Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej - TFUE, stosunki międzynarodowe, Fundusze strukturalne

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
30.3.2010
PL
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
C 83/47
WERSJA SKONSOLIDOWANA TRAKTATU
O
FUNKCJONOWANIU UNII EUROPEJSKIEJ
30.3.2010
PL
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
C 83/49
PREAMBUŁA
JEGO KRÓLEWSKA MOŚĆ KRÓL BELGÓW, PREZYDENT REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC, PREZYDENT REPUBLIKI
FRANCUSKIEJ, PREZYDENT REPUBLIKI WŁOSKIEJ, JEJ KRÓLEWSKA WYSOKOŚĆ WIELKA KSIĘŻNA LUKSEMBURGA,
JEJ KRÓLEWSKA MOŚĆ KRÓLOWA NIDERLANDÓW (
1
),
ZDECYDOWANI
stworzyć podstawy coraz ściślejszego związku między narodami Europy,
ZDECYDOWANI
zapewnić postęp gospodarczy i społeczny swych Państw poprzez wspólne działanie,
usuwając bariery dzielące Europę,
WYZNACZAJĄC
jako główny cel swoich wysiłków stałą poprawę warunków życia i pracy swoich
narodów,
UZNAJĄC
, że usunięcie istniejących przeszkód wymaga zgodnego działania w celu zagwarantowania
stabilności w rozwoju, równowagi w wymianie handlowej i uczciwości w konkurencji,
W TROSCE
o wzmocnienie jedności swych gospodarek i zapewnienie ich harmonijnego rozwoju,
poprzez zmniejszenie różnic istniejących między poszczególnymi regionami oraz opóźnienia
regionów mniej uprzywilejowanych,
PRAGNĄC
przyczynić się, przez wspólną politykę handlową, do stopniowego usuwania ograniczeń
w handlu międzynarodowym,
ZAMIERZAJĄC
potwierdzić solidarność, która łączy Europę z krajami zamorskimi, oraz pragnąc
zapewnić ich pomyślny rozwój zgodnie z zasadami Karty Narodów Zjednoczonych,
ZDECYDOWANI
zachować i umocnić pokój i wolność przez połączenie swych zasobów, oraz
wzywając inne narody Europy, które podzielają ich ideały, do połączenia się w wysiłkach,
ZDECYDOWANI
popierać rozwój możliwie najwyższego poziomu wiedzy swych narodów przez
szeroki dostęp do edukacji oraz stałe uaktualnianie wiedzy,
POWOŁALI
jako swych pełnomocników:
(lista pełnomocników została pominięta)
KTÓRZY
, po wymianie swych pełnomocnictw uznanych za należyte i sporządzone we właściwej
formie, uzgodnili, co następuje:
(
1
) W międzyczasie Republika Bułgarii, Republika Czeska, Królestwo Danii, Republika Estońska, Irlandia, Republika
Grecka, Królestwo Hiszpanii, Republika Cypryjska, Republika Łotewska, Republika Litewska, Republika Węgierska,
Republika Malty, Republika Austrii, Rzeczpospolita Polska, Republika Portugalska, Rumunia, Republika Słowenii,
Republika Słowacka, Republika Finlandii, Królestwo Szwecji i Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii
Północnej stały się członkami Unii Europejskiej.
C 83/50
PL
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
30.3.2010
CZĘŚĆ PIERWSZA
ZASADY
Artykuł 1
1. Niniejszy Traktat organizuje funkcjonowanie Unii i określa dziedziny, granice i warunki
wykonywania jej kompetencji.
2. Niniejszy Traktat oraz Traktat o Unii Europejskiej są traktatami stanowiącymi podstawę Unii.
Oba Traktaty, mające taką samą moc prawną, określane są mianem „Traktatów”.
TYTUŁ I
KATEGORIE I DZIEDZINY KOMPETENCJI UNII
Artykuł 2
1. Jeżeli Traktaty przyznają Unii wyłączną kompetencję w określonej dziedzinie, jedynie Unia
może stanowić prawo oraz przyjmować akty prawnie wiążące, natomiast Państwa Członkowskie
mogą to czynić wyłącznie z upoważnienia Unii lub w celu wykonania aktów Unii.
2. Jeżeli Traktaty przyznają Unii w określonej dziedzinie kompetencję dzieloną z Państwami
Członkowskimi, Unia i Państwa Członkowskie mogą stanowić prawo i przyjmować akty prawnie
wiążące w tej dziedzinie. Państwa Członkowskie wykonują swoją kompetencję w zakresie, w jakim
Unia nie wykonała swojej kompetencji. Państwa Członkowskie ponownie wykonują swoją
kompetencję w zakresie, w jakim Unia postanowiła zaprzestać wykonywania swojej kompetencji.
3. Państwa Członkowskie koordynują swoje polityki gospodarcze i zatrudnienia na zasadach
przewidzianych w niniejszym Traktacie, do których określenia Unia ma kompetencję.
4. Zgodnie z postanowieniami Traktatu o Unii Europejskiej Unia ma kompetencję w zakresie
określania i realizowania wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, w tym stopniowego
określania wspólnej polityki obronnej.
5. W niektórych dziedzinach i na warunkach przewidzianych w Traktatach, Unia ma kompetencję
w zakresie prowadzenia działań w celu wspierania, koordynowania lub uzupełniania działań Państw
Członkowskich, nie zastępując jednak ich kompetencji w tych dziedzinach.
Prawnie wiążące akty Unii przyjęte na podstawie postanowień Traktatów odnoszących się do tych
dziedzin nie mogą prowadzić do harmonizacji przepisów ustawowych i wykonawczych Państw
Członkowskich.
6. Zakres i warunki wykonywania kompetencji Unii określają postanowienia Traktatów odnoszące
się do każdej dziedziny.
30.3.2010
PL
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
C 83/51
Artykuł 3
1.
Unia ma wyłączne kompetencje w następujących dziedzinach:
a) unia celna;
b) ustanawianie reguł konkurencji niezbędnych do funkcjonowania rynku wewnętrznego;
c) polityka pieniężna w odniesieniu do Państw Członkowskich, których walutą jest euro;
d) zachowanie morskich zasobów biologicznych w ramach wspólnej polityki rybołówstwa;
e) wspólna polityka handlowa.
2. Unia ma także wyłączną kompetencję do zawierania umów międzynarodowych, jeżeli ich
zawarcie zostało przewidziane w akcie ustawodawczym Unii lub jest niezbędne do umożliwienia
Unii wykonywania jej wewnętrznych kompetencji lub w zakresie, w jakim ich zawarcie może
wpływać na wspólne zasady lub zmieniać ich zakres.
Artykuł 4
1. Unia dzieli kompetencje z Państwami Członkowskimi, jeżeli Traktaty przyznają jej
kompetencje, które nie dotyczą dziedzin określonych w artykułach 3 i 6.
2. Kompetencje dzielone między Unią a Państwami Członkowskimi stosują się do następujących
głównych dziedzin:
a) rynek wewnętrzny;
b) polityka społeczna w odniesieniu do aspektów określonych w niniejszym Traktacie;
c) spójność gospodarcza, społeczna i terytorialna;
d) rolnictwo i rybołówstwo, z wyłączeniem zachowania morskich zasobów biologicznych;
e) środowisko;
f) ochrona konsumentów;
g) transport;
h) sieci transeuropejskie;
i) energia;
[ Pobierz całość w formacie PDF ]