Tales From The Crypt [1x02] And all through the house (XviD asd), sez 1

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
[220][249]- Ho, Ho, Ho... dzieciaki![250][279]To tylko wasz stary znajomy |w�adca krypty...[280][299]w �wi�tecznym nastroju.[300][329]Bo z jakiego innego powodu |mia�bym na sobie to przebranie,[330][369]chyba, �e mam to w kontrakcie...[380][409]W�a�ciwie to mam dla was �wi�teczn� opowie��.[410][429]I to nie byle jak�.[430][484]O tak... �wi�teczna opowie�� pe�na �wi�tecznego strachu.[490][509]To znaczy �wi�tecznej rado�ci, oczywi�cie...[510][549]Wi�c uwa�ajcie moi wielbiciele,[550][579]to na pewno si� wam spodoba...[580][629]"By�a to noc przed Gwiazdk� i wszyscy w domu..."[640][686]The Crypt - 1x02 - And All Through The House[1830][1872]- "B�g b�ogos�awi wszystkich" |Taa...[1900][1929]Trzeba zrobi� co� z tym ogniem ,|masz pogrzebacz?[1930][1954]- Tak.[1960][1989]- Wi�c, daj mi go.[1990][1999]- Co powiedzia�e�?[2000][2050]- G�ucha jeste�? |Powiedzia�em, �e masz mi go da�.[2090][2130]- Weso�ych �wi�t...|Ty skurwysynu![2270][2299]- Mamusiu...|- Carrie![2300][2329]- Mamusiu, gdzie on jest? |Przyni�s� ju� prezenty?[2330][2349]- Powinna� by� w ��ku, |m�oda damo.[2350][2369]- Ale on tu jest, widzia�am go.[2370][2389]- Kogo?|- �wi�tego Miko�aja[2390][2429]- No ju�, idziemy.|- Ale ja go widzia�am. |By� na zewn�trz.[2430][2459]Dobranoc, Joseph.|- No, chod�.[2460][2489]- Czemu Joseph nie powiedzia� mi dobranoc?[2490][2529]- On �pi, kochanie |Ty te� powinna�...[2530][2559]- Ale jak przyjdzie �wi�ty Miko�aj ,|to na pewno si� obudzi.[2560][2599]- Kochanie... Nie s�dz�, �e nawet �wi�temu Miko�ajowi,[2600][2642]uda�o by si� obudzi� twojego ojczyma.[2680][2709]Teraz, id� spa� albo Miko�aj w og�le si� nie pojawi.[2710][2769]- Nie mog� zasn��, jest za gor�co. |Widzisz... Nawet ty si� pocisz.[2770][2819]- No c�, uchyl� troch� okno. |Ale tylko odrobin�, ok?[2820][2869]Jedn� z rzeczy, kt�rych nie chcia�aby� dosta� na �wi�ta, m�oda damo, jest przezi�bienie.[2870][2918]- A ty czego sobie �yczy�a� na �wi�ta, mamusiu?[2950][2987]- Ju� to dosta�am, kochanie.[2990][3021]...ju� to dosta�am.[3110][3159]- "Cze��, jestem na imprezie...|Zostaw imi�, numer i wymiary."[3160][3219]- Ukochany, tu Elizabeth |Wiem, �e m�wi�e�, �e nie mam dzwoni� |ale musia�am ci to powiedzie�.[3220][3289]Wszystko za�atwione, zrobi�am to...|Teraz wszystko b�dzie nasze, pieni�dze i wszystko...[3290][3309]Jeste�my wolni.[3310][3344]Weso�ych �wi�t, kochany.[3630][3673]...i bardzo szcz�liwego, |nowego roku.[3820][3878]Jezu, Joseph, ile razy m�wi�am ci, |�e musisz straci� na wadze?[4120][4149]No dalej, Joseph...[4150][4179]Po wiadomo�ciach b�dziemy kontynuowa� nasz �wi�teczny wiecz�r[4180][4219]A teraz Tracy Donehiew z najnowszymi wiadomo�ciami.[4220][4279]Policja i biuro szeryfa z okr�gu Gain County ostrzega, przed bia�ym m�czyzn�.[4280][4319]Podejrzanym o brutalne zamordowanie czterech kobiet w okolicach Plason Ville.[4320][4369]W�adze powiadomi�y, �e m�czyzna, |kt�ry by� pacjentem szpitala dla umys�owo chorych kryminalist�w...[4370][4419]uciek� dzi� wczesnym wieczorem, i �e mo�e by� bardzo niebezpieczny.[4420][4459]�wiadkowie opisuj� podejrzanego, jako grubego m�czyzn� po czterdziestce.[4460][4509]Ubranego podobno w kostium �wi�tego Miko�aja, kt�ry ukrad� z domu jednej z ofiar.[4510][4549]Wszyscy mieszka�cy okolic Plason Ville, |proszeni s� o pozostanie w domach do czasu,[4550][4597]a� zostan� powiadomieni o ustaniu zagro�enia.[4620][4662]- Par� pompek... Wizyta w si�owni...[4670][4724]Przynajmniej raz na jaki� czas|... nie zabi�o by ci� to.[4880][4924]Co powiesz na mi�� zimn� k�piel, Joseph?[5290][5325]Teraz, ju� jeste� martwy.[5340][5368]Kto tam jest?[5750][5781]Nie, nie...!