt tak nie pakuje jak pani, panno Agdo.{16937}{16998}Naprawd�?{17009}{17053}Stara niewdzi�cznica.{17057}{17101}Zagotowa� panu kilka jajek?{17105}{17223}Tak, prosz�, je�li b�dzie pani|tak niezmiernie mi�a.{17321}{17438}Wydzia� powinien mnie|zrobi� honorowym kretynem.{17536}{17628}Udobrucham star� gosposi� prezentem.{17632}{17700}Nienawidz� ura�onych ludzi.{17704}{17817}Nie zrani�bym muchy,|tym bardziej panny Agdy.{17824}{17868}Tosty?{17872}{17916}Nie, niech pani si� nie k�opocze.{17920}{18000}Dlaczego si� gniewasz?{18136}{18214}Nie chcesz fili�anki?{18328}{18372}Dzie� dobry, wujku Isak.{18376}{18468}Prosz�, prosz�, a dlaczego moja synowa|wsta�a o tak wczesnej godzinie?{18472}{18563}Kto mo�e spa� kiedy ty i ciocia|Agda robicie taki harmider?{18567}{18611}Nie by�o �adnego harmideru.{18615}{18685}Nie, wcale nie...{18711}{18755}Jedziesz samochodem do Lund?{18759}{18779}Tak.{18783}{18827}Mog� si� z tob� zabra�?{18831}{18875}Wracasz do domu?{18879}{18941}Tak, wracam.{18943}{18971}Do Evalda?{18975}{19019}Nie pytaj dlaczego.{19023}{19091}Pojecha�abym poci�giem,|gdyby by�o mnie sta�.{19095}{19139}Oczywi�cie mo�esz jecha� z mn�.{19143}{19233}B�d� gotowa w dziesi�� minut.{19287}{19352}Dobry Bo�e!{19979}{20071}Prosz� nie pal.|Nie mog� znie�� dymu papierosa.{20075}{20119}Zapomnia�am.{20123}{20215}Powinien by� przepis|zabraniaj�cy kobietom pali�.{20219}{20239}Pi�kna pogoda.{20243}{20313}Tak, ale parno.{20363}{20421}- My�l�, �e b�dziemy mieli burz�.|- Ja te�.{20421}{20469}Nast�pnym razem pocz�stuj mnie cygarem.{20469}{20550}To pobudza i odpr�a.|To jest na��g dla facet�w.{20554}{20622}A jakie na�ogi mo�e mie� kobieta?{20626}{20694}P�akanie, rodzenie|i plotkowanie z s�siadkami.{20698}{20766}Ile ty masz w�a�ciwie lat,|wujku Isak?{20770}{20790}Dlaczego pytasz?{20794}{20838}Bez powodu. Ile?{20842}{20910}Wiem, dlaczego spyta�a�.{20914}{20979}Och, daj spok�j.{21034}{21126}Nie udawaj. Nie lubisz mnie.|Nigdy nie lubi�a�.{21130}{21174}Znam ciebie tylko jako te�cia.{21178}{21222}Dlaczego wracasz do domu?{21226}{21270}To impuls. Nic wi�cej.{21274}{21342}Tak si� sk�ada,|�e Evald jest moim synem.{21346}{21366}Tak jest.{21370}{21462}Evald i ja jeste�my bardzo podobni.|Mamy swoje zasady.{21466}{21503}Nie musisz mi tego m�wi�.{21503}{21537}Teraz ta po�yczka, na przyk�ad.{21537}{21571}Wiem dok�adnie co b�dziesz m�wi�.{21575}{21653}Powinien by� j� sp�aci� do czasu,|kiedy sta� si� profesorem nadzwyczajnym.{21657}{21725}To jest dla niego sprawa honoru|zap�aci� 5.000 rocznie...{21725}{21752}i tak dalej i tak dalej.{21753}{21797}Obietnica jest obietnic�.{21801}{21869}Dla nas to oznacza, �e|nigdy nie mamy czasu dla siebie{21873}{21917}i, �e tw�j syn|zapracuje si� na �mier�.{21938}{21973}Masz swoje w�asne dochody.{21973}{22037}Szczeg�lnie kiedy rozwa�y fakt,|�e ty jeste� ohydnie bogaty...{22037}{22071}i nie potrzebujesz pieni�dzy.{22071}{22188}Obietnica jest obietnic�.|Wiem, �e Evald to szanuje.{22233}{22333}By� mo�e.|Ale on te� ci� nienawidzi.{22540}{22608}Dlaczego mnie tak nienawidzisz?{22626}{22656}Mam by� szczera?{22660}{22718}Tak, prosz� ci�.{22722}{22790}Jeste� samolubnym starcem, wujku Isak.{22794}{22934}Jeste� ca�kowicie bezwzgl�dny|i nigdy nie s�uchasz nikogo poza sob�.