Twilight.Saga.New.Moon.2009.CAM.XviD-POISON, + Nowości na chomiku!!!, Filmy, ► Filmy z 2011 roku

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
{1005}{1105}/�Gwa�townych uciech i koniec gwa�towny... "{1107}{1217}/"S� one na kszta�t prochu zatlonego..."{1232}{1325}/"Co wystrzeliwszy ga�nie... �{1387}{1600}/T�umaczenie i synchro: Izis.{2188}{2248}Babcia?{2636}{2722}Edward nie, zobaczy ci�.{2954}{3015}Dobrze.{3255}{3357}Babciu, chcia�abym �eby� pozna�a...{4045}{4167}Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin, Bello.{4414}{4500}Wszystkiego najlepszego.{4576}{4627}Um�wili�my si�, �adnych prezent�w.{4629}{4663}Przynajmniej m�j nie jest zapakowany.{4665}{4743}Wi�c si� nie liczy.{4811}{4835}Jest faktycznie �wietny.{4837}{4861}Dzi�ki, tato.{4864}{4954}Do kompletu z tym od twojej mamy.{4956}{5079}Skoordynowali�my si�, no c�,|to ona skoordynowa�a mnie.{5081}{5202}Na twoje zdj�cia, uwiecznienie ostatniej klasy.{5234}{5263}Ostatnia klasa.{5265}{5307}Jakim cudem zestarza�a� si� tak szybko?{5309}{5341}Nie zestarza�am si�.{5343}{5377}Nie jestem taka stara.{5379}{5403}Czy ja wiem.{5405}{5452}Czy to siwy w�os?{5455}{5489}Nie.{5491}{5558}Niemo�liwe.{5595}{5634}Wszystkiego najlepszego.{5636}{5697}Bardzo �mieszne...{5699}{5787}/Kolejny zaginiony turysta, to ju�|/��cznie troje zmar�ych.{5790}{5903}/Le�nicy szukaj� morduj�cego zwierz�cia...{5952}{5982}To Bella.{5984}{6003}Bella!{6005}{6091}- Cze��.|- Cze��, Bello.{6105}{6180}Dzi� wa�ny dzie�, Bello.{6183}{6230}Esej o R. i J.?{6232}{6260}A tak.{6263}{6338}/Bello! Gdzie jeste� moja Bello!?{6340}{6370}Chc� zrobi� wam zdj�cie.{6372}{6490}Moja mama chce, �ebym stworzy�a|album pe�en wspomnie�.{6492}{6528}Robi� zdj�cia, nie pozuj� do nich.{6530}{6562}Nie, nie, nie.{6564}{6604}Poprawisz mi nos je�eli b�dzie|wygl�da� na za du�y, co nie?{6606}{6696}Nie martwcie si�, ja jestem na tym zdj�ciu,|nikt nie b�dzie patrze� na was.{6698}{6752}Dobrze.{6754}{6815}O dobrze, Cullen przyjecha�.{6817}{6873}Jej!{6885}{6968}Zobaczymy si� p�niej.{7505}{7613}- Wszystkiego najlepszego.|- Nie przypominaj mi.{7615}{7663}Bello, twoje narodziny to zdecydowanie|pow�d do �wi�towania.{7665}{7728}Ale nie moje starzenie si�.{7730}{7810}Twoje starzenie si�?{7815}{7874}My�l�, �e 18 lat to troch� za ma�o,|�eby si� tym przejmowa�.{7877}{7922}To rok wi�cej ni� ty masz.{7924}{7952}Nieprawda.{7954}{7994}Ja mam 109 lat.{7996}{8087}C�, mo�e nie powinnam si� umawia�|z tak starym facetem.{8089}{8105}To ohydne.{8107}{8190}Powinno mnie odrzuca�.{8442}{8501}Musimy i�� na zaj�cia.{8503}{8563}Dobrze.{8639}{8696}Czekaj chwil�.{8698}{8748}Kto� ci� szuka.{8750}{8787}Bella!{8789}{8848}Jacob!{8898}{8967}Zostawi� ci�.{9047}{9092}Witaj bicepsie.{9094}{9175}Wiesz, sterydy anaboliczne naprawd� ci szkodz�.{9177}{9235}Tylko si� zaokr�glam, Bello.{9237}{9327}Wiesz, nie by�oby to takie drastyczne,|gdyby�my cz�ciej sp�dzali czas.{9329}{9367}Powiniene� zmieni� szko��.{9369}{9398}Zacz�� sp�dza� czas z "bladymi twarzami".{9400}{9433}Nie trzeba.{9436}{9538}Wol� elitarno�� szk� "czerwonych".{9563}{9584}Rozumiem.{9586}{9614}Czemu przyjecha�e�?{9616}{9689}W�a�nie kupowa�em cz�� do Rabbita.{9691}{9759}Musisz przyjecha� na przeja�d�k�|kiedy b�dzie zrobiony.{9761}{9829}Jest szybki?