TRAKTAT O UNII EUROPEJSKIE1, prawo, Prawo 3 rok, Prawo Unii Europejskiej

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
TRAKTAT O UNII EUROPEJSKIEJJEGO KRÓLEWSKA MOŚĆ KRÓL BELGÓW,JEJ KRÓLEWSKA MOŚĆ KRÓLOWA DANII,PREZYDENT REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC,PREZYDENT REPUBLIKI GRECKIEJ,JEGO KRÓLEWSKA MOŚĆ KRÓL HISZPANII,PREZYDENT REPUBLIKI FRANCUSKIEJ,PREZYDENT IRLANDII,PREZYDENT REPUBLIKI WŁOSKIEJ,JEGO KRÓLEWSKA WYSOKOŚĆ WIELKI KSIĄŻĘ LUKSEMBURGA,JEJ KRÓLEWSKA MOŚĆ KRÓLOWA NIDERLANDÓW,PREZYDENT REPUBLIKI PORTUGALSKIEJ,JEJ KRÓLEWSKA MOŚĆ KRÓLOWA ZJEDNOCZONEGO KRÓLESTWA WIELKIEJ BRYTANII I IRLANDII PÓŁNOCNEJ,ZDECYDOWANI przejść do nowego etapu procesu integracji europejskiej, zapoczątkowanego ustanowieniem Wspólnot Europejskich,PRZYWOŁUJĄC historyczne znaczenie przezwyciężenia podziału kontynentu europejskiego oraz potrzebę ustanowienia trwałych podstaw budowy przyszłej Europy,POTWIERDZAJĄC swe przywiązanie do zasad wolności, demokracji, poszanowania praw człowieka i podstawowych wolności oraz państwa prawnego,PRAGNĄC pogłębić solidarność między swymi narodami w poszanowaniu ich historii, kultury i tradycji,PRAGNĄC umocnić demokratyczny charakter i skuteczność działania instytucji, tak aby były one w stanie lepiej spełniać, w jednolitych ramach instytucjonalnych, powierzone im zadania,ZDECYDOWANI umocnić swe gospodarki, a także doprowadzić do ich zbliżenia oraz do ustanowienia unii gospodarczej i walutowej, w tym – zgodnie z postanowieniami niniejszego Traktatu – jednej i stabilnej waluty,WYRAŻAJĄC MOCNĄ WOLĘ popierania postępu gospodarczego i społecznego swych narodów, poprzez urzeczywistnienie rynku wewnętrznego oraz umacniania spójności i ochrony środowiska naturalnego oraz prowadzenia polityk, które zapewnią, że integracji gospodarczej towarzyszyć będzie równoczesny postęp w innych dziedzinach,ZDECYDOWANI ustanowić obywatelstwo wspólne dla obywateli swych krajów,ZDECYDOWANI realizować wspólną politykę zagraniczną i bezpieczeństwa, w tym określać wspólną politykę obronną, która mogłaby z czasem prowadzić do wspólnej obrony, wzmacniając w ten sposób tożsamość i niezależność Europy w celu wspierania pokoju, bezpieczeństwa oraz postępu w Europie i na świecie,POTWIERDZAJĄC swój cel ułatwienia swobodnego przepływu osób, przy zapewnieniu bezpieczeństwa swym narodom, poprzez włączenie do niniejszego Traktatu postanowień dotyczących wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych,ZDECYDOWANI kontynuować proces tworzenia coraz ściślejszego związku między narodami Europy, w którym decyzje są podejmowane jak najbliżej obywateli, zgodnie z zasadą pomocniczości,MAJĄC NA UWADZE dalsze kroki, które należy przedsięwziąć na rzecz rozwoju integracji europejskiej,POSTANOWILI ustanowić Unię Europejską i w tym celu powołali jako swych pełnomocników:JEGO KRÓLEWSKA MOŚĆ KRÓL BELGÓW:Marka EYSKENSA,Ministra Spraw Zagranicznych;Philippe`a MAYSTADTA,Ministra Finansów;JEJ KRÓLEWSKA MOŚĆ KRÓLOWA DANII:Uffe ELLEMANNAJENSENA,Ministra Spraw Zagranicznych;Andersa FOGHA RASMUSSENA,Ministra Gospodarki;PREZYDENT REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC:HansaDietricha GENSCHERA,Federalnego Ministra Spraw Zagranicznych;Theodora WAIGLA,Federalnego