TYLKO RAZEM Z CÓRKĄ Not.Without.My.Daughter.1991.DVDRip.XviD, Dramat

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
{1}{100}www.napiprojekt.pl - nowa jako�� napis�w.|Napisy zosta�y specjalnie dopasowane do Twojej wersji filmu.{191}{208277}Napisy by Agnieszka Egiptomanka{850}{208277}TYLKO RAZEM Z C�RK�{4410}{4465}Mamo, b�d� ostro�na{4471}{4533}ALPENA, MICHIGAN 1984{4565}{4667}My�l�, �e to d�u�ej ni� kiedy�|Co za pi�kny dzie�{4674}{4754}HISTORIA OPARTA NA FAKTACH{4760}{4850}- Tata wygl�da tak dobrze|- To prawda, czy� nie? Zawsze by� waleczny{4945}{5035}- Popatrz na Mahtob.|- Ona jest istn� c�rk� tatusia{5090}{5154}Tak samo jak kiedy� ty{5191}{5281}Moody, Mahtob, Tato!|Chod�cie, mamy �wie�� lemoniad� domowej roboty{5326}{5387}Chod�cie wszyscy!{5394}{5510}Mamo, tato zn�w uczy mnie jak �owi� ryby{5645}{5735}- Mog� zobaczy� dzisiejszy po��w?|- Troch� wiary{5821}{5916}- Prosz�. Tato, chcesz lemoniad�?|- Tak.{5922}{5963}OK.{5969}{6026}- Ah.|- Kwa�ne?{6033}{6123}- Troszk�.|- Za ma�o cukru? Nigdy nie mog� zrobi� tego dobrze{6175}{6265}Hey, Mahtob.|Jakie witaminy ma cytryna?{6335}{6437}- Jakie witaminy ma cytryna?|- Witamina C.{6444}{6516}Tak. Jakie witaminy maj� banany?{6522}{6633}- Witamina C, witamina B i fibryna.|- Dobrze!{6701}{6791}- �adne z moich dzieci nie by�o tak m�dre jak ona.|- Super, dzi�ki, mamo!{6831}{6921}- A kim zamierzasz zosta� w przysz�o�ci?|- Piel�gniark�.{6921}{7011}- R�wnie dobrze mo�esz by� lekark�.|- Lekark� i piel�gniark�{7014}{7121}Jak mo�esz uczy� Mathob w�dkowa� podczas gdy nigdy nie z�owi�e� ani jednej ryby?{7127}{7244}Kochanie, to najlepsze wyj�cie.|Jestem zupe�nie nieszkodliwy{7250}{7340}Kupi� ca�y ten sprz�t w�dkarski|i codziennie z ni� wychodzi{7392}{7482}Je�eli to wyb�r mi�dzy twoj� lemoniad�|a moim w�dkowaniem, wiem na czym stoj�{7535}{7653}- Chc� usi��� na taty kolanach.|- Teraz moja kolej{7659}{7761}- Nie walczcie o mnie, dziewczyny|- Powinna� znale�� inne kolana{7935}{8010}A potem mamy...|Dzi�kuj�.{8016}{8106}30-letni� kobiet� z kategori� 3|Wymaz z szyjki macicy na zabieg TAH. Wi�c my�l�...{8179}{8292}Ira�czycy modl� si� o przyjazd do stan�w{8299}{8398}Dlaczego kto� mia�by przyje�d�a� do Ameryki �eby studiowa� medycyn�{8404}{8494}Mo�esz dosta� stopie� naukowy w Iranie w 2 tygodnie{8494}{8526}Siedem dni{8532}{8622}Ayatollah'owie mieli troche dobrych pomys��w.|�o�nierz jest ranny, pozw�lmy mu umrze�{8662}{8722}I tak p�jdzie do raju{8726}{8832}- Widzisz t� gazet�?|- Ira�ska �mieszna strona?{8839}{8929}Jak on mo�e to czyta�?|Wygl�da jak jedna z moich recept{8991}{9052}Przeczyta�em t� recept�{10125}{10204}- Nie, nie wy��czaj tego.|- Jest OK{10295}{10395}- Kochanie, co si� sta�o?|- Nic si� nie sta�o. Czuj� si� dobrze.{10525}{10637}O co chodzi?|Rozmawia�e� ze swoj� rodzin�? Czy wszystko z nimi w porz�dku?{10644}{10705}Wszyscy czuj� si� dobrze.{10738}{10828}Swoj� drog�, Mammal dzwoni�. On i Nasserine maj� ma�ego ch�opca{10901}{10978}To �wietnie{11078}{11168}Para doktor�w zn�w stroi�a sobie �arty{11201}{11275}- Kim byli?|- Co to ma za znaczenie?{11281}{11373}Ma, kochanie. Ma znaczenie.{11379}{11469}Przeprowadzili�my si� tutaj aby uciec od tego wszystkiego{11469}{11575}- Bo�e, to jest takie okropne!|- Kochanie, zapomnij o tym!{11618}{11708}Kochanie, zapomnij. Wsz�dzie s� g�upi ludzie.