Tablice - oznaczenia i wzory, Budownictwo Politechnika Rzeszowska, Rok III, Metody Obliczeniowe, MES

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
Oznaczenia i wzory
Notations and formulae
Poznámky a vzorce
Tam gdzie jest to możliwe, oznaczenia są
zgodne z tymi podanymi w Eurokodach.
Tam, kde je to možné, značení odpovídá
tomutéž v Eurokódu.
Where possible, the designations correspond
to those of the Eurocode.
Wzory wydrukowane na kolorowym tle są
jedynie ważne dla kształtowników I i H z
stopkami równoległymi.
Vzorce natištěné na barevném pozadí jsou
platné pouze pro průřezy I a H s rovnoběžnými
přírubami.
The formulae printed on a coloured back-
ground are only valid for I and H sections
with parallel langes.
A pole przekroju
A Povrchová plocha proilů
A
area of section
A
G
pole powierzchni malowania
na jednostkę masy
A
G
Barvený povrch na jednotku - hmotnost
A
G
painting surface per unit mass
A
L
pole powierzchni malowania na
jednostkę długości
A
L
Barvený povrch na jednotku - délka
A
L
painting surface per unit length
A
m
pole powierzchni kształtownika
narażone na ogień
na jednostke długości
A
m
Povrchová plocha ocelového proilu
vystavená ohni
na jednotku - délka
A
m
surface area of the steel section
exposed to ire
per unit length
A
net
pole netto kształtownika
po zredukowaniu o pole
powierzchni pojedyńczego otworu
A
net
Čistá povrchová plocha proilu
po odečtení otvoru pro jeden šroub
A
net
net area of section
after deduction of a single bolt hole
A
p
pole powierzchni wewnętrznej
materiału zabezpieczającego przed
ogniem na jednostkę długości
A
p
Plocha vnitřního povrchu ochranného
materiálu proti ohni
na jednotku - délka
A
p
area of the inner surface
of the ire protection material
per unit length
A
vz
pole ścinania
obciążenie równoległe do środnika
A
vz
Prostá plocha
zatížení paralelně ke stojině
A
vz
shear area
load parallel to web
α
pochylenie głównych osi
bezwładności
α
Naklonění hlavních os
setrvačných sil
α
inclination of main axes of inertia
b szerokość przekroju
b Šířka proilu
b
width of section
d awysokość prostej części środnika
d Výška rovné části stojiny
d
depth of straight portion of web
199
 Oznaczenia i wzory
(ciąg dalszy)
Notations and formulae
(continued)
Poznámky a vzorce
(pokračování)
e
min,
e
max
dopuszczalne odległości krawędzi
otworów połączeń skręcanych, ustalone
dla ustawienia powierzchni styku poza
zaokrągleniem promieniem przejścia i
mające spełniać wymagania EN 1993-1-
8:2005 dla minimalnych i maksymalnych
odległości od krawędzi. Te warunki
są także spełnione dla średnic śrub
mniejszych niż Ø. Te wartości są
obliczone biorąc pod uwagę nominalny
prześwit w otworach wynoszący 2 mm
dla śrub M10 do M24 i 3 mm dla śrub
M27.
e
min,
e
max
allowable edge distances
for bolted connections, determined
for an arrangement of the contact
area outside the radius of the root
illet and to satisfy the requirements
of EN 1993-1-8:2005 for minimum
and maximum edge distances. These
conditions are also fulilled for bolt
diameters smaller than Ø. The values
are calculated considering a nominal
clearance in holes of 2mm for M10 to
M24 bolts and of 3mm for M27 bolts.
e
min,
e
max
Dovolené vzdálenosti konců
pro šroubové spoje, stanovené pro
nastavení kontaktní plochy mimo
poloměr zaoblení a podle požadavků
EN 1993-1-8:2005 pro minimální a
maximální vzdálenosti konců. Tyto
podmínky jsou rovněž splněny pro
průměry šroubů menší než Ø. Hod-
noty jsou vypočteny se zřetelem na
jmenovitou světlost u otvorů 2mm pro
šrouby M10 až M24 a 3mm pro šrouby
M 27.
Musí být ověřeny požadavky na místní
vybočení, a je-li nutno, na odolnost
korozi.
Local buckling requirements and, if
applicable, the resistance to corrosion
have to be checked.
Wymagania miejscowego wyboczenia
oraz, jeśli ma zastosowanie, odporność
na korozję musi być sprawdzona.
G Hmotnost na jednotku - délka
G masa na jednostkę długości
G
mass per unit length
h Výška proilu
h wysokość przekroju
h
depth of section
h
i
Vnitřní výška mezi přírubami
h
i
wewnętrzna wysokość pomiędzy stopkami
h
i
inner depth between langes
I Druhý moment plochy
I geometryczny moment bezwładności
powierzchni względem osi
I
second moment of area
i Poloměr rotace
i promień obrotu
i
radius of gyration
I
t
Torzní konstanta
I
t
stała skręcania
I
t
torsion constant
   I
w
stała zwichrowania
w odniesienu do punktu ścinania
I
w
warping constant
I
w
Konstanta zkroucení
vztahující se k centru smyku
referred to the shear centre
I
yz
moment odśrodkowy
I
yz
centrifugal moment
I
yz
Setrvačný moment
p
min
, p
max
Dovolené vzdálenosti konců
p
min
, p
max
dopuszczalne odległości
krawędzi dla połączeń skręcanych,
ustalone dla ustawienia powierzchni
styku poza promieniem przejścia i ma-
jące spełniać wymagania EN 1993-1-
8:2005 dla minimalnych i maksymalnych
odległości krawędzi. Te warunki są także
spełnione dla średnic śrub mniejszych niż
Ø. Te wartości są obliczone biorąc pod
uwagę nominalną prześwit w otworach
wynoszący 2 mm dla śrub M10 do M24
i 3 mm dla śrub M27.