Ministra Finansów;PREZYDENT REPUBLIKI GRECKIEJ:Antoniosa SAMARASA,Ministra Spraw Zagranicznych;Efthymiosa CHRISTODOULOU,Ministra Gospodarki;JEGO KRÓLEWSKA MOŚĆ KRÓL HISZPANII:Francisco FERNANDEZA ORDONEZA,Ministra Spraw Zagranicznych;Carlosa SOLCHAGĘ CATALANA,Ministra Gospodarki i Finansów;PREZYDENT REPUBLIKI FRANCUSKIEJ:Rolanda DUMASA,Ministra Spraw Zagranicznych;Pierre`a BEREGOVOY,Ministra Gospodarki, Finansów i Budżetu;PREZYDENT IRLANDII:Gerarda COLLINSA,Ministra Spraw Zagranicznych;Bertie AHERNA,Ministra Finansów;PREZYDENT REPUBLIKI WŁOSKIEJ:Gianniego DE MICHELISA,Ministra Spraw Zagranicznych;Guida CARLIEGO,Ministra Skarbu;JEGO KRÓLEWSKA WYSOKOŚĆ WIELKI KSIĄŻĘ LUKSEMBURGA:Jacquesa F. POOSA,Wicepremiera, Ministra Spraw Zagranicznych;Jeana-Claude`a JUNCKERA,Ministra Finansów;JEJ KRÓLEWSKA MOŚĆ KRÓLOWA NIDERLANDÓW:Hansa van den BROEKAMinistra Spraw Zagranicznych;Willema KOKA,Ministra Finansów;PREZYDENT REPUBLIKI PORTUGALSKIEJ:Joao de Deusa PINHEIRĘ,Ministra Spraw Zagranicznych;Jorge BRAGĘ de MACEDO,Ministra Finansów;JEJ KRÓLEWSKA MOŚĆ KRÓLOWA ZJEDNOCZONEGO KRÓLESTWA WIELKIEJ BRYTANII I IRLANDII PÓŁNOCNEJ:The Rt. Hon. Douglasa HURDA,Sekretarza Stanu do spraw Zagranicznych i Wspólnoty Brytyjskiej;The Hon. Francisa MAUDE`A,Sekretarza Finansów w Ministerstwie Skarbu;KTÓRZY po wymianie swych pełnomocnictw uznanych za należyte i sporządzone we właściwej formie uzgodnili, co następuje:TYTUŁ IPOSTANOWIENIA WSPÓLNEArtykuł ANiniejszym Traktatem Wysokie Umawiające się Strony ustanawiają między sobą Unię Europejską, zwaną dalej „Unią”.Niniejszy Traktat wyznacza nowy etap w procesie tworzenia coraz ściślejszego związku między narodami Europy, w którym decyzje podejmowane są jak najbliżej obywateli.Unię stanowią Wspólnoty Europejskie, uzupełnione politykami i formami współpracy przewidzianymi niniejszym Traktatem. Jej zadaniem jest kształtowanie w sposób spójny i solidarny stosunków między Państwami Członkowskimi oraz między ich narodami.Artykuł BUnia stawia sobie następujące cele:- popieranie zrównoważonego i trwałego postępu gospodarczego i społecznego, w szczególności poprzez utworzenie przestrzeni bez granic wewnętrznych, umacnianie gospodarczej i społecznej spójności oraz ustanowienie unii gospodarczej i walutowej, obejmującej docelowo jedną walutę, zgodnie z postanowieniami niniejszego Traktatu;- potwierdzanie swej tożsamości na arenie międzynarodowej, zwłaszcza poprzez realizację wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, obejmującej docelowo określanie wspólnej polityki obronnej, która mogłaby prowadzić do wspólnej obrony;- umacnianie ochrony praw i interesów obywateli Państw Członkowskich poprzez ustanowienie obywatelstwa Unii;- rozwijanie ścisłej współpracy w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych;- pełne zachowanie dorobku wspólnotowego i jego rozwój, mając na celu rozważenie, w drodze procedury określonej w artykule N ustęp 2, zakresu, w jakim polityki i formy współpracy, ustanowione niniejszym Traktatem, wymagają zmiany w celu zapewnienia skuteczności mechanizmów i instytucji Wspólnoty.Unia osiąga swe cele zgodnie z postanowieniami niniejszego Traktatu, określonymi w nim warunkami i harmonogramem, z poszanowaniem zasady pomocniczości, określonej