{9845}{9919}Jest przyzwoity.{9978}{10064}Hej, wszystkiego najlepszego.{10066}{10117}Tw�j tata powiedzia� mojemu, wi�c...{10119}{10193}Tak, jasne �e powiedzia�.{10196}{10299}Zobaczy�em to niedawno i pomy�la�em o tobie...{10301}{10372}�apie z�e sny.{10393}{10469}To jakby idealne.{10501}{10544}Dzi�kuj�.{10546}{10617}Nie ma sprawy.{10620}{10716}- Wi�c do zobaczenia.|- Tak, do zobaczenia p�niej.{10718}{10849}Jakim cudem Jacob Black mo�e|da� ci prezent, a ja nie?{10857}{10942}Bo nie mam ci da� co w zamian.{10944}{11059}Bello, dajesz mi wszystko tylko oddychaj�c.{11062}{11088}Widzisz.{11090}{11132}Dzi�kuj�.{11134}{11193}Bello!{11209}{11295}Wszystkiego najlepszego!{11327}{11365}Alice, m�wi�am �adnych prezent�w.{11367}{11409}Widzia�am ju� jak go otwierasz.|I zgadnij co?{11412}{11462}Spodoba� ci si�!{11464}{11555}Za�o�ysz j� dzisiaj, u nas.{11571}{11614}No dalej, prosz�...{11616}{11687}B�dzie fajnie.{11732}{11768}No dobrze. W porz�dku.{11770}{11871}�wietnie! Do zobaczenia o si�dmej!{11901}{11999}Jasper, to nie sprawiedliwe|z t� kontrol� nastroju.{12001}{12059}Przykro mi Bello.{12061}{12102}Wszystkiego...{12104}{12167}Niewa�ne.{12212}{12260}Nie mo�na ufa� wampirom.{12262}{12312}Zaufaj mi.{12314}{12385}/Julio! kochanko moja! moja �ono!{12387}{12453}/�mier�, co wyssa�a mi�d twojego tchnienia,{12455}{12571}/Wdzi�k�w twych zatrze� nie zdo�a�a jeszcze.{12831}{12945}S� gorsze tragedie ni� urodziny.|Sp�jrz na Romea.{12947}{13081}Zabija swoj� prawdziw� mi�o��|z powodu wsp�lnej g�upoty.{13093}{13199}Chocia� zazdroszcz� mu jednej rzeczy.{13213}{13356}Julia jest idealna, je�eli lubisz co�|tak oczywi�cie pi�knego.{13432}{13531}Nie dziewczyny, ale samob�jstwa.{13599}{13707}To prawie niemo�liwe|dla niekt�rych...{13744}{13803}ludzi.{13822}{13938}Dla ludzi, troch� trucizny,|sztylet w serce.{14039}{14125}Tyle r�nych mo�liwo�ci.{14187}{14263}Dlaczego tak m�wisz?{14266}{14347}Rozwa�a�em to kiedy�.{14380}{14444}Nie wiedzia�em czy znajd� ci� na czas.{14446}{14506}Musia�em wymy�le� jaki�...{14508}{14559}plan.{14561}{14603}Co to by� za plan?{14605}{14650}Pojecha�bym do W�och.{14652}{14688}Sprowokowa� Volturi...{14691}{14746}Kogo?{14748}{14791}Volturi...{14793}{14927}/Kto chcia�by powt�rzy� ostatnie wersy,|/�eby pokaza� �e uwa�a�.{14929}{14996}Pan Cullen?{15013}{15089}Tak, panie Berty.{15151}{15249}/Tu sobie sta�� za�o�� siedzib�,{15307}{15337}/Gdy z tego cia�a znu�onego �wiatem{15339}{15425}/Otrz�sn� jarzmo gwiazd zawistnych. Oczy,{15427}{15489}/Spojrzyjcie po raz ostatni! ramiona,{15491}{15564}/Po raz ostatni zegnijcie si� w u�cisk!{15566}{15654}/A wy, podwoje tchu, zapiecz�tujcie{15657}{15710}/Poca�owaniem akt sojuszu z �mierci�{15712}{15818}/Na wieczne czasy maj�cy si� zawrze�!{15821}{15904}Oczy na ekran, ludzie.{16059}{16149}Volturi s� bardzo star�, bardzo|pot�n� rodzin�...{16151}{16249}S� dla nas jakby odpowiednikiem|kr�lewskiego rodu.{16251}{16285}Czy to Carlisle?{16287}{16340}Tak.{16342}{16396}Mieszka� z nimi przez kilka dziesi�cioleci.{16398}{16532}Opisywa� ich jako bardzo wyrafinowanych,|bez szacunku dla ludzkiego �ycia.{16534}{16661}Ale przynajmniej z szacunkiem|dla sztuki i nauki...{16665}{16717}i prawa.{16719}{16792}Ponad wszystko.{16856}{16934}Wampiry maj� prawa?