TRANSPORT DROGOWY adr, ADR - przewóz drogowy materiałów niebezpiecznych

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
TRANSPORT DROGOWY
TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH
MANHAZ

ĺ
WIERK
20 listopada 2003
B.Hancyk 2003
STRUKTURA I ZAKRES REGULACJI PRAWNYCH
STRUKTURA I ZAKRES REGULACJI PRAWNYCH
A
D
R
B.Hancyk 2003
A
D
R
MI
Ħ
DZYNARODOWE REGULACJE PRAWNE
w dziedzinie transportu materiałów niebezpiecznych
Zalecenia ONZ
„Orange book”
P r z e p i s y m o d a l n e
ADR
RID
kolej
IMDG
Code
morze
ICAO
TI
powietrze
ADN
t.
Ļ
ródl
Ģ
dowy
droga
DYREKTYWY UE i PRZEPISY KRAJOWE
oparte o zharmonizowane wymagania ONZ (klasyfikacja, pakowanie, itd.)
B.Hancyk 2003
MI
Ħ
DZYNARODOWE REGULACJE PRAWNE
w dziedzinie transportu materiałów niebezpiecznych
PRZEGLġD KRAJOWYCH I MIĦDZYNARODOWYCH REGULACJI PRAWNYCH
PA
İ
STWA-STRONY UMOWY ADR
Austria, Azerbejd
Ň
an,
Belgia, Białoru
Ļ
, Bułgaria,
Bo
Ļ
nia-Hercegowina,
Chorwacja, Dania,
Estonia, Finlandia,
Federacja Rosyjska,
Francja, Grecja,
Hiszpania, Holandia,
Irlandia, Jugosławia,
Kazachstan
,
Lichtenstein,
Litwa, Luksemburg,
Łotwa, Macedonia,
Maroko
, Mołdowa, Niemcy,
Norwegia,
Polska
, Portugalia,
Republika Czeska, Rumunia, Słowacja,
Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Ukraina, W
ħ
gry, Wielka Brytania i Włochy
B.Hancyk 2003
ADR / temat nr 1 / folia nr 11
Autor
K. GRZEGORCZYK
ADR 2003 - struktura przepisów
1 2 3 4 5 6 7
+
8
9
Cz
ħĻ
ci:
1. Przepisy ogólne
2. Klasyfikacja
3. Wykaz towarów niebezpiecznych
i wył
Ģ
czenia dla ilo
Ļ
ci ograniczonych
4. Przepisy dot. pakowania i cystern (u
Ň
ywanie)
5. Procedury wysyłkowe
6. Wymagania dot. konstrukcji i bada
ı
opakowa
ı
i cystern
7. Wymagania dot. warunków przewozu,
załadunku, rozładunku i manipulowania
ładunkiem
ZAþħCZNIK
A
Cz
ħĻ
ci
:
ZAþħCZNIK
B
8. Wymagania dot. załogi
pojazdu, wyposa
Ň
enia,
post
ħ
powania i dokumentacji
9. Wymagania dot. konstrukcji
pojazdów i ich dopuszczenia
do przewozu
B.Hancyk 2003
[ Pobierz całość w formacie PDF ]