Tabela amortyzacyjna(1), Programy, RACHUNKOWOŚĆ, PODSTAWY RACHUNKOWOŚCI, MATERIAŁY NA WYKŁADY

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
Roczny plan amortyzacji za okres od dnia 01.01 20XX roku do dnia 31.12.20XX roku
…………………………………………..
(nazwa i adres podmiotu gospodarczego) Grupa rodzajowa środków trwałych .........
Numer
inwenta-
rzowy
Miesiąc
oddania
do
użytku
Umorzenie
na
początek
roku
Stawka
amortyzacji
(w %)
Kwota
odpisu
rocznego
Odpisy za poszczególne miesiące
Kwota
umorzenia
na koniec
roku
Symbol
KŚT
Wartość
początkowa
Lp.
Nazwa środka trwałego
I
II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
1
Budynek produkcyjny
120000
2
Budynek
administracyjny
72000
3
Maszyny i urządzenia
ogólnego zastosowania
120000
4
Zespoły komputerowe
w administracji
30000
5
Samochody ciężarowe
75000
6
Elektroniczna
aparatura kontrolno-
pomiarowa
45600
7
Samochód osobowy
administracji
24000
...
Razem
486600
[ Pobierz całość w formacie PDF ]