p
min
, p
max
allowable edge distances
for bolted connections, determined
for an arrangement of the contact
area outside the radius of the root
illet and to satisfy the requirements
of EN 1993-1-8:2005 for minimum
and maximum edge distances. These
conditions are also fulilled for bolt
diameters smaller than Ø. The values
are calculated considering a nominal
clearance in holes of 2 mm for M10 to
M24 bolts and of 3 mm for M27 bolts.
pro šroubové spoje, stanovené pro
nastavení kontaktní plochy mimo
poloměr zaoblení a podle požadavků
EN 1993-1-8:2005 pro minimální a
maximální vzdálenosti konců. Tyto
podmínky jsou rovněž splněny pro
průměry šroubů menší než Ø. Hod-
noty jsou vypočteny se zřetelem na
jmenovitou světlost u otvorů 2 mm
pro šrouby M10 až M24 a 3 mm pro
šrouby M 27.
Předpokládá se, že referenční osa pro
vrtání otvorů je centrální linie stojiny.
Jestliže ne, použitelná hodnota pmin se
může mírně lišit v závislosti na válco-
vacích tolerancích.
Zakłada się, że oś odniesienia dla
wiercenia otworów stanowi oś środnika.
Jeśli nie, stosowane wartości pmin
mogą różnic się lekko od tolerancji
walcowniczej.
It is assumed that the reference axis for
drilling the holes is the centre-line of
the web. If not, the applicable p
min
value
may differ slightly depending on the
rolling tolerances.
Musí být ověřeny požadavky na místní
vybočení, a je-li nutno, na odolnost
korozi.
Wymagania miejscowego wyboczenia
oraz, jeśli ma zastosowanie, odporność
na korozję musi być sprawdzona.
Local buckling requirements and, if
applicable, the resistance to corrosion
have to be checked.
Ø Maximální průměr šroubu
Ø mimalna średnica śruby
Ø
maximum bolt diameter
r, r
1
Poloměr zaoblení
r
2
Poloměr paty
ρ
a
Jednotková hmotnost oceli
s
s
Délka nosné plochy
r, r
1
promień przejścia
r
2
promień brzegu
ρ
a
masa jednostkowa stali
s
s
długość sztywnego łożyska
r, r
1
radius of root illet
r
2
toe radius
ρ
a
unit mass of steel
s
s
length of stiff bearing
Długość sztywnego łożyska na półce stanowi
długość na którą rozkłada się efektywnie
przyłożona siła. Ma to wpływ na opór
nieusztywnionego środnika przylegającego
kształtownika na poprzeczne siły.
The length of stiff bearing on the lange is
the distance over which an applied force
is effectively distributed. It inluences the
resistance of the unstiffened web of an
adjacent section to transverse forces.
Délka nosné plochy příruby je vzdálenost, po
které je účinně rozložena užitá síla. Ovlivňuje
odolnost nezpevněné stojiny přilehlého proilu
vůči příčným silám.
201
  t grubość
t
thickness
t Tloušťka
t
f
grubość stopki
t
f
lange thickness
t
f
Tloušťka příruby
t
w
grubość środnika
t
w
web thickness
t
w
Tloušťka stojiny
u odległość skrajnego punktu
wzdłuż osi v
u
distance of extreme ibre
u Vzdálenost krajních vláken
k vedlejší v-ose
to minor v-axis
v odległość skrajnego punktu
wzdłuż osi u
v
distance of extreme ibre
v Vzdálenost krajních vláken
k hlavní u-ose
to major u-axis
V objetość kształtownika stalowego
Na jednostkę długości
V
volume of the steel member
V Objem ocelového prvku
na jednotkovou délku
per unit length
W
el
moduł sprężystości
W
el
elastic section modulus
W
el
Modul elasticity proilu
W
pl
moduł plastyczności
W
pl
plastic section modulus
W
pl
Modul plasticity proilu
Do obliczeń plastycznych, przekrój musi
należeć do klasy 1 lub 2
For plastic design, the cross-section
must belong to class 1 or 2 according
to the required rotation capacity.
Pro plastický design musí průřez
náležet ke třídě 1 nebo 2 dle
vyžadované rotační kapacity.
Dla ceowników:
W
pl.z’
moduł plastyczności odnosi się do
osi neutralnej z’ równoległej do osi z.
For channels:
W
pl.z’
plastic section modulus referred
to plastic neutral z’ axis which is parallel
to z axis.
Pro tyče průřezu U:
W
pl.z’
modul plasticity proilu se vztahuje
k plastické neutrální z´ ose, jež je
rovnoběžná s osou z.
y
m
odległość środka ścinania
y
m
distance of shear centre
y
m
Vzdálenost středu smyku
y
s
odległość środka ciężkości
wzdłuż osi y
y
s
distance of centre of gravity
y
s
Vzdálenost středu gravitační síly
podél y-osy
along y-axis
z
s
, z
1
, z
2
odległość środka ciężkości
wzdłuż osi z.
z
s
, z
1
, z
2
distance of centre
z
s
, z
1
, z
2
Vzdálenost středu gravitační
síly podél z-osy
of gravity along z-axis
     [ Pobierz całość w formacie PDF ]