Tabela ochrony roślin, Altany ogród rośliny

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
Tabela ochrony roÊlin
przeciw
szkodnikom
Trawniki
17
Iglaste
3/6/12
3/10/12/17
1/2/3/5/6
1/2/3/6
7
3
3
3
1/2/3/7
3/5/6
Drzewa i krzewy liÊciaste
3/6/8/12
3/8/10/12/17
3/5/6/8
21
3/6/8
3
3
3
3/7
3/5/6/7/8
21
Krzewy zawsze zielone
3/6/8/12
3/5/6/8
21
3/6/8
3
3
3
3/5/7
3/5/6/7/8
21
Ró˝aneczniki
9/10
3/5/6/8
21
3
3
3
3/5/7/9
3/5/6/7/8
21
Ró˝e
11
3/14
7/12
21
3
7
3
3
3
3/5/7
3/7
21
7/12
Cebulowe
8/12/14
14
3/8
3
21
3/8
7
3
3
3
3/5/7
3/5/6/7/8
21
3
Byliny
19
3/8
21
3/8
3
3
3
3/5/7
3/5/6/7/8
21
Jednoroczne
3/5
7
21
3/5
7
3
3
3
3/5/7
3/5/6/7/8
21
7
Dwuletnie
19
3/6/8
7
21
3
7
3
3
3
3/5/7
3/5/6/7/8
21
7
Doniczkowe i balkonowe
3/5/6/8
3/5/6/8
3/5/6/8
3/7/8/16
21
3/5/6/8
7
3
3
3
3/5/7
3/5/6/7/8
3/5/6/7/8
21
3/7/8/16
Jab∏oƒ, Grusza
3/4/11/14
4/12/16
3/4/11//12/14
7
2/3
3
4/12/16
Âliwa
3/12/14
3/12/14
3/12/14
7
3
3/12/14
WiÊnia, CzereÊnia
3/12/14
3/7/12/14
3/12
7
3
3/7/12/14
Morela, Brzoskwinia
12
3/12
3/12
7
3
3/12
Orzech w∏oski
3
3
3
3
3
Truskawka
12
12
7
12
Malina
3/12/13/14
3/13
7
3
3/13
Porzeczka
3/12/13
3/12/13
7
3
3/12/13
Agrest
3/12/1
3/12/13
7
3
3/12/13
WinoroÊl
3
3
7
3
3
Pomidor, Papryka
3/5/8/
5
3/7/8/16/18
21
5
7
3
3/7/8/16/18
Ogórek
3/5/8/
3
5
3/7/8
21
5/7
7
3
3/7/8
Cebula, Por
12/19
8/12/19
21
8/12/19
Stràczkowe
3/8/12/14
21
3
3/8/12/14
Kapustne
3/12/19/15
3/8/12/14/19
21
3
3/8/12/14/19
Marchew, Pietruszka
3/2o
21
2/3
Przed wykonaniem zabiegu nale˝y zapoznaç si´ z treÊcià instrukcji na opakowaniu
Ssàce
1
Ochojnik
2
Bawe∏nica
3
Inne mszyce
4
Miodówki
5
Màczlik
6
Czerwce
7
Prz´dziorki
i szpeciele
8
Wciornastki
9
PrzeÊwietliki
Gryzàce
10
Opuchlaki
11
Zwijajàce liÊcie
12
Zjadajàce liÊci
13
Drà˝àce p´dy
14
Drà˝àce owoce
i zawiàzki
15
Bielinek
kapustnik
16
Minujàce
17
Szkodniki glebowe
18
Stonka
ziemniaczana
19
Âmietki
20
Po∏yÊnica
marchwianka
21
Âlimaki