|Nieee![6110][6169] Centrala... |- Centrala? ...po��czcie mnie z policj�.Musicie mi pom�c, musicie pom�c...[6170][6215]Prosz�, poda� mi adres...|- M�j adres...?[6250][6281]Hallo? | Hallo...?[7270][7289]Hallo? |Pani Kayden? |- Tak...[7290][7329]Pani Kayden tu sier�ant Felstein z policji Plason Ville.[7330][7379]Dzwonimy do wszystkich z pani okolicy, w zwi�zku z ucieczk� wi�nia ze szpitala dla umys�owo chorych.[7380][7419]- Coo?|[ S�ysza�a pani co� o tym w wiadomo�ciach lub... |- Nie...[7420][7459]C�, prosz� pani, zabi� kilka os�b...|Podobno ma na sobie kostium Miko�aja.[7460][7499]Wysy�amy funkcjonariuszy do wszystkich dom�w w pani okolicy ,tak na wszelki wypadek.[7500][7529]- Wysy�acie tu policj�?| Tak, prosz� pani. |- Tutaj...?![7530][7579]Tak jest, prosz� pani. |Kto� powinien si� pokaza� za jakie� 20 minut.[7580][7609]- 20 minut ?!|[ Tak, prosz� pani. ][7610][7668]- Ok... Czy jest co� jeszcze co powinnam wiedzie� o tej osobie?[7680][7719]Nie za bardzo, prosz� pani | Wygl�da na to, �e u�ywa siekiery do zabijania swoich ofiar.[7720][7739]Nie chc� pani niepokoi�, |ale dla w�asnego dobra,[7740][7799]sugeruj� by zamkn�a pani okna i drzwi, |a� do przybycia funkcjonariusza.[7800][7834]- Dobrze...|Zrobi� to...[7860][7893]Dzi�kuj�...|Dzi�kuj�.[7940][7970]Ok, nie panikuj.[7990][8026]Nie panikuj, nie panikuj...[8100][8146]O nie, panie w�adzo .|To nie ja go zabi�am.[8150][8179]�wi�ty Miko�aj to zrobi�.[8180][8213]Czy� nie, Miko�aju...?[8230][8257]Czy� nie...?[8920][8947]- Miko�aj...[9100][9134]- To chyba jaki� �art...[9630][9668]W�a�nie tego szuka�am, Joseph.[9960][9985]Cholera.[10250][10317]Centrala... |- Morderca... Morderca tu jest! |Musicie po��czy� mnie z policj�.[10320][10349]On tu jest, musicie si� pospieszy�.|[Jest u pani?][10350][10399]- Tak... Tak, zabi� mojego m�a.| Prosz� poda� adres.[10400][10419]- M�j adres ?[10420][10452] Hallo? | Hallo...?[10460][10490]Prosz� pani...?[10600][10639]- Ma siekier�, ma siekier� i jest na zewn�trz...|O Bo�e, po�pieszcie si�.[10640][10669]Prosz� pani, prosz� si� uspokoi� ,|prosz� powiedzie� gdzie pani jest.[10670][10719]- Lauren Laine nr.12, prosz� ,|musicie mi pom�c. |Szybko...[10720][10769]Prosz� si� nie roz��cza�. | Ma pani mo�e jak�� bro� lub co� czym, mog�a by pani si� broni�?[10770][10803]- Pistolet Josepha...[11190][11226]O m�j Bo�e, |okno Carrie...[11250][11295]Nie, Bo�e...|Carrie...|Carrie... ju� id�.[11340][11399]- Wiedzia�am, �e tu jeste�, Miko�aju. |Wchod�, czeka�am ca�� noc.[11410][11443]- Nie ! Niee !|Nieee ![11460][11499]- Uwa�aj, Miko�aju. |Nie po�lizgnij si�.[11500][11533]- Prosz�...|Prosz�...![11550][11579]- No chod� ,co si� tak ci�gniesz? |Chod�.[11580][11619]Pospiesz si� niezdarny Miko�aju.[11630][11659]Gdzie moje prezenty, Miko�aju?[11660][11697]- Pomocy !|Carrie, ju� id�...[11730][11769]- Chod�, Miko�aju |ja ci pomog�.[11930][11961]- Carrie ?|Carrie ![11970][11979]O nie...[11980][12013]- Mamusiu ?|- Carrie.[12050][12079]O... Oh, Carrie |Dzi�ki Bogu...[12080][12134]- Widzisz, Mamusiu? |M�wi�am ci, �e Miko�aj przyjdzie...[12140][12193]Nie musia� nawet wchodzi� przez komin, ja go wpu�ci�am.[12240][12275]- Nie !|Nieee !|Nieeeee ![12330][12367]- Niegrzeczna czy grzeczna..?[12370][12407]- Aaaa, aaaaa !|Nie, nieee ![12420][12454]Nieeee !|Nieeee !|Aaaa ![12530][12585]- Wi�c...|Co powiecie na taki krzyk, ch�opcy i dziewczynki?[12610][12673]Nie przejmujcie si� ma�� Carrie. |Ten Miko�aj woli dojrzalsze kobiety...[12680][12720]w kawa�kach, m�wi�c dok�adniej...[12730][12789]C�, to wszystko po to, by pokaza� wam, �eby�cie byli bardzo ostro�ni[12790][12819]co sobie �yczycie na �wi�ta...[12820][12863]bo mo�e si� okaza�, �e to otrzymacie...[12864][12900]Korekta: MatthewK[12901][12930]Synchro: Lisu[12940][12990]{c:$00ccff}..:: (XviD asd) :: www.tvshows.yoyo.pl ::.. [ Pobierz całość w formacie PDF ]