Trąba Boża, WIARA I JEJ OBLICZA

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
TRĄBA
BOŻA!
Tak mówi Pan:
Przyłóż trąbę do swoich ust jak
stróż w domu Pana!
Złamali bo-
wiem moje przymierze i sprzeniewie-
rzyli się mojemu zakonowi! Krzyczą
do mnie: Znamy cię, Boże! Izrael od-
rzucił to, co dobre, niechże go ściga
nieprzyjaciel! Powołują królów, lecz
beze mnie, ustanawiają książąt, lecz
bez mojej wiedzy. Ze swojego srebra
i złota uczynili sobie bałwany na
własną zgubę.
(Oz.8,1-4)
1
Informacja.
Poniżej, na następnej stronie, znajduje się spis treści. Rzeczywista numeracja stron poszczególnych rozdziałów i podrozdzia-
łów jest przesunięta o dwa w górę w stosunku do spisu treści.
2
SPIS TREŚCI
:
KOMPROMIS
…………………………………………………………….…………………………………………………....7
I. Warunki konieczne do rozróżniania między dobrem a złem………………………………………………………………….7
II. Przyczyny istnienia szarej strefy w życiu wierzących………………………………………………………………………12
III. Główne przyczyny współczesnego kompromisu…………………………………………………………...……………...16
1. Kłamstwo szatana……………………………………………………………………………………………………………16
2. Podświadome lub świadome unikanie cierpień dla imienia Pana…………………………………………………………...19
ŚWIADECTWA DUCHA ŚWIĘTEGO
……………………………………………………………………………………..23
I. Duchowe cierpienia Chrystusa……………………………………………………………………………………………….24
II. „Mnie tutaj nie ma!”…………………………………………………………………………………………………..…….26
BOŻEK SEKSU
……………………………………………………………………………………………………………….27
DROGA KRZYŻA
………………………………………………………………….……………………………………..….39
I. Droga do tronu łaski Bożej……………………………………………………….……………………………………….....39
II. Zwiastujemy Chrystusa Ukrzyżowanego………………………………………….……………………………………..…42
III. Zapomniany i ukryty Boży plan……………………………………………………….………………………………..….46
IV. Droga krzyża jest bezpieczna…………………………………………………….……………………………………..….58
V. Droga krzyża – droga miłości…………………………………………………………………………………………...…..62
VI. Droga krzyża – współudział w zwycięstwie Chrystusa………………………………………………………………..…..63
VII. Krzyż Kościoła Laodycejskiego…………………………………………………………………………………………..64
VIII. Droga krzyża drogą do świętości………………………………………………………………………………….…..…71
IX. Nasz stosunek do krzyża…………………………………………………………………………………………………...72
X. Nazarejczycy Boży……………………………………………………………………………...........................................73
XI. Ukrzyżowani z Chrystusem………………………………………………………………………………………………..79
XII. Datek dobry i Dar doskonały……………………………………………………………………………………………...83
JEZUS CHRYSTUS – PAN I WŁADCA WSZECHŚWIATA
…………………………………………………………….85
I. Temat przewodni Apokalipsy…………………………………………………………………………………………….….85
1. Bóg zwraca księgę Objawienia Kościołowi…………………………………………………………………………….…...85
2. Główne przesłanie księgi Objawienia………………………………………………………………………………….……87
3. Odsłona czwarta – Władca i Stwórca wszystkiego…………………………………………………………………….……90
4. Odsłona piąta – przekazanie władzy Barankowi……………………………………………………………………….……92
5. Baranek zrywa pierwszą pieczęć – JEŹDZIEC NA BIAŁYM KONIU……………………………………………….……94
II. Chrystus – Władca wszechświata Starego Przymierza………………………………………………………………….….98
1. Niesamowity Boży pojazd……………………………………………………………………………………………….….98
2. Panowanie Chrystusa w ludzie Bożym Starego Testamentu………………………………………………………………101
3. Panowanie Syna Bożego nad narodami Starego Prawa……………………………………………………………………104
III. Chrystus sądzi Wielki Babilon…………………………………………………………………………………………....105
1. Korzenie i istota Wielkiego Babilonu……………………………………………………………………………………...105
2.Córki Wielkiego Babilonu…………………………………………………………………………………………………..106
3. Zniszczenie Wielkiego Babilonu…..…………………………………………………………….......................................108
4. Muzyka Wielkiego Babilonu……………………………………………………………………………………………….110
