Tribologia 12.12 (2), Politechnika Poznańska, Mechanika i Budowa Maszyn, III rok, 5 semestr, Tribiologia

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
//-->Z UZY WANIETRIBOC HEMICZN EPoleganaZuzywa nietribo che mic zn eads o rpcjiaktywnychsktadnikówz oto cze nia(mInwtle n u zpowwietrza,sia rki ifo sfopowruzdodatkówzawa rt,ychsuobstancjis mn en aarujqcej)namieorzchnia chta r ciawa rstwd ks ztaBocpniepla styc z nienic zniewsikr obsza ryywich dyfu zjiie r z chniej,a n a sttwor zeniuwa r stewekre akcyjnychiiwusu wa niuichm echakutek[cie_r a niaykru s zania¶þ;:pmÍÂ ³ötyz t 1hciatribologic znegoZuzy'W ni etriboaCchemicz neharakterystykaikiemaz.utch.smaor owa nychparnietar c iaea)c zynnktywjqcymje stad ksztaBecpla styc z nW W,b)warstewkare ackcyjnmje stmies z a nin,izwi qzkówheic znychtle,n uqro ztworówstaBchysia rki ifo sforu zpowie r z chniqit potrqcychsicmere atali)warste wkakcyjniea ezm nie sz ajjqctympowsa mrzckran ujepoleym od dziaBwymswierzchniowychidzya nie ad hezyjne mtrqcymisihniai,Zuzywanietribochemic z nsted)na ele me ntarnychpowierzcsthniacheykupodpujewpBwyemsiBno r m aln ejiycznjna stnis zc z e nieew a rstewki,)dmopókiza chowa n ajestrówa r cien ow agadyn a mic z nkaidzytwor zen,iema u suwa niemw a rsa nientesw ewre akcyjnychkal iz odopótyt,izu|ywcqnichzloswa ne,dzi kic ze m usqhroion egBbszetr efyW Wf)zuzywa nietribochemic z ncznew,ystsu cpujezarówn oprzyta r ciu[lizgo wymitoymhymjakizudziaBme[rodkasm aro w ego [ Pobierz całość w formacie PDF ]