Transformers Zemsta Upadłych - Transformers Revenge Of The Fallen [2009. DVDRip. XviD-iMBT] -cd2, ★ ★ ★ ★ ...

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
{70}{90}To tu.{107}{152}Tak. Niez�e wej�cie.{165}{229}Poczekajcie tu.|Dam zna�, czy mo�ecie wej��, dobra?{251}{347}- Numer 42, mamy zam�wione...|- ...jakie� przypalone.{489}{527}Mamo, mam si� skaleczy�?{529}{599}- W og�le ci nie idzie.|- Jestem jak ninja, z mieczem.{601}{627}Wynocha!{638}{685}Sam!|Pilnuj miejsca.{687}{722}We� numer,|m�odzie�cze.{736}{764}Robo-Wojownik.{812}{829}Znasz go?{836}{862}Pierwsze s�ysz�.{864}{918}Nie s�ysza�e� o|TheRealEffingDeal.com?{920}{986}Musisz m�wi�|o tym amatorskim blogu{988}{1039}z zabezpieczeniami|na poziomie GameBoya.{1041}{1070}Robo-Wojownik.{1087}{1135}To on!|To ten facet.{1137}{1160}To on.{1185}{1209}Nie.{1232}{1257}Wolne �arty.{1258}{1316}Dobra, mi�sny zamkni�ty.|Wychodzi�!{1318}{1344}No ju�!{1386}{1420}Chwila, znasz go?{1422}{1455}- Stary znajomy.|- "Znajomy".{1457}{1519}Przez ciebie zamkni�to Sektor 7.{1521}{1558}Wszystko rozwi�zano,{1560}{1638}�adnych uprawnie� bezpiecze�stwa,|bez emerytury, niczego.{1640}{1712}Wszystko przez ciebie|i twoj� dziewczyn�-kryminalistk�.{1714}{1749}Ale wydoro�la�a�.{1751}{1816}G�upku, gdzie jest ryba?{1818}{1864}Nie traktuj mnie przedmiotowo!{1866}{1898}- Yakov!|- Co?{1902}{1952}Nie dostaniesz karpi�wki|za stanie.{1955}{1999}Chcesz nowe z�by ze SkyMalla?{2005}{2050}- To moje marzenie.|- To pom�.{2071}{2113}- Mieszkasz z mam�?|- Nie, mama ze mn�,{2115}{2129}a to du�a r�nica.{2131}{2176}Pokazuj� ci� we|wszystkich wiadomo�ciach.{2178}{2229}- Wiem.|- A NIP-1, nadal rozrabia, co?{2234}{2259}Jak to si� sta�o?{2264}{2312}Nie pytaj.|Nie wiem, co ukrywasz,{2314}{2353}ale nie chc� mie�|z tym nic wsp�lnego.{2355}{2408}�egnam, nie widzia�e� mnie.|Mam obwarzanki do sko�czenia.{2410}{2442}Daj mi 5 sekund.{2444}{2478}Zaczekaj,|potrzebuj� twojej pomocy.{2480}{2539}Naprawd�,|potrzebujesz mojej pomocy?{2546}{2559}Musz�...{2565}{2621}Powoli trac� rozum.{2623}{2703}Ma�y robot wetkn�� mi jakie�|urz�dzenie, g��boko w m�zg,{2705}{2744}i zacz�o wy�wietla�|obce symbole,{2745}{2768}jak zwariowany film,{2770}{2811}a na ko�cu historii|sta�em si� zbiegiem.{2813}{2839}I ty m�wisz, �e masz ci�ko?{2841}{2891}Wy�wietla�o obrazy|z twojego m�zgu?{2892}{2912}Tak.{2927}{2958}Ch�odnia!{2974}{3001}- Martwe �winie.|- Ohyda.{3003}{3050}To, co zobaczycie,|jest �ci�le tajne.{3074}{3120}Nie m�wcie mojej matce.{3147}{3173}Martwe �winie,|�wi�ska grypa.{3175}{3201}- Nie dobrze.|- Teraz wiecie.{3202}{3247}Nast�pnym razem, jak|b�dziecie je�� koz� albo �wini�,{3249}{3273}kryje si� za tym historia.{3275}{3306}Tak, kryje si� historia.{3316}{3359}/Twierdzisz, �e wierzysz w obcych?{3361}{3393}Dobra, akta.{3397}{3435}M�wimy o symbolach.{3454}{3510}Nadal radioaktywne.|�apy precz.{3537}{3572}Dobra, Sze�ciano-m�zgi.{3596}{3645}Co� z tego przypomina|twoje symbole?{3651}{3675}Sk�d to masz?{3687}{3722}Zanim mnie zwolnili,{3723}{3784}trenowa�em w Sektorze 7,|chudy, w formie...{3786}{3905}75 lat bada� nad obcymi,|wskazuj�cymi na jedno:{3907}{4017}Transformery,|by�y tu d�ugi, d�ugi czas.{4018}{4033}Sk�d wiem?{4067}{4114}Archeolodzy znale�li|nieznane znaki{4115}{4173}i staro�ytne runa|na ca�ym �wiecie.