TRB, Studia Budownictwo polsl, III semestr KBI, Technologia robót budowlanych, Technologia Robót Budowlanych

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
Przedmiotem opracowania jest budowa hali widowiskowo-sportowej, Mikołów.
Inwestorowi, Urzędowi Miasta Mikołów, zależy, aby obiekt powstał jak najszybciej, przy
możliwie niskich kosztach budowy oraz przy możliwie małym utrudnieniu ruchu przy
podłączeniu sanitariatu (doprowadzenie wody oraz kanalizacja). Projekt hali powinien być
nowoczesny i w miarę możliwości współgrać z architekturą otaczających budowli. Urząd
Miasta Mikołów chce aby obiekt był możliwie trwały, a jego konserwacja i utrzymanie nie
pochłaniało znacznych środków finansowych oraz aby pierwsza generalna konserwacja nie
była wymagana w okresie mniejszym niż 10 lat w celu zwrotu całkowitego lub częściowego
kosztu budowy.
Zgromadzenie i klasyfikacja informacji dotyczących problemu projektowego.
Obiekt istniejący:
Brak
Obiekt planowany:
Hala widowiskowo-sportowa w Mikołowie
Projektowany obiekt może być rozwiązany w kilku kierunkach w zależności od przestrzeni
technicznej, ekonomicznej oraz społecznej, jaką ma spełniać. W zależności od stawianych
wymagań można stosować konstrukcje stalowe, murowe lub drewniane. Każde z tych rozwiązań
musi odpowiadać wymaganiom BHP, technicznym oraz estetycznym. Podstawą do opracowania
projektu wykonawczego jest projekt budowlany hali widowiskowo-sportowej w Łaziskach Górnych.
Projekt musi być uzgadniany z odpowiednimi organami i osobami upoważnionymi w zakresie
bezpieczeństwa pożarowego na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 o ochronie
przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002r. nr 147poz. 1229 oraz z 2003r. Nr 52, poz. 452). Uzgodnienie
projektu rzeczoznawca potwierdza przez ostemplowanie i podpisanie projektu. Głównym organem
zajmującym się ochroną przeciwpożarową jest Państwowa Straż Pożarna.
Projektowany obiekt ma tworzyć wielokondygnacyjną bryłę, ma być częściowo podpiwniczony w
części technicznej i będzie składał się z trzech powiązanych ze sobą segmentów:
1. Część widowiskowo-sportowa zawiera widownię na minimum 400 miejsc stałych, boisko o
wymiarach 45,5 x 26,0 m i wysokości użytkowej powyżej 9,5 m co umożliwia organizację
wszystkich dyscyplin. Przy klatce schodowej należy zaprojektować platformę do transportu osób
niepełnosprawnych.
2. W części sportowo-rekreacyjnej powstanie kręgielnia, siłownia oraz sauna fińska, które będą
wykorzystywane w celach sportowych. W ramach części sportowej przewidziano również dwie
uniwersalne sale treningowe o wymiarach 12x14m.
3. Część administracyjno-socjalna.
Wszystkie części obiektu są niezbędne do funkcjonowania hali sportowej i stanowią integralną
całość inwestycji: zarówno część biurowa, (w której znajdzie się administracja obiektu), jak i część
techniczna (wymiennikownia, instalacje sieci i przyłącza).
Zdefiniowanie warunków granicznych rozwiązania wynikających z otoczenia
Przestrzeń funkcjonalno-ekonomiczna:
1.
Sprawozdanie finansowe, a jeżeli podlegało ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie
z przepisami o rachunkowości również z opinią o badanym sprawozdaniu albo w przypadku
wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, inne dokumenty
określające obroty, zysk oraz zobowiązania i należności.
Zamawiający wymaga, aby wykonawca lub łącznie wykonawcy występujący wspólnie
uzyskał w ostatnich trzech latach obrotowych średnie roczne przychody – 40 000 000 zł
2.
Informacje z banków, w których wykonawca posiada rachunki bankowe, potwierdzające
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawione
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w przetargu.
Zamawiający wymaga zdolności kredytowej na minimum 20 000 000 zł
3.
Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca lub łącznie
wykonawcy występujący wspólnie, jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
Zamawiający wymaga, aby kwota ubezpieczenia wyniosła co najmniej 8 000 000 zł
Przestrzeń techniczna:
1. Informacja na temat przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników oraz liczebności
personelu kierowniczego, w okresie ostatnich trzech lat, a w przypadku, gdy okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie.
Zamawiający wymaga, aby minimalna liczba pracowników wynosiła 50 osób (w tym kadra
kierownicza).
2. Wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w
wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do
wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności.
Zamawiający wymaga, aby wszystkie zatrudnione osoby posiadały odpowiednie
kwalifikacje, dodatkowym atutem będzie ich doświadczenie zawodowe.
3. Wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat robót budowlanych, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.
Zamawiający wymaga, aby wykonawca wykonał co najmniej 2 tego typu obiekty (stadiony,
boiska, hale sportowe, baseny itp.) w okresie ostatnich pięciu lat.
4. Wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat usług, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie.
Zamawiający wymaga, aby wykonawca lub łącznie wykonawcy wykonał w okresie ostatnich
dwóch lat minimum 2 projekty wykonawcze obiektów zamkniętych o charakterze sportowym.
W przypadku zgłoszenia się więcej niż jednego wykonawcy spełniającego wymagania,
zamawiający ogłosi przetarg, zwracając się do potencjalnych wykonawców z prośbą o składanie
ofert. Budowa będzie dofinansowana ze środków Ministerstwa Sportu oraz z Fundacji "Energetyka
na rzecz Polski Południowej".
Przestrzeń społeczna
– ograniczenie czasu pracy do godzin 06:00-22:00, z powodu odległego od kładki o 150m
osiedla, które zamieszkuje ok. 1.500 osób. Dostęp do placu budowy będą mieli tylko pracownicy
firmy wykonującej zlecenie oraz nadzorcy budowy.
– zamknięty lub ograniczony zostanie ruch w obrębiu ulic: Zawilców, Krokusów.
Określenie wymagań stawianych rozwiązaniu problemu projektowego i kryteria oceny
wynikające z nich.
Opracowanie projektowej dokumentacji wykonawczej dla posiadanego przez
zamawiającego programu funkcjonalno-użytkowego i projektu budowlanego hali widowiskowo-
sportowej oraz wykonanie na podstawie opracowanej przez wykonawcę projektowej
dokumentacji wykonawczej robót budowlanych:
Projektowanie
Należy zaprojektować, w formie projektu wykonawczego, halę sportową. Podstawą do
opracowania projektu wykonawczego jest projekt budowlany hali widowiskowo-sportowej w
Mikołowie, posiadający decyzję zatwierdzającą i udzielającą pozwolenia na budowę.
Konstrukcja hali:
1. FUNDAMENTY
Projektuje się ławy betonowe wylewane z betonu C16/20, zbrojone;
Fundamenty wylewać na warstwie betonu B10 grubości 10 cm.
2. ŚCIANY FUNDAMENTOWE
Projektuje się grubości min. 25 cm, wykonane jako murowane z bloczków betonowych na zaprawie
cementowej lub żelbetu.
3. ŚCIANY NADZIEMIA
3.1. Ściany zewnętrzne murowane dwuwarstwowe