{11826}{11886}Zapomnij o tym{11892}{11982}"A d�in zani�s� si� �miechem.|Ha ha ha!"{11982}{12072}"O ty biedny z�odzieju, z tysi�ca alejek "{12072}{12162}"My�lisz, �e mozesz po�lubi� c�rk� Su�tana{12162}{12257}Podczas gdy wszyscy ksi�a z Persji ubiegaj� si� o jej r�k�{12264}{12355}"Ty g�upi niewolniku,|odpowiedzia� Aladyn �mia�o. "{12361}{12455}"Zapomnia�e� o cennych skarbach w jaskini"{12461}{12530}"Jeste� g�upi jak osio� "{12536}{12635}"Powinienem zagna� Ci� spowrotem do tej brudnej starej lampy "{12635}{12725}- Czy tam naprawd� jest jaskini Alladyna?|- Musi by�{12747}{12837}- Mo�emy j� znale��?|- C�, nie jestem pewny czy wiem, gdzie ona jest, ale...{12878}{12998}Wiesz, urodzi�em si� w Persji.|Teraz nazywa sie to Iran{13004}{13094}Je�eli Ci� tam zabior�, by� mo�e poszukamy jej razem{13145}{13235}W iranie s� jaskinie i g�ry|i pustynie, dok�adnie jak w opowie�ci{13329}{13419}I meczety|kt�re s� tak pi�kne jak klejnoty{13462}{13580}Kiedy s�o�ce na nie �wieci, o�lepiaj� twoje oczy{13586}{13647}Chcia�aby� je zobaczy�?{13689}{13750}OK. Gdzie sko�czyli�my?{13799}{13860}- Tatusiu?|- Uh-huh?{13866}{13942}Czy ja nienawidz� Amerykan�w?{13975}{14035}O czym ty m�wisz? Jasne, �e nie{14035}{14155}Lucille powiedzia�a, �e nienawidz� Amerykan�w bo jeste� z Iranu{14414}{14504}Kochanie...|Lucille nie wie o czym m�wi{14629}{14744}Wi�c nie powinni�my zwraca� na ni� uwagi{14750}{14835}Mieszkam w Ameryce od 20 lat{14841}{14931}Jestem tak ameryka�ski jak placek jab�kowy{14956}{15016}Tak jak ty. Daj mi buziaka.{15129}{15190}Du�y u�cisk{15224}{15287}Mmm. Du�y u�cisk{16351}{16441}To by�a Ameh Bozorg.|Zawsze to samo.{16540}{16616}Wci�� p�acze i p�acze do telefonu{16649}{16739}"Jeste� dla mnie jak syn.|Kiedy twoja mama zmar�a, wychowa�am Ci�. "{16790}{16880}"Jestem chora.|Nie ma Ci� tutaj aby si� mn� opiekowa�. "{16880}{16970}- Czy ona jest chora?|- Nie, nie jest chora.{16984}{17097}Ma 58 lat. Czuje si� staro, ale nie jest chora.{17104}{17205}- To samo poczucie winy|- kochanie, daj spok�j{17211}{17301}To twoja siostra. Dzwo� do niej cz�ciej{17304}{17394}Dzwonienie to nie wyj�cie. Ona chce mnie zobaczy�!{17394}{17484}Teraz Mammal and Nasserine maj�|dziecko, wszyscy oczekuj� mnie na przyj�ciu.{17530}{17641}10 lat, nie widzzia�em swojej rodziny przez ca�e 10 lat...{17648}{17757}Mammal i Reza byli tutaj.|Dlaczego ona nie przyjecha�a?{17764}{17879}Nie zrobi�aby tego, by�a z dala od Teheranu.|Chce mnie tam zobaczy�{17885}{17975}Chc� nas zobaczy�.|Nigdy nie poznali ani Ciebie, ani Mathob{18040}{18130}- Pyta dlaczego nie mozemy przyjecha� na wakacje|- B�dziesz musia� im to wyt�umaczy�{18172}{18262}- Wyt�umaczyc co?|- Nie mo�emy jecha� do Iranu{18302}{18362}Dlaczego nie?{18369}{18468}Nie wezm� ma�ej do Iranu.|Jest zbyt du�o przemocy{18474}{18567}Nie b�dziemy jecha� na zwiedzanie|nad Zatok� Perska{18574}{18669}Sp�dzimy 2 tygodnie z moj� rodzin�{18675}{18752}Moody, tam za du�o si� dzieje{18759}{18849}Twoja rodzina jest mile widziana tutaj|zawsze, wiesz o tym.{18916}{19008}Mo�e powienie� pojecha� tam sam{19014}{19125}Nie, nie chce tego.|�adne z nas nie powinno tam jecha�. Tam nie jest bezpiecznie{19131}{19201}- Mamusiu!|- Id�{19208}{19271}Przesadzasz{19278}{19388}Nie widzia�em �adnego z nich przez 10 lat{19394}{19454}- Kochanie, I...