{4181}{4229}Chiny, Egipt, Grecja.{4250}{4284}Nakr�cone w 1932.{4292}{4332}Te symbole,|kt�re widzisz w g�owie?{4337}{4392}- Tak.|- Takie same s� tu, tak?{4409}{4507}Powiedz, jakim sposobem|wszyscy rysowali to samo?{4542}{4569}Obcy.{4575}{4615}I chyba kt�ry� z nich zosta�.{4617}{4639}Zobacz to.{4643}{4689}Projekt Czarny Sztylet.{4697}{4786}Roboty, zakamuflowane.|W ukryciu.{4793}{4808}Ca�y czas.{4810}{4884}Wykryli�my radioaktywne|sygnatury w ca�ym kraju.{4890}{4971}Prosi�em na kolanach,|by to zbadali,{4973}{5057}ale stwierdzili,|�e odczyty by�y bardzo ma�e.{5060}{5123}�e mia�em obsesj�!{5125}{5162}Ja, wyobra�acie sobie?{5188}{5243}Megatron powiedzia�, �e by�o tu|jeszcze jedno �r�d�o Energonu.{5245}{5288}- Na Ziemi? �r�d�o?|- Na Ziemi.{5292}{5316}Dobra, a te symbole,{5318}{5355}mapa w mojej g�owie,|zaprowadzi�aby go tam.{5361}{5403}Nie powiniene� spyta�|o to Autobot�w?{5404}{5432}Nie, �r�d�o by�o tu wcze�niej.{5435}{5497}Cokolwiek to za �r�d�o Energonu,|by�o tu przed nimi.{5504}{5538}- Przyby�o tu wcze�niej.|- Zgadza si�.{5559}{5585}Stoimy w kropce...{5592}{5634}Chyba �e mo�emy|pogada� z Deceptikonem.{5647}{5697}Nie, �ebym m�g� to za�atwi�...{5699}{5733}Ja mog�.{5843}{5868}/Wypu��cie mnie!{5888}{5932}- Mo�e by� troch� z�y.|- Otw�rz.{5977}{6039}Na�l� na wasze|ty�ki Deceptikony!{6043}{6065}Zachowuj si�.{6067}{6103}- To Deceptikon?|- Tak.{6109}{6154}- Mo�esz go wyszkoli�?|- Pr�bowa�am.{6178}{6234}Ca�e doros�e �ycie|odkrywa�em plan obcych{6236}{6316}- Jeste� w�ciek�a.|- a wy nosicie go jak ma�ego chihuahua.{6337}{6388}Chcesz oberwa�, �onow�osy?{6396}{6461}Przepraszam.|Przepraszam za oko.{6472}{6505}Jak b�dziesz grzeczny,{6513}{6553}zostawi� w spokoju|twoje drugie oko.{6555}{6586}Dobrze?|Nie wypal� ci go.{6588}{6635}Powiedz tylko,|co to za symbole.{6647}{6661}Prosz�.{6700}{6716}Dobra.{6760}{6833}Znam go.|To j�zyk Prime'�w.{6852}{6901}Nie odczytam tego,|ale to oni...{6912}{6977}Gdzie wy znale�li�cie|ich zdj�cia?{6983}{7005}- To oni?|- Tak.{7007}{7071}Poszukiwacze, kolego.|Najstarsi z najstarszych.{7074}{7111}Byli tu tysi�ce lat,{7113}{7141}szukaj�c czego�.{7143}{7185}Nie wiem, czego.|Nikt mi nic nie m�wi.{7187}{7239}Oni wam przet�umacz� te symbole.{7243}{7278}I wiem, gdzie ich znale��.{7280}{7298}Poka� nam.{7421}{7464}Najbli�szy jest w Waszyngtonie.{7528}{7593}Muzeum Lotnictwa i Przestrzeni|Kosmicznej Smithsona.{7595}{7651}Kraina marze�.{7665}{7712}Zawsze chcia�em by� astronaut�.{7756}{7794}- Potrzymaj.|- Co to ma by�?{7825}{7837}Co?{7839}{7876}Nosz� je, gdy si� boj�.{7904}{7975}Podobnie jak Jeamby, Cheater.|Baseballowa sprawa.{7977}{8048}Dobra, po zsynchronizowaniu zachowa�|trze�wy umys� i pusty p�cherz.{8050}{8122}W razie schwytania, ��dacie adwokata|i za nic nie m�wcie mojego imienia.{8124}{8146}We�cie te pigu�ki.{8148}{8167}Wsu�cie pod j�zyk.{8169}{8224}To skoncentrowany polimer,|dodawany do ciastek Oreo.{8226}{8268}Oszukuje wykrywacz k�amstw,|zawsze.{8270}{8316}Dobra, zaczynajmy przedstawienie.{8326}{8373}Chwila, nie mog� tego zrobi�.{8374}{8402}Nie jestem �owc� obcych, jasne?{8404}{8433}Nie zrobi� tego.|Stra�nicy maj� bro�.{8435}{8475}- Nie chc� umiera�.|- Dzieciaku.{8487}{8551}Jak skompromitujesz t� misj�,|dla mnie jeste� martwy.{8553}{8628}Sp�jrz mi w oczy|i �ci�gaj pasek.{8637}{8677}/Muzeum zamkni�te.