GENERALNY
DYSTRYBUTOR
Tabela ochrony roÊlin
przeciw
chorobom
Trawniki
A
A
A/J/M
J
J
Iglaste
D/G
A/J/M
D/E/G/J
C
E/G/J/W
C
A/J/M
A/J/M
W
C
C
E/F/G/I/J
Drzewa i krzewy liÊciaste
B/D/G
A/J/M
A/J/M
D/G/J
C
G/J/M
C/J/M
A/J/M
A
A/J/L/M
C
E/I/J/P
Krzewy zawsze zielone
B/D/G
A/J/M
A/J/M
D/G/J
C
G/M
A/J/M
A
A/J/L/M
C
E/I/J/P
Ró˝aneczniki
G/D
A/M
A/E/G/D
J/M
C/J/M
A/J/M
A
M
C
E
Ró˝e
B
Z
B/D/Z
E
B/M
A/C/M/Z
A/J/M
B
A
A/M/Z
E
C
E
Cebulowe
D/G
J/M
C/D/J
E/H/J
C/J/M
C/J/M
A/J/M
H/J
A
A/M
C/J
C
C//H/I/J
Byliny
BG
G/J
C/G/I/J
J/M
C/J/M
A/J/M
H
A
A/M/J
C
C
C/G/I/J
Jednoroczne
B/J/K/M
G/I/J
B/J/K/M
C/J/M
A/J/M
A
A/M
C/E
C
E/G/K/J/M
Dwuletnie
B
J/K/M
J/K/M
C/J/M
A/J/M
H
A
A/M
C/G
C
I/J/K/M
Doniczkowe i balkonowe
B/D/G
A/J/M
E/D/G/I/J
E/J/K/M
C/J/M
A/J/M
H
A
A/J/M
C/J
C
G/I/J
Jab∏oƒ, Grusza
A
L/U
N
L/U
C/L
J/N
A
A/L
L/P/U
L
A/F/L
Âliwa
O
O/P/S
S
P
WiÊnia, CzereÊnia
O
O/P
P
P
U
P/U
Morela, Brzoskwinia
L
O
O/P/R/T
R
R
A/L/P/T
Orzech w∏oski
K
K/H
Truskawka
A/C
A
C
C
C/E
A/J
Malina
C/E
C/E
C
C/E
Porzeczka
A/K/M
J/K/M
C/K/M
K/M
A
A/J/K/M
C
A/J/K/M
Agrest
A/K
J/M
K
A
A/J/K
A/J/K
WinoroÊl
B
B
Pomidor, Papryka
C/E/H/J/Y
H/O
C/E/J/Y
C/E/J/Y
H/O/Y
C/E/J/Y
C/E
C/E/G/J
Ogórek
B/H/J/K/L
B/H/K
A/H/L/K
A/C/H/L/K
B/H/K
A
A/H/L/K
C/E
E/H/J/K/L
Cebula, Por
B/H/J/K/L
B/K/M
B
C/J/K
C/J/K
Stràczkowe
C/H/K
G/I/K
H
C/H/K/J/M
C/H/K
C/E
C/E
Kapustne
B/J
B/J
B
Przed wykonaniem zabiegu nale˝y zapoznaç si´ z treÊcià instrukcji na opakowaniu
Choroby
A
Màczniaki
prawdziwe
B
Màczniaki
rzekome
C
Szara pleʃ
D
Fytoftorozy
E
Zamieranie
p´dów i ∏odyg
F
Rak
G
Zgorzel
sadzonek
H
Bakteriozy
I
Fusariozy
J
PlamistoÊci
K
Antraknozy
L
Parch
M N
Rdze
Zaraza ogniowa
O
Rak bakteryjny
P
Brunatna
zgnilizna
R
K´dzierzawoÊç
liÊci brzoskwiƒ
S
Torbiel Êliwy
T
DziurkowatoÊç
liÊci
U
Drobna plamistoÊç liÊci
drzew pestkowych
W Y
Osutka
Zaraza
ziemniaka
Z
Czarna plamistoÊç
GENERALNY
DYSTRYBUTOR
[ Pobierz całość w formacie PDF ]