traktat z lizbony, instytucje i źródła prawa UE

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
DziennikUrzędowy
ISSN1725-5228
C306
UniiEuropejskiej
Tom50
Wydaniepolskie
Informacjeizawiadomienia
17grudnia2007
Zawiadomienienr
Spistreści
Strona
2007/C306/01
TraktatzLizbonyzmieniającyTraktatoUniiEuropejskiejiTraktatustanawiającyWspólnotę
EuropejskąpodpisanywLizboniednia13grudnia2007r.
............................................ 1
ZMIANYWPROWADZONEDOTRAKTATUOUNIIEUROPEJSKIEJITRAKTATUUSTANAWIAJĄ-
CEGOWSPÓLNOTĘEUROPEJSKĄ........................................................................... 10
Artykuł1....................................................................................................... 10
Artykuł2....................................................................................................... 42
POSTANOWIENIAKOŃCOWE...............................................................................134
Artykuł3.......................................................................................................134
Artykuł4.......................................................................................................134
Artykuł5.......................................................................................................134
Artykuł6.......................................................................................................135
Artykuł7.......................................................................................................135
PROTOKOŁY...................................................................................................147
A.ProtokołydodołączeniadoTraktatuoUniiEuropejskiej,TraktatuofunkcjonowaniuUniiEuropejskiej
i,wstosownymprzypadku,dotraktatuustanawiającegoEuropejskąWspólnotęEnergiiAtomowej
148

ProtokółwsprawieroliparlamentównarodowychwUniiEuropejskiej ...........................148

Protokółwsprawiestosowaniazasadpomocniczościiproporcjonalności.........................150

ProtokółwsprawieEurogrupy........................................................................153

Protokółwsprawiestałejwspółpracystrukturalnejustanowionejnamocyartykułu28aTraktatuo
UniiEuropejskiej.......................................................................................
153

Protokółdotyczącyartykułu6ustęp2TraktatuoUniiEuropejskiejwsprawieprzystąpieniaUnii
doeuropejskiejKonwencjioochronieprawczłowiekaipodstawowychwolności................155

Protokółwsprawierynkuwewnętrznegoikonkurencji ............................................156

ProtokółwsprawiestosowaniaKartyprawpodstawowychUniiEuropejskiejdoPolski i
ZjednoczonegoKrólestwa.............................................................................
156
PL
(Ciągdalszynanastępnejstronie)

Protokółwsprawiewykonywaniakompetencjidzielonych.........................................158

Protokółwsprawieusługświadczonychwinteresieogólnym......................................158
Cena:42EUR
17.12.2007
PL
DziennikUrzędowyUniiEuropejskiej C306/1
TRAKTATZLIZBONY
ZMIENIAJĄCYTRAKTATOUNIIEUROPEJSKIEJITRAKTAT
USTANAWIAJĄCYWSPÓLNOTĘEUROPEJSKĄ
(2007/C306/01)
C306/2
PL
DziennikUrzędowyUniiEuropejskiej 17.12.2007
PREAMBU
Ł
A
JEGOKRÓLEWSKAMOŚĆKRÓLBELGÓW,
PREZYDENTREPUBLIKIBUŁGARII,
PREZYDENTREPUBLIKICZESKIEJ,
JEJKRÓLEWSKAMOŚĆKRÓLOWADANII,
PREZYDENTREPUBLIKIFEDERALNEJNIEMIEC,
PREZYDENTREPUBLIKIESTOŃSKIEJ,
PREZYDENTREPUBLIKIGRECKIEJ,
JEGOKRÓLEWSKAMOŚĆKRÓLHISZPANII,
PREZYDENTREPUBLIKIFRANCUSKIEJ,
PREZYDENTIRLANDII,
PREZYDENTREPUBLIKIWŁOSKIEJ,
PREZYDENTREPUBLIKICYPRYJSKIEJ,
PREZYDENTREPUBLIKIŁOTEWSKIEJ,
PREZYDENTREPUBLIKILITEWSKIEJ,
JEGOKRÓLEWSKAWYSOKOŚĆWIELKIKSIĄŻĘLUKSEMBURGA,
PREZYDENTREPUBLIKIWĘGIERSKIEJ,
PREZYDENTREPUBLIKIMALTY,
17.12.2007
PL
DziennikUrzędowyUniiEuropejskiej C306/3
JEJKRÓLEWSKAMOŚĆKRÓLOWANIDERLANDÓW,
PREZYDENTFEDERALNYREPUBLIKIAUSTRII,
PREZYDENTRZECZYPOSPOLITEJPOLSKIEJ,
PREZYDENTREPUBLIKIPORTUGALSKIEJ,
PREZYDENTRUMUNII,
PREZYDENTREPUBLIKISŁOWENII,
PREZYDENTREPUBLIKISŁOWACKIEJ,
PREZYDENTREPUBLIKIFINLANDII,
RZĄDKRÓLESTWASZWECJI,
JEJKRÓLEWSKAMOŚĆKRÓLOWAZJEDNOCZONEGOKRÓLESTWAWIELKIEJBRYTANII
IIRLANDIIPÓŁNOCNEJ,
PRAGNĄC
zakończyćrozpoczętyprzezTraktatzAmsterdamuiTraktatzNiceiproceszwiększania
efektywnościilegitymacjidemokratycznejUniiorazpoprawyspójnościjejdziałań,
POSTANOWILI
zmienićTraktatoUniiEuropejskiej,TraktatustanawiającyWspólnotęEuropejską
iTraktatustanawiającyEuropejskąWspólnotęEnergiiAtomowej,
iwtymcelupowołalijakoswoichpełnomocników:
JEGOKRÓLEWSKAMOŚĆKRÓLBELGÓW,
GuyVERHOFSTADT
Premier
KarelDEGUCHT
MinisterSprawZagranicznych
C306/4
PL
DziennikUrzędowyUniiEuropejskiej 17.12.2007
PREZYDENTREPUBLIKIBUŁGARII,
SergiejSTANISZEW
Premier
IwajłoKAŁFIN
WicepremieriMinisterSprawZagranicznych
PREZYDENTREPUBLIKICZESKIEJ,
MirekTOPOLÁNEK
Premier
KarelSCHWARZENBERG
MinisterSprawZagranicznych
JEJKRÓLEWSKAMOŚĆKRÓLOWADANII,
AndersFoghRASMUSSEN
Premier
PerStigMØLLER
MinisterSprawZagranicznych
PREZYDENTREPUBLIKIFEDERALNEJNIEMIEC,
DrAngelaMERKEL
KanclerzFederalny
DrFrank-WalterSTEINMEIER
FederalnyMinisterSprawZagranicznychiWicekanclerzFederalny
PREZYDENTREPUBLIKIESTOŃSKIEJ,
AndrusANSIP
Premier
UrmasPAET
MinisterSprawZagranicznych
[ Pobierz całość w formacie PDF ]