Transformers 2 Revenge Of The Fallen TS XVID COMPLETE-STG(1), ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ...

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
{342}{442}{y:i}Ziemia.|Miejsce narodzin rasy ludzkiej.{y:i}{471}{538}{y:i}Gatunku|podobnego do nas. {y:i}{565}{634}{y:i}Zdolnego|do wielkiego wsp�czucia... {y:i}{678}{740}{y:i}i wielkiej przemocy.{994}{1070}{y:i}Podczas naszej misji|ochrony ludzko�ci,{y:i}{1082}{1152}{y:i}odkryli�my, �e{1163}{1246}{y:i}nasze �wiaty|spotka�y si� wcze�niej.{y:i}{2411}{2453}{y:i}Z ostatniej chwili |z Szanghaju. {y:i}{2453}{2537}{y:i}W Centralnym Dystrykcie Szanghaju | mia� miejsce du�y wyciek toksyn.{y:i}{2537}{2563}{y:i}Naszym celem,{2564}{2613}{y:i}na dzisiaj jest |informowanie o rozwoju sytuacji.{y:i}{2613}{2662}{y:i}B�dziemy Was informowa�{2663}{2690}{y:i}jak tylko czego� si� dowiemy...{2812}{2872}- Jaki status?|- C-hawks zbli�aj� si� do celu.{2890}{2942}Trzy minuty|do ko�ca ewakuacji, sir.{2994}{3045}Chi�ska przestrze� powietrzna|zosta�a zamkni�ta{3057}{3082}w promieniu jednej mili.{3082}{3126}W porz�dku, dajcie oddzia�owi NEST | zielone �wiat�o.{3127}{3170}Black Hawki,|mo�ecie l�dowa�.{3207}{3282}# Tra-la-la,|wychod� po loda #{3350}{3444}Wszystki z�e roboty|lepiej przygotujcie si� na skopanie ty�k�w.{3590}{3685}{y:i}Przez ostatnie dwa lata,|grupa nowych Autobot�w{y:i}{3686}{3754}{y:i}do��czy�a do dru�yny|dowodzonej przeze mnie.{y:i}{3778}{3810}{y:i}Arcees,|przygotujcie si�. {y:i}{3816}{3852}Jeste�my zwarci i gotowi.{3857}{3941}{y:i}Wsp�lnie z lud�mi tworzymy sojusz.{3960}{4036}{y:i}Tajn� dru�yn� |odwa�nych �o�nie�y i maszyn.{4038}{4052}Dobra, wystarczy.{4057}{4109}Historyjka na dzi�|to toksyczny wyciek.{4110}{4164}Ewakuowali teren|do poszukiwa�.{4165}{4231}To daje nam sze�� kontakt�w|z wrogiem w osiem miesi�cy.{4232}{4291}Musimy si� upewni�,|�e nie dotrze to do medi�w{4292}{4314}zadbajcie o to.{4325}{4421}{y:i}Tajna grupa uderzeniowa|nazwana NEST. {y:i}{4429}{4519}{y:i}Polujemy na to co pozosta�o|z naszych wrog�w Decepticon�w, {y:i}{4520}{4596}{y:i}ukrywaj�cych si� w r�nych krajach|na ca�ej ziemi. {y:i}{5350}{5383}W porz�dku, Ironhide.{5402}{5460}Mamy Echo.|Vamos. [Madrid ;)]{5473}{5521}Do ha�d.|Na drugiej.{5806}{5831}Jest tu.{5867}{5900}Czuj� go.{6005}{6055}Jest blisko.|Zbli�amy si�.{6175}{6206}O, nie.{6206}{6234}Co tam?{6250}{6284}S� trzy fale.{6351}{6396}W porz�dku,|spokojnie.{6397}{6428}Jeste�my dok�adnie|nad tym.!{7242}{7300}�mig�owce na stanowiska.{7566}{7602}{y:i}Przetnijcie drog� Decepticonowi.{7675}{7750}Arcee, Bli�niaki,|cel porusza si� w Wasz� stron�.{7882}{7900}Uwaga!{8654}{8732}Spieprzy�em to.|Jestem ca�y, Nic mi nie jest.{8758}{8810}To by�o kiepskie stary.|Co jest z Tob�?{9002}{9029}Szybko i czysto.{9429}{9471}Cholera, dobry jestem.{9701}{9783}Wsparcie powietrzne, potrzebujemy Wielkiego Brata|dostarczonego na teraz.{9783}{9811}{y:i}Kod 9-A...{9860}{9961}Zrzut za, cztery,|trzy, dwa, jeden.{10285}{10360}Autoboty, zaczynam po�cig.{11081}{11113}Zjed� na podocze.{11634}{11684}Zafajdany Decepticonie,{11685}{11754}Jakie� ostatnie s�owo?{11754}{11836}To nie Wasza planeta.{11854}{11920}Upad�y zn�w powstanie.{11958}{11990}To nie brzmi dobrze.{11999}{12034}Nie dzisiaj.{12177}{12230}Dalej idziemy.|Wszyscy na pok�ad.