{16938}{16999}Niezbyt wiele.{17002}{17109}Ale jest jedna, stale przestrzegana...{17117}{17176}Co to?{17198}{17285}/"Zachowywa� istnienie naszego|/rodzaju w sekrecie."{17288}{17384}Nie robimy z siebie widowisk...{17411}{17497}i nie zabijamy jawnie...{17576}{17683}je�eli oczywi�cie nie chce si� zgin��.{18001}{18045}M�g�by� przesta� o tym m�wi�.{18047}{18110}Nawet nie mog� pomy�le�...{18113}{18203}...o tym, �e kto� ci� rani.{18205}{18329}Bello, jedyna rzecz jaka mo�e|mnie zrani�, to ty.{18365}{18432}I nie ma nic innego czego|m�g�bym si� ba�.{18434}{18499}Nieprawda.{18522}{18538}Victoria?{18540}{18598}Przyjdzie po mnie kiedy�.{18601}{18697}Alice zobaczy co postanowi�a...{18699}{18732}i b�dziemy gotowi.{18734}{18803}Mog� ci� ochroni�...{18805}{18851}je�eli mnie zmienisz.{18853}{18945}Bello, ty ju� mnie chronisz.{18974}{19102}Jeste� dla mnie jedynym powodem,|aby pozosta� �ywym.{19117}{19195}Je�eli taki jestem.{19219}{19329}Ale moim zadaniem jest chroni� ciebie...{19377}{19453}przed ka�dym, poza moj� siostr�.{19456}{19492}Chod�cie!{19495}{19588}Ju� czas! Ju� czas! Ju� czas!{19810}{19845}Przepraszam za to wszystko.{19847}{19876}Pr�bowali�my trzyma� Alice w ryzach.{19879}{19917}Jakby to w og�le by�o mo�liwe.{19920}{19971}Wszystkiego najlepszego, Bella.{19973}{20033}Dzi�ki.{20059}{20116}Znalaz�am w twojej torbie.{20119}{20149}Masz co� przeciwko?{20152}{20242}Umawianie si� ze starsz� kobiet� - odjazd.{20244}{20298}Co?{20392}{20468}To naszyjnik, Alice wybra�a.{20470}{20530}Dzi�ki.{20570}{20648}Poka�cie mi mi�o��!{20715}{20795}Ten jest od Emmetta.{20822}{20885}Ju� zamontowa�em ci w ci�ar�wce.{20888}{20937}Nareszcie przyzwoite nag�o�nienie w tej kupie...{20939}{21013}Hej, bez nienawi�ci do samochodu.{21016}{21098}Otw�rz ten od Carlisle'a.{21100}{21152}To co� co rozja�ni ci dzie�.{21154}{21252}Bo ostatnio wygl�dasz co� blado.{21429}{21511}Skaleczenie papierem.{22097}{22143}Jez... Ci, ci, ju� dobrze.{22145}{22213}To tylko troch�...{22215}{22273}krwi.{22431}{22514}Zabierz st�d Jasper'a.{22620}{22706}Przepraszam, nie mog�...{22737}{22830}Musz� to zszy� w moim biurze.{22858}{22917}Sprawd� co z Jasper'em.{22919}{22962}Na pewno jest bardzo|zdenerwowany na siebie...{22964}{23038}i w�tpi�, �e pos�ucha|kogo� innego ni� ty.{23040}{23100}Edward.{23364}{23418}Naprawd� zepsu�am imprez�.{23421}{23480}To nie twoja wina.{23482}{23619}Jasper nie by� z dala od ludzkiej|krwi, tyle co reszta z nas.{23622}{23663}Jak ty to robisz?{23665}{23746}Lata i lata praktyki.{23752}{23880}My�la�e� kiedy� o tym, �eby|�y� w �atwiejszy spos�b?{23891}{23947}Nie.{23951}{24005}Nigdy nie mia�em w�tpliwo�ci|kim chc� by�.{24007}{24057}Chc� pomaga� ludziom.{24059}{24102}To mnie uszcz�liwia,{24104}{24195}a je�eli jestem przez to pot�piony.{24198}{24263}Pot�piony?{24267}{24337}Jak w piekle?{24501}{24562}Carlisle nie mo�esz by� pot�piony.{24565}{24637}Nie mo�esz, to niemo�liwe.{24639}{24681}Dzi�kuj�, Bello.{24683}{24787}Zawsze by�a� dla nas bardzo �askawa.{24887}{24933}Wi�c to tak?{24935}{25039}To dlatego on nie chce|mnie zmieni�?{25048}{25139}Sp�jrz na to z jego strony.{25144}{25236}Gdyby� wierzy�a w to co Edward.{25238}{25326}To zabra�aby� jego dusz�?{25889}{25980}Nie mo�esz mnie ochroni�... [ Pobierz całość w formacie PDF ]