{8686}{8720}Papa, z�e wie�ci, brachu.{8729}{8767}Srajta�ma si� sko�czy�a.|Macie wi�cej?{8769}{8819}-Powiedzcie, �e tak...|- Sugeruj� wyj��.{8821}{8856}Muzeum zamkni�te.{8858}{8918}Rozumiem, ale jak widzisz,|to pilna sprawa.{8921}{8963}Ci�nie mnie, musz�, jasne?{8964}{9029}Stoi pan nago na widoku...{9037}{9100}/- Zak�adaj pan gacie i wychod�.|/- Nigdzie nie id�.{9217}{9249}Ma pan ten papier, tak?{9255}{9282}/Powinien si� pan wstydzi�.{9284}{9324}/To rodzinne muzeum.{9768}{9806}Co tu si� dzieje?{9807}{9857}Ile razy mo�na potraktowa� swoje jaja|paralizatorem, by nie mie� dzieci?{9915}{9974}Jeste� amatorem,|kompletnym amatorem.{10060}{10106}Teraz jest tu 5 stra�nik�w.|5 stra�nik�w.{10111}{10144}- Bierz to i uciekaj.|- Daj mi chwilk�.{10151}{10194}Musz� mie� urz�dzenie naprowadzaj�ce.{10199}{10252}- B�d� grzeczny.|- Mam klaustrofobi�.{10660}{10712}Patrz.|Id� za nim.{10714}{10732}Wie, gdzie i��.{10874}{10902}- Wie co�.|- Co?{10905}{10933}Wie co�!{11082}{11111}- Wiesz, co mam?|- Tak?{11113}{11135}Blackbird.{11215}{11250}Oto on.{11252}{11343}Oni s� legend�,|jak... prezes zarz�du.{11344}{11385}Kocie, po�� od�amek.{11398}{11448}I obserwuj magi�.{11617}{11665}O cholera, to Deceptikon!{11675}{11715}- Deceptikon?|- Deceptikon?{11728}{11762}Schowa� si� pod ogon!{12064}{12132}Co to za ohydne mauzoleum?{12170}{12246}Nedzne istoty, poka�cie si�!{12248}{12302}Inaczej zaznacie|mego niesko�czonego gniewu!{12337}{12401}Stare strunowce,|zwane podstawowymi organizmami.{12431}{12450}Gnojek!{12476}{12582}Ujrzyjcie wieczn�|chwa�� Jetfire'a!{12584}{12634}Przygotujcie si�|na przeci��enie system�w!{12635}{12669}M�wi� wam,|wiek mu nie s�u�y.{12671}{12740}- Chyba ci� s�ysza�.|- Rozkazuj� otworzy� te drzwi.{12747}{12771}Ognia!{12776}{12840}Powiedzia�em ognia!{12873}{12894}Nonsens.{12896}{12947}Przebij� te liche...{12961}{12980}Zaczekaj.{12988}{13074}Sw�dz�ca, przekl�ta rdza|w moim ty�ku.{13099}{13152}Muzeum b�dzie bardzo z�e.{13154}{13210}Bardzo z�e.|Musimy z�apa� ten samolot!{13305}{13339}Jestem na misji.{13349}{13386}Czekaj!{13398}{13437}- Czego chcecie?|- Chcemy tylko pogada�!{13439}{13482}Nie mam czasu,|jestem na misji!{13484}{13525}Jestem najemnikiem.{13527}{13576}- Na jakiej jestem planecie?|- Ziemia.{13578}{13625}Ziemia?|Okropna nazwa planety,{13627}{13672}r�wnie dobrze pasuje "brud".{13674}{13720}Planeta Brud.{13722}{13792}Powiedz, nadal trwa|wojna domowa robot�w?{13807}{13843}- Kto wygrywa?|- Deceptikony.{13869}{13920}Zmieni�em stron� na Autoboty.{13922}{13954}Jak to,|"zmieni�e� stron�"?{13956}{13978}Mamy wyb�r.{13980}{14083}Osobista decyzja.|Tyle z�a.{14085}{14134}Kto chce wie�� �ycie,|przepe�nione nienawi�ci�?{14135}{14159}Czyli nie trzeba pracowa�{14161}{14200}dla tych marnych,|szalonych Deceptikon�w?{14202}{14284}Je�li im si� powiedzie,|zniszcz� ca�y wszech�wiat.{14291}{14347}Zmieniam stron�, zmieniam|stron�, Wojownicza Bogini!{14355}{14410}- Kto jest twoim ma�ym Autobotem?|- Jeste� milutki.{14412}{14430}Jestem Wheelie.{14445}{14481}Powiedz moje imi�, powiedz!{14495}{14535}Pozwolisz wykorzystywa�|swoj� nog�?{14537}{14566}Przynajmniej jest wierny.{14568}{14630}Tak, wierny,|nagi i zboczony.{14673}{14701}Mo�esz przesta�?{14703}{14756}- Co robisz?|- Nie chc� si� k... [ Pobierz całość w formacie PDF ]