traktat lizboński skonsolidowany, Administracja

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
DziennikUrzędowy
ISSN1725-5228
C115
UniiEuropejskiej
Tom51
Wydaniepolskie
Informacjeizawiadomienia
9maja2008
Zawiadomienienr
Spistreści
Strona
2008/C115/01
WersjeskonsolidowaneTraktatuoUniiEuropejskiej iTraktatuofunkcjonowaniuUnii
Europejskiej
....................................................................................................
1
WersjaskonsolidowanaTraktatuoUniiEuropejskiej
............................................................... 13
WersjaskonsolidowanaTraktatuofunkcjonowaniuUniiEuropejskiej
.............................................. 47
Protokoły
.........................................................................................................201
Załączniki
........................................................................................................329
DeklaracjedołączonedoAktukońcowegokonferencjimiędzyrządowej,któraprzyjęłaTraktatzLizbony
...........335
Tabeleekwiwalencyjne
............................................................................................361
PL
Cena:
58EUR
INFORMACJADLACZYTELNIKA
NiniejszapublikacjazawierawersjeskonsolidowaneTraktatuoUniiEuropejskiejiTraktatu
ofunkcjonowaniuUniiEuropejskiejwrazzichprotokołamiizałącznikamiwwersji
uwzględniającejzmianywprowadzoneTraktatemzLizbonypodpisanymwdniu13grudnia
2007r.wLizbonie.ZawieraonarównieżdeklaracjezałączonedoAktukońcowego
konferencjimiędzyrządowej,któraprzyjęłaTraktatzLizbony.
TraktatzLizbonypodlegaobecnieratyfikacjiprzezPaństwaCzłonkowskiezgodniezich
odpowiednimiwymogamikonstytucyjnymi.Zgodniezartykułem6Traktatu,wejdzieon
wżyciewdniu1stycznia2009r.,jeżelidotegoczasuzłożonezostanąwszystkie
dokumentyratyfikacyjne,wprzeciwnymraziewejdzieonwżyciewpierwszymdniu
miesiącanastępującegopozłożeniuostatniegodokumenturatyfikacyjnego.
Niniejszapublikacjamacharaktertymczasowy.PrzedwejściemwżycieTraktatuzLizbony
mogąukazaćsięsprostowaniadoposzczególnychwersjijęzykowychtekstumającenacelu
poprawienieewentualnychbłędów,którewystąpiływTraktaciezLizbonylubwobowią-
zującychTraktatach.
Niniejszytekstjestźródłeminformacji,zaktóreinstytucjeeuropejskienieponoszą
odpowiedzialności.
9.5.2008
PL
DziennikUrzędowyUniiEuropejskiej C115/1
WERSJESKONSOLIDOWANE
TRAKTATUOUNIIEUROPEJSKIEJ
I
TRAKTATUOFUNKCJONOWANIUUNIIEUROPEJSKIEJ
(2008/C115/01)
9.5.2008
PL
DziennikUrzędowyUniiEuropejskiej C115/3
Spistreści
Strona
TRAKTATOUNIIEUROPEJSKIEJ
................................................................ 13
PREAMBUŁA.............................................................................................. 15
TYTUŁI POSTANOWIENIAWSPÓLNE......................................................... 16
TYTUŁII POSTANOWIENIAOZASADACHDEMOKRATYCZNYCH...................... 20
TYTUŁIII POSTANOWIENIAOINSTYTUCJACH............................................... 22
TYTUŁIVPOSTANOWIENIAOWZMOCNIONEJWSPÓŁPRACY........................... 27
TYTUŁVPOSTANOWIENIAOGÓLNEODZIAŁANIACHZEWNĘTRZNYCHUNII
IPOSTANOWIENIASZCZEGÓLNEDOTYCZĄCEWSPÓLNEJPOLITYKI
ZAGRANICZNEJIBEZPIECZEŃSTWA............................................... 28
Rozdział1 PostanowieniaogólneodziałaniachzewnętrznychUnii................ 28
Rozdział2 Postanowieniaszczególnedotyczącewspólnejpolitykizagranicznej
ibezpieczeństwa............................................................... 30
Sekcja1Postanowieniawspólne......................................................... 30
Sekcja2Postanowieniadotyczącewspólnejpolitykibezpieczeństwaiobrony. 38
TYTUŁVI POSTANOWIENIAKOŃCOWE........................................................ 41
TRAKTATOFUNKCJONOWANIUUNIIEUROPEJSKIEJ
................................... 47
PREAMBUŁA.............................................................................................. 49
CZĘŚĆPIERWSZAZASADY......................................................................... 50
TYTUŁI KATEGORIEIDZIEDZINYKOMPETENCJIUNII.............................. 50
TYTUŁII POSTANOWIENIAOGÓLNE...................................................... 53
CZĘŚĆDRUGA NIEDYSKRYMINACJAIOBYWATELSTWOUNII........................ 56
CZĘŚĆTRZECIA POLITYKIIDZIAŁANIAWEWNĘTRZNEUNII.......................... 59
TYTUŁI RYNEKWEWNĘTRZNY....................................................... 59
TYTUŁII SWOBODNYPRZEPŁYWTOWARÓW..................................... 59
Rozdział1Uniacelna..................................................................... 60
[ Pobierz całość w formacie PDF ]