{22938}{23078}Ale chowasz to wszystko za|swoimi staro�wieckimi manierami i urokiem.{23082}{23222}Jednak pod swoj� �yczliw� zewn�trzn� pow�ok�,|jeste� twardy jak gw�d�.{23226}{23366}Ale nie mo�esz zrobi� z nas g�upk�w,|bo znamy ci� zbyt dobrze.{23370}{23486}Pami�tasz kiedy przyjecha�am|do ciebie miesi�c temu?{23490}{23557}Mia�am g�upi pomys�,|�e m�g�by� pom�c Evaldowi i mnie.{23557}{23629}Wi�c spyta�am, czy mog� pomieszka�|z tob� przez tydzie� albo dwa.{23629}{23677}Pami�tasz co odpowiedzia�e�?{23681}{23773}Powiedzia�em, �e b�d� zachwycony.{23777}{23881}By� mo�e zapomnia�e�,|ale powiedzia�e�:{23897}{23989}"Nie pr�buj mnie wci�ga�|do twoich ma��e�skich sprzeczek.{23993}{24037}Nie pochwalam tego.{24041}{24085}Ty i Evald musicsie da�|z siebie wszystko."{24089}{24109}Powiedzia�em to?{24113}{24200}- Nie tylko to.|- Och, nie.{24209}{24253}To by�y twoje s�owa:{24257}{24325}"Nie mam �adnego szacunku|dla umys�owego cierpienia,{24329}{24397}wi�c nie przychod� do mnie lamentowa�.{24401}{24492}Je�li potrzebujesz terapii,|lepiej id� do psychoanalityka.{24496}{24588}Albo, dlaczego nie do ksi�dza?|To teraz jest w modzie."{24592}{24636}Powiedzia�em to?{24640}{24732}Twoje s�dy s� bardzo kategoryczne,|wujku Isak.{24736}{24840}Nienawidz� zale�e� od ciebie.{24904}{24996}Polubi�em to,|�e mam ci� w domu.{25000}{25044}Jak kota.{25048}{25116}Kota albo istot� ludzk�.{25120}{25236}Jeste� pi�kn� m�od� kobiet�|i przykro mi, �e mnie nie lubisz.{25240}{25308}- Nie. To nie jest tak.|- Naprawd�?{25312}{25406}- Wsp�czuj� ci.|- Wsp�czujesz?{25480}{25571}Chcia�bym opowiedzie� ci o �nie|jaki mia�em dzisiaj rano.{25575}{25619}Nie jestem za bardzo zainteresowana snami.{25623}{25707}Nie. Nie, oczywi�cie nie.{26031}{26075}Dok�d teraz jedziesz?{26079}{26157}Chc� ci co� pokaza�.{26942}{27082}Mieszkali�my tutaj ka�dego lata|przez pierwszych 20 lat mojego �ycia.{27086}{27202}By�o nas dziesi�cioro dzieci.|By� mo�e to wiedzia�a�.{27203}{27230}Kto� teraz tutaj mieszka?{27230}{27305}Nie, nie tego lata.{27374}{27442}P�jd� pop�ywa�, je�li nie masz|nic przeciwko. Mamy du�o czasu.{27446}{27517}Tak, oczywi�cie.{27781}{27872}Miejsce, gdzie rosn� poziomki!{28165}{28270}By� mo�e sta�em si�|nieco sentymentalny.{28285}{28353}By� mo�e sta�em si�|troch� zm�czony...{28357}{28437}i czuj� si� troch� smutny.{28453}{28568}Mo�liwe, �e zacz��em my�le� o tym i tamtym,{28572}{28688}w powi�zaniu z miejscami|gdzie bawi�em si� jako dziecko.{28692}{28777}Nie wiem jak to si� sta�o,{28788}{28832}ale klarowna rzeczywisto�� dnia...{28836}{28950}uczyni�a nawet klarowniejszymi|obrazy pami�ci,{28980}{29024}kt�re ukaza�y si� przed moimi oczami...{29028}{29132}z moc� prawdziwego strumienia wydarze�.{29507}{29562}Sara.{29603}{29658}Sara,{29675}{29750}to ja, tw�j kuzyn Isak.{29771}{29911}C�, sta�em si� ca�kiem stary,|wi�c, oczywi�cie, nie wygl�dam tak samo.{29915}{30013}Ale ty, zupe�nie si� nie zmieni�a�.{30203}{30271}Dzie� dobry, s�odka kuzynko.|Co robisz?{30275}{30333}Zbieram truskawki, g�uptasie.|Nie widzisz?{30333}{30402}I kto zostanie obdarowany|tymi przepysznymi s�odko�ciami...{30405}{30486}zebranymi wczesnym rankiem|przez �liczn� m�od� kobiet�?{30490}{305... [ Pobierz całość w formacie PDF ]