Tabela deklinacji rzeczownika,

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
Tabela deklinacji rzeczownika
rodzaj
męski
nijaki
żeński
Deklinacja
I
1
I
2,3
II
IV
1
V
2
I
1
I
2
V
2
V
4
V
5
III
1
III
2,3
IV
2
V
1
V
3
temat
-o-
-jo-
-u-
-i-
-en-
-o-
-jo-
-en-
-ęt-
-es-
-a-
-ja-
-i-
-ъv-
-er-
konj-
ь
(cěsarj-
ь
)
duš-
a
(bogynj-
i
)
M. l.p.
vl´k-
ъ
syn-
ъ
gost-
ь
kam-
y
lět-
o
polj-
e
im-
ę
tel-
ę
slov-
o
žen-
a
kost-
ь
kr-
y
mat-
i
D. l.p.
vl´k-
a
konj-
a
syn-
u
gost-
i
kam-en-
e
lět-
a
polj-
a
im-en-
e
tel-ęt-
e
slov-es-
e
žen-
y
duš-
ě
kost-
i
kr-ъv-
e
mat-er-
e
C. l.p.
vl´k-
u
konj-
u
syn-
ovi
gost-
i
kam-en-
i
lět-
u
polj-
u
im-en-
i
tel-ęt-
i
slov-es-
i
žen-
ě
duš-
i
kost-
i
kr-ъv-
i
mat-er-
i
B. l.p.
vl´k-
ъ
konj-
ь
syn-
ъ
gost-
ь
kam-en-
ь
lět-
o
polj-
e
im-
ę
tel-
ę
slov-
o
žen-
ą
duš-
ą
kost-
ь
kr-ъv-
ь
mat-er-
ь
duš-
eją
(bogynj-
ьją
)
N. l.p.
vl´k-
omь
konj-
emь
syn-
ъmь
gost-
ьmь
kam-en-
ьmь
lět-
omь
polj-
emь
im-en-
ьmь
tel-ęt-
ьmь
slov-es-
ьmь
žen-
oją
kost-
ьją
kr-ъv-
ьją
mat-er-
ьją
Msc. l.p.
vl´c-
ě
2
konj-
i
2
syn-
u
gost-
i
kam-en-
e
lět-
ě
2
polj-
i
2
im-en-
e
tel-ęt-
e
slov-es-
e
žen-
ě
duš-
i
kost-
i
kr-ъv-
e
mat-er-
e
W. l.p.
vl´č-
e
konj-
u
syn-
u
gost-
i
kam-
y
lět-
o
polj-
e
im-
ę
tel-
ę
slov-
o
žen-
o
duš-
e
kost-
i
kr-
y
mat-
i
M., B., W.
l.podw.
vl´k-
a
konj-
a
syn-
y
gost-
i
kam-en-
i
lět-
ě
polj-
i
im-en-
ě
tel-ęt-
ě
slov-es-
ě
žen-
ě
duš-
i
kost-
i
kr-ъv-
i
mat-er-
i
D., Msc.
l.podw.
vl´k-
u
konj-
u
syn-
ovu
gost-
ьju
kam-en-
u
lět-
u
polj-
u
im-en-
u
tel-ęt-
u
slov-es-
u
žen-
u
duš-
u
kost-
ьju
kr-ъv-
u
mat-er-
u
C., N.
l.podw.
vl´k-
oma
konj-
ema
syn-
ъma
gost-
ьma
kam-en-
ьma
lět-
oma
polj-
ema
im-en-
ьma
tel-ęt-
ьma
slov-
ьma
žen-
ama
duš-
ama
kost-
ьma
kr-ъv-
ama
mat-er-
ьma
konj-
i
(cěsarj-
e
)
M., W. l.m.
vl´c-
i
syn-
ove
gost-
ьje
kam-en-
e
lět-
a
polj-
a
im-en-
a
tel-ęt-
a
slov-es-
a
žen-
y
duš-
ě
kost-
i
kr-ъv-
i
mat-er-
i
D. l.m.
vl´k-
ъ
konj-
ь
syn-
ovъ
gost-
ьjь
kam-en-
ъ
lět-
ъ
polj-
ь
im-en-
ъ
tel-ęt-
ъ
slov-es-
ъ
žen-
ъ
duš-
ь
kost-
ьjь
kr-ъv-
ъ
mat-er-
ъ
C. l.m.
vl´k-
omъ
konj-
emъ
syn-
ъmъ
gost-
ьmъ
kam-en-
ьmъ
lět-
omъ
polj-
emъ
im-en-
ьmъ
tel-ęt-
ьmъ
slov-es-
ьmъ
žen-
amъ
duš-
amъ
kost-
ьmъ
kr-ъv-
amъ
mat-er-
ьmъ
B. l.m.
vl´k-
y
konj-
ě
syn-
y
gost-
i
kam-en-
i
lět-
a
polj-
a
im-en-
a
tel-ęt-
a
slov-es-
a
žen-
y
duš-
ě
kost-
i
kr-ъv-
i
mat-er-
i
N. l.m.
vl´k-
y
konj-
i
syn-
ъmi
gost-
ьmi
kam-en-
ьmi
lět-
y
polj-
i
im-en-
y
tel-ęt-
y
slov-es-
y
žen-
ami
duš-
ami
kost-
ьmi
kr-ъv-
ami
mat-er-
ьmi
Msc. l.m.
vl´c-
ěxъ
konj-
ixъ
syn-
ъxъ
gost-
ьxъ
kam-en-
ьxъ
lět-
ěxъ
polj-
ixъ
im-en-
ьxъ
tel-ęt-
ьxъ
slov-es-
ьxъ
žen-
axъ
duš-
axъ
kost-
ьxъ
kr-ъv-
axъ
mat-er-
ьxъ
Deklinacje można podzielić na:
a)
samogłoskowe twardotematowe
(zakończone samogłoską szeregu tylnego, niemiękczącą) –
I
1
, II, III
1
;
b)
samogłoskowe miękkotematowe
(zakończone samogłoską szeregu przedniego, miękczącą lub palatalizowane przez
-j-
) –
I
2
, I
3
, IV
(oba typy);
c)
spółgłoskowe
(zakończone spółgłoską) –
V
(wszystkie typy).
Niekiedy tematy na
-ja-
typu
bogynji
(deklinacja III
3
) nazywa się tematami na
-i-
, a tematy na
-en-
,
-er-
,
-ent-
,
-es-
– odpowiednio tematami na
-n-
,
-r-
,
-t-
,
-s-
.
Deklincja II
dotyczy
TYLKO
wyrazów:
wół
,
dom
,
miód
,
wierzch
,
syn
,
pół
.
[ Pobierz całość w formacie PDF ]