w artykule 3b Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską.Artykuł CUnia dysponuje jednolitymi ramami instytucjonalnymi, które zapewniają spójność i ciągłość działań podejmowanych dla osiągnięcia jej celów, przy poszanowaniu i rozwijaniu dorobku wspólnotowego.Unia czuwa, w szczególności, nad spójnością całości swych działań zewnętrznych, podejmowanych w ramach polityk w dziedzinie stosunków zagranicznych, bezpieczeństwa, gospodarczej i rozwoju. Rada i Komisja są odpowiedzialne za zapewnienie takiej spójności. Gwarantują one realizację tych polityk w ramach swoich kompetencji.Artykuł DRada Europejska nadaje Unii impulsy niezbędne do jej rozwoju i określa jego ogólne kierunki polityczne.W skład Rady Europejskiej wchodzą szefowie państw lub rządów Państw Członkowskich oraz przewodniczący Komisji. Towarzyszą im ministrowie spraw zagranicznych Państw Członkowskich i członek Komisji. Rada Europejska zbiera się co najmniej dwa razy w roku pod przewodnictwem szefa państwa lub rządu Państwa Członkowskiego, które przewodniczy Radzie.Rada Europejska składa Parlamentowi Europejskiemu sprawozdanie po każdym swym spotkaniu oraz roczne sprawozdanie pisemne o postępach dokonanych przez Unię.Artykuł EParlament Europejski, Rada, Komisja i Trybunał Sprawiedliwości wykonują swe uprawnienia zgodnie z warunkami i celami przewidzianymi, z jednej strony, w postanowieniach Traktatów ustanawiających Wspólnoty Europejskie oraz późniejszych traktatów i aktów zmieniających je lub uzupełniających, z drugiej zaś - w innych postanowieniach niniejszego Traktatu.Artykuł F1. Unia szanuje tożsamość narodową Państw Członkowskich, których systemy rządu opierają się na zasadach demokracji.2. Unia szanuje prawa podstawowe, zagwarantowane w europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, podpisanej w Rzymie 4 listopada 1950 roku, oraz wynikające z tradycji konstytucyjnych wspólnych dla Państw Członkowskich, jako zasady ogólne prawa wspólnotowego.3. Unia zapewnia sobie środki niezbędne do osiągnięcia swych celów i prowadzenia swych polityk.TYTUŁ IIPOSTANOWIENIA ZMIENIAJĄCE TRAKTAT USTANAWIAJĄCY EUROPEJSKĄ WSPÓLNOTĘ GOSPODARCZĄ W CELU USTANOWIENIA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ.Artykuł GW celu ustanowienia Wspólnoty Europejskiej w Traktacie ustanawiającym Europejską Wspólnotę Gospodarczą wprowadza się zmiany zgodnie z postanowieniami niniejszego artykułu.A. – W całym Traktacie:1) Termin „Europejska Wspólnota Gospodarcza” zastępuje się terminem „Wspólnota Europejska”.B – W części pierwszej „Zasady”:2) Artykuł 2 otrzymuje brzmienie:„Artykuł 2Zadaniem Wspólnoty jest, przez ustanowienie wspólnego rynku, unii gospodarczej i walutowej oraz urzeczywistnianie wspólnych polityk lub działań określonych w artykułach 3 i 3a, popieranie w całej Wspólnocie harmonijnego i zrównoważonego rozwoju działań gospodarczych, stałego i nieinflacyjnego wzrostu uwzględniającego środowisko naturalne, wysokiego stopnia konwergencji dokonań gospodarczych, wysokiego poziomu zatrudnienia i ochrony socjalnej, podwyższania poziomu i jakości życia, spójności gospodarczej i społecznej oraz solidarności między Państwami Członkowskimi.”3) Artykuł 3 otrzy... [ Pobierz całość w formacie PDF ]