5. Atmosfera Wielkiego Babilonu…………………………………………………………………………………………….111
6. Jak Wielki Babilon podbija w niewolę narody?..................................................................................................................112
7. Istota Wielkiego Babilonu – podsumowanie……………………………………………………………………………….113
8. Współczesny nierząd duchowy Wielkiego Babilonu………………………………………………………………………115
9. Duch telewizji – duch tego świata………………………………………………………………………………………….119
10. Wielki Babilon i dzieci……………………………………………………………………………………………………121
IV. Boża siekiera…………………………………………………………………………………………………………...…122
V. Ciało Pańskie i Krew Pańska – Wieczerza Pańska………………………………………………………………………...125
VI. Chrystus – Pan i Sędzia Kościoła……………………………………………………………………………………...….129
1. Rozpoczął się sąd od Domu Bożego.……………………………………………………………......................................129
2. Chrystus oczyszcza i pociesza swój Kościół – listy do siedmiu Zborów….……………………......................................132
3. Podsumowanie listów do siedmiu Zborów – Boży zwycięzca…….……………………………......................................145
4. Chrystus – odwieczna tajemnica Boża………..…………………………………………………......................................146
VII. Panowanie Chrystusa poprzez Kościół…………………………………………………………………………………..149
1. Miasto na górze i światłość świata…………………………………………………………………………………………149
2. Boże ognisko……………………………………………………………………………………………………………….151
3. Sądy Chrystusa i Jego panowanie poprzez Kościół………………………………………………………………………..153
4. Laska żelazna……………………………………………………………………………………………………………….156
VIII. Panowanie Baranka nad wszechświatem……………………………………………………………………………….157
PRZEBUDZENIE DUCHOWE LAODYCEI
……………………………………………………………………..............163
I. Zmodyfikowany ołtarz…...………………………………………………………………………………………………...163
II. Pięćdziesiątnica – Święto Żniw……………………………………………………………………………………………167
III. Sposoby i metody Bożego działania………………………………………………………………………………………172
IV. Służenie swojemu ciału…………………………………………………………………………………………………...180
V. Naprawiony ołtarz………………………………………………………………………………………………………....182
TRĄBA BOŻA
……………………………………………………………………………………………………………….188
3
Słowo skierowane do wszystkich wierzących różnych denominacji i kościołów – tekst po nie-
wielkich poprawkach. Czytaj dalej …
Polska 2005 – 2008
Wersja pierwotna uzupełniona, ukończona 2 maja 2008.
Do rozprowadzania wyłącznie w całości.
4
KOMPROMIS
I. WARUNKI KONIECZNE DO ROZRÓŻNIANIA MIĘDZY DOBREM A ZŁEM.
Świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty.
Coraz częściej, nawet zza kazalnicy, pojawia się w naszym świecie Królestwa Bożego
pojęcie tzw. szarej strefy w życiu chrześcijańskim. Wydaje się, że coraz trudniej jest zdefinio-
wać grzech. Zło tak bardzo się rozmnaża, a rzeczywistość wokół nas tak bardzo się kompliku-
je, że często już nie wiadomo, co jest dobre i miłe przed naszym Bogiem i Ojcem. Wszystkie
granice rozmydlają się i mamy wrażenie, że ci, którzy twierdzą, iż prawda jest względna, ma-
ją rację. Był czas, że czułem się jak niewidomy człowiek, który po omacku porusza się w
świecie dobra i zła, jak człowiek, który chodzi w gęstej mgle tego życia, nie mając często
pewności tego, co jest grzechem, a co nim nie jest. Co jest czyste, a co nie. Jaka muzyka jest
dobra, a jaka zła? Czy w ogóle muzyka może być zła? Jaki ubiór kobiety jest przyzwoity, a jaki
niewłaściwy? Pytania można byłoby mnożyć dalej. Im więcej byłoby dyskutantów w tych spor-
nych zagadnieniach, tym bardziej wydawałaby się komplikować nasza rzeczywistość. Czy
można zatem przerwać te niekończące się dyskusje? Myślę, że tak. Jednak każdy z nas powi-
nien szukać odpowiedzi indywidualnie od naszego Pana. On może różnie nam to pokazać.