|- Mamusiu{19454}{19520}W porz�dku! Ju� id�{19596}{19658}Nie, jest w porz�dku. Id� do niej{20678}{20754}Kochanie, bardzo chc� tam pojecha�{20760}{20845}Tak bardzo za nimi t�sknie{20851}{20944}Zawsze m�wisz|jak wa�na jest rodzina{20950}{21040}Wszystko co chc� to pojecha� tam na 2 tygodnie|z tob� i Mathob i odwiedzi� moja rodzin�{21116}{21226}- Moody, to mnie przera�a.|- Co ci� przera�a, kochanie?{21259}{21336}Popatrz na mnie{21343}{21433}Czy naprawd� my�lisz, �e zabra�bym Ciebie i Mathob|gdzie�, gdzie nie jest bezpiecznie?{21549}{21648}Kocham Was obie, bardziej ni� cokolwiek innego na �wiecie{21654}{21760}Pos�uchaj. Mathob ma wakacje{21766}{21872}Zaczyna now� szko��. To dobry czas{22229}{22285}Przysi�gam...{22325}{22391}Na �wi�ty Koran...{22398}{22488}�e nie znajdziesz si� w �adnym niebezpiecze�stwie|i wr�cimy po 2 tygodniach{22585}{22675}I nie zrobi� niz co narazi�oby twoje lub Mathob'y bezpiecze�stwo{22823}{22943}Daj spok�j, kochanie. To wcale nie jest taka wielka sprawa{24807}{24897}Zobacz co oni robi�{25224}{25300}- Cze��, Betty.|- Cze��, Nasserine.{25306}{25370}Tak dobrze Ci� widzie�{25493}{25565}To jest Mahtob.{25571}{25661}- Betty! Betty! To jest Ameh Bozorg!|- Kochanie, to siostra taty{25799}{25889}- m�j Bo�e! Popatrz. Mahtob.|- Mahtob!{25959}{26049}Blask ksi�yca. Jeste� blaskiem ksi�yca.{26049}{26139}Wiem. Mahtob oznacza "blask ksi�yca".{26145}{26199}Mahtob.{26205}{26321}Betty? Jestem taka szcz�liwa.|Teraz mo�esz by� z nami{26328}{26424}Tak, tylko przez 2 tygodnie, ale i tak jestem bardzo wdzi�czna.{26430}{26520}Pami�tam tw�j dom w Ameryce bardzo dobrze.{26520}{26626}- Mammal, tak dobrze Ci� widzie�.|- Nareszcie tu jeste�, Betty.{26633}{26723}Tak, ciesz� si�, �e mogli�my tutaj przyjecha�. Gratulacje z okazji narodzin dziecka.{26770}{26810}Dzi�kuj�{26881}{26934}- Co?|- Nic.{26940}{27030}M�wi, �e Mathob wygl�da prawie tak samo|jak Moody i Amech Bozorg{27508}{27626}- Troche ludzi, co?|- m�j Bo�e, to niesamowite{27632}{27732}- Znasz wszystkich tych ludzi?|- Wszystkich.{27768}{27829}Oh to ca�a moja rodzina.{27835}{27925}- Bardzo za Tob� t�sknili.|- Samoch�d jest tutaj{28229}{28290}Rozpakuj to, to prezent.{28356}{28429}Dzi�kuj�. Czy to nie mi�e?{28529}{28611}Oh, dzi�kuj�, dzi�kuj�{28618}{28685}- Dawaj, za�� to.|- Teraz?{28691}{28781}Yeach. To jest, em...|To przysporzy�o im troch�|k�opot�w. To ich uszcz�liwi{28821}{28911}- W porz�dku.|- To jest ca�kiem dobra jako��.{28952}{29014}Wejd�my do samochodu{30531}{30621}Bo�e...|Wszystko wygl�da tak inaczej{30741}{30849}Powiedzia�e�, �e obce kobiety|nie musz� nosi� islamskich ubra�{30855}{30942}Tak wiem. Pomyli�em si�{30975}{31048}Wszystko si� zmieni�o.{31054}{31144}Swoj� drog�, to tylko kiedy opuszczasz|dom, lub kiedy wychodzisz{31189}{31279}Widzia�a� kobiety. Nie pozna�em po�owy z mojej rodziny. Wszystkie by�y zakryte{31334}{31424}Ostatnim razem niewiele z nich nosi�o czadory. Wszystko jest nowe{31505}{31604}- Co by si� sta�o, gdybym tego nie nosi�a|- Amech Bozorg?{31897}{31959}M�wi, �e zsta�aby� aresztowana{32329}{32436}- Musz� i�� do �azienki.|- Poczekaj. Prawie jeste�my{32820}{32870}Cze��{33036}{33149}Nie, oni go rani�, mamusiu! Oni go rani�!{33155}{33220}Oni go rani�, mamusiu!{33226}{33342}To jest spos�b na przywitanie|Daj� mi�so biednym.{3334... [ Pobierz całość w formacie PDF ]