{12236}{12273}Frankie, Mojo, wyj��.{12274}{12291}Chod�, ma�y,{12292}{12326}- trzymajmy si� rozk�adu.|- Zwolnij tato.{12327}{12367}Czemu tak Ci si� spieszy|�eby si� mnie pozby�?{12368}{12399}Wynaj��e� ju� pok�j?{12399}{12450}Nie, mam inne pomys�y na Tw�j pok�j.{12451}{12493}Rymuj� si� z Kino Domowe.{12624}{12721}Zobacz co znalaz�am.|To Twoje dzieci�ce buciki.{12752}{12771}Oh, Ma...{12772}{12864}M�j ma�y bobas,|nie mo�esz wyjecha�.{12865}{12874}Widzisz to?{12875}{12902}Tak powiniene� reagowa�{12902}{12980}kiedy owoc Twoich l�d�wi|wyje�d�a w niebezpieczny �wiat samemu.{12981}{13040}C�, nie ma lekko, wiesz... studia, kana�...{13044}{13115}Musisz przyje�d�a� do nas w ka�de �wi�ta,{13116}{13146}nie tylko te wa�ne.{13147}{13200}Musisz przyjecha� na Halloween.{13201}{13238}Nie mog� przyjecha�|na Halloween mamo..{13238}{13286}- My przyjedziemy do Ciebie.|- Nie, nigdzie si� nie ruszamy.{13287}{13350}- Przebierzesz si�, my b�dziemy w kostiumach.|- Nie, nie mo�esz tak zrobi�.{13350}{13399}Dasz mu odetchn��,|od Twojej rozpaczy?{13399}{13427}Id� si� pakowa�!{13428}{13441}Nie wierz�,| �e jeste� spakowany{13442}{13473}na ca�y miesi�c.|No dawaj!{13474}{13502}Idziemy!{13502}{13539}Marsz, m�oda damo.{13548}{13587}- Tato!|- Uwielbiam kiedy nazywasz mnie{13588}{13633}m�od� dam�,|zboczony staruszku.{13634}{13664}Jeszcze nic nie widzia�a�.{13665}{13718}- Tato, tato, tato!|- Co?{13719}{13743}Widz� co robicie.{13744}{13767}To nie jest rapowy teledysk.{13768}{13817}Trenerski odruch.{13818}{13861}To by�o straszne tato.{13862}{13925}S�uchaj, jeste� bohaterem...{13935}{13988}Twoja mama i ja|jeste�my z Ciebie dumni.{13989}{14050}Pierwszy Witwicky,|kt�ry idzie na studia.{14051}{14145}Znowu p�acz�.|Do bani!{14149}{14182}Nic Ci nie b�dzie mamo.{14189}{14232}To b�dzie, uh...{14233}{14297}Wiesz,|ci�ko jej b�dzie...{14303}{14364}zaakceptowa�, �e jej syn|jest doros�y.{14384}{14458}Idzie sam zmierzy� si� ze �wiatem.{14459}{14485}- W porz�dku tato?|- tak.{14515}{14564}Mojo, nie dominuj Frankiego!{14582}{14637}Zje�d�a� z kanapy,|oble�ne bestie!{14637}{14651}Wow.{14665}{14705}Du�o tego zobaczysz w Collage'u.{14712}{14747}O czym Ty m�wisz tato?{14752}{14797}B�dzie tam du�o kobiet.{14798}{14837}Tak. C�, ja jestem|raczej typem "tylko jedna dziewczyna".{14840}{14877}S�uchaj, Mickaela jest najlepsza{14878}{14944}ale musicie da� sobie miejsce |�eby dorosn��, ok?{14945}{14997}Nie r�nicie si�|od innych par w Waszym wieku.{14997}{15045}Dop�ki nie odkryli�my|razem obcej rasy.{15055}{15099}Jak d�ugo b�dziesz si� tego trzyma�?{15373}{15416}Tato, s�uchaj,|wiem, �e to dziwne.{15417}{15450}My jeste�my wyj�tkiem, ok?{15450}{15478}Czekaj chwile...{15485}{15562}- Kto to mo�e by�?|- Za dwa tygodnie to mo�e by� jaka� Muffy.{15566}{15603}Cze�� Pi�kna.{15612}{15666}- Zrywam z tob� Sam | {y:i}- Naprawd�?{15666}{15704}{y:i}Jeste� pewna?|Chyba nie jeste� przekonana.{y:i}{15705}{15739}Jestem, ok?{15740}{15796}Wi�c nie mam powodu |�eby przyje�d�a� i si� z Tob� �egna�.{15804}{15854}Wow, teraz zabrzmia�a�|prawie powa�nie.{15863}{15884}{y:i}zgadnij co?{15885}{15941}Zrobi��m Ci zestaw|"Zwi�zek na odleg�o��".{15947}{16015}Masz tam kamere internetow�|wi�c mo�emy czatowa� 24/7.{16016}{16050}Ca�y Witwicky ca�y czas.{16050}{16084}{y:i}Kupi�em Ci te�|kilka rzeczy {y:i}{16085}{16133}{y:i}o kt�rych nie mo�na wspominac|przez kom�rk�.{16134}{16175}Troch� miks�w, | �wiec itp...{16176}{16211}Brzmi s�odko,|Nie mog� si� doczeka�.{16220}{16236}{y:i}Oh, hej!{16245}{16281}Chcesz s�awn�|koszulk� z D-Day? [D-Day= The day = ten dzie�]{16282}{16342}Trzymasz te �achy?{16343}{16375}Tak, oczywi�cie �e je trzymam, Mikaela.{16376}{16429}To jak m�j w�asny Superbowl.|Krwawi�em w te rzeczy.{16430}{16469}Wow, jeste� ca�kiem|pewny co?{16472}{16500}Nie, to nie to .{16501}{16562}To tylko moja niska samoocena |jest najwy�sza jak dot�d.{16563}{16611}My�lisz, �e Twoja ma�a skrzynka|z prezentami{16612}{16648}powstrzyma mnie|od zostawienia Ciebie?{16656}{16682}Naprawd� powinna� jecha� ze mn�,{16683}{16727}maj� tanie pokoje w kampusie.{16733}{16775}C�, to si� nie stanie{16776}{16855}dop�ki m�j zdziecinnia�y tatu�,|kt�ry wyszed� z wi�zienia,{16856}{16885}nie stanie na w�asnych nogach.{16886}{16916}S�ysza�em.{16916}{16947}{y:i}Gdzie po�o�y�a�|pokrywy sprzegie�? {y:i}{16948}{16979}{y:i}Przy wa�kach rozrz�du.{16980}{17038}Uwielbiam kiedy m�wisz wa�ek rozrz�du.|Wyszepcz mi to.{17091}{17142}Wa�ki rozrz�du.{17165}{17212}{y:i}Bo�e, nienawidz� Ci�.{17228}{17262}To urok Witwickych.{17291}{17320}Czekaj chwil�.|Zaczekaj moment.{17320}{17361}{y:i}Chyba jednak si�|nie rozstajemy.{y:i}{17362}{17399}B�d� za 20 minut.{17399}{17422}Mikaela...{17437}{17492}Chyba kawa�ek Sze�cianu zosta� w mojej koszulce.{17625}{17647}{y:i}Sam?{17832}{17871}O Bo�e!|Po�ar!{17884}{17929}Tato, mamy po�ar!{18400}{18441}Po�ar!{18686}{18741}Ron, wiedzia�e�, �e to b�dzie tak trudne?{18742}{18791}- Mo�esz przesta�?{18797}{18832}- Tak, dobra, przestane.|- Poczekaj...{18833}{18870}- Sam nie� te graty.{19116}{19148}- Wow!|- Wiesz co?{19150}{19189}Nieche nigdzie z Tob� jecha�.{19190}{19214}Nie chce jecha� z Tob� do Francji.{19215}{19257}Nie chce jecha� z Tob�|nawet za r�g.{19258}{19291}- Dobra, w porz�dku.|- Wracam do �rodka.{19292}{19323}Zadzwonie z Pary�a.{19618}{19654}Co to za harmider?{19653}{19680}- Wow.|- Sam?{19688}{19731}- Tato...{19889}{19936}- Co to by�o?|- Ca�a kuchnia!{20014}{20050}Pomocy...|O m�j...{20051}{20084}Bumblebee!{20378}{20408}O Jezu!{20549}{20609}Dzwo� 9-1-1.{20611}{20669}Bumblebee!|Do gara�u.{20670}{20709}Co tu si� wyprawia?{20710}{20742}Co z pow�ci�gliwo�ci�?{20743}{20787}Poprostu id� do gara�u|po cichu prosz�.{20819}{20867}Jasna...!{20934}{20967}O m�j Bo�e!{21012}{21058}Do gara�u, ju�!{21202}{21265}Pr�d wysiad�!|Zabierzcie gliny!{21316}{21364}No dalej, |na co czekacie?{21510}{21557}M�j dom si� pali!{21674}{21711}- Co si� sta�o?|- Chod� tu.{21745}{21799}Musisz zabra� kawa�ek Kostki.{21799}{21832}Schowaj go do torebki.{21840}{21874}- Samie Witwicky...|- Tak, mamo.{21875}{21906}- Na s��wko.|- Tia.{21907}{21926}- Cze��, Mikaela.|- Cze��.{21927}{21954}- Mam �ysink�.|- Och.{21960}{22016}- I stare palenisko.|- To pewnie �elazko.{22017}{22049}Gdy ty jedziesz, on te�.{22049}{22113}Nie mog� mieszka�|z kosmit� w gara�u.{22114}{22138}Judy, ciii.{22139}{22180}Ochrona narodowa.{22181}{22262}Je�li b�dziemy cicho,|wszystkim si� zajm�.{22268}{22346}Uznaj �e to pocz�tek|przer�bki, ok?{22359}{22410}Ok. Je�li rz�d p�aci,|chc� basen...{... [ Pobierz całość w formacie PDF ]