Może też posłużyć się tym, czym chcę się z Wami podzielić. Dlatego to rozważanie będzie
połączone nierozłącznie z moim świadectwem chodzenia z Panem Jezusem. Jestem Jemu nie-
zmiernie wdzięczny, że pewnego dnia postawił mnie na twardym gruncie Słowa Bożego, otwie-
rając moje duchowe oczy serca, które podświadomie i desperacko wołało o pomoc.
Rozpoczynając pisanie tej rozprawy zauważyłem, że nasze rozróżnianie między dobrem
a złem można porównać do posługiwania się naszymi wszystkimi zmysłami. Jest ich pięć: smak,
wzrok, słuch, dotyk i węch. Ten obraz znajdujemy także w Piśmie Świętym.
W pierwszym liście Piotra czytamy:
(I.Piotr.2:2-3)
Jako nowonarodzone niemowlęta,
zapragnijcie niesfałszowanego duchowego mleka, abyście przez nie wzrastali ku zbawieniu,
gdy żeście zakosztowali, iż dobrotliwy jest Pan.
Apostoł odwołuje się w tym słowie do zmysłu
smaku: Skosztujcie!!! Kto zakosztował dobrotliwości naszego Mistrza, tego podniebienie pozna
duchową truciznę. Jest tu zawarta głęboka prawda, że jeśli ktoś nie zasmakował osobiście
naszego Pana Jezusa Chrystusa, nie spotkał Go na swojej drodze (nie narodził się na nowo) lub
nie trwa w Jego słodkiej obecności, ten nie rozróżni między dobrem a złem. Pan powiedział, że
jest naszym chlebem, a Duch Święty naszą wodą życia. Jeśli ktoś nie będzie jadł stale dobrego
chleba i pił czystej świeżej wody, tego kubki smakowe nie wyczują chleba złej jakości z dużą
ilością konserwantów, ulepszaczy, złej mąki, a nawet zmielonego sznurka, trocin, korka, itp...,
jak to kiedyś gdzieś słyszałem, nie poznają nieświeżej i zatrutej wody. Ucierpi na tym nasze
zdrowie, w tym przypadku duchowe, a końcem złego odżywiania jest szybsza śmierć, w tym
przypadku duchowa. Ta sama zasada dotyczy też odżywiania się Słowem Bożym:
Biorąc pod
uwagę czas, powinniście być nauczycielami, tymczasem znowu potrzebujecie kogoś, kto by
was nauczał pierwszych zasad nauki Bożej; staliście się takimi, iż wam potrzeba mleka, a nie
pokarmu stałego. Każdy bowiem, który się karmi mlekiem, nie pojmuje jeszcze nauki o spra-
wiedliwości, bo jest niemowlęciem; pokarm zaś stały jest dla dorosłych, którzy przez długie
używanie mają władze poznawcze wyćwiczone do rozróżniania dobrego i złego (Hebr.5:12-
14).
Spójrzmy w kontekście naszego duchowego życia oraz powyższego tekstu na proces tra-
wienia, a wierzę, że Duch Święty da nam jasne zrozumienie. Na proces trawienia składa się
m.in. smakowanie, czy pokarm nie jest zepsuty, potem rozdrabnianie zębami i przeżuwanie,
podczas których delektujemy się często smakiem danej potrawy, wreszcie połykanie i dalsze
5
[ Pobierz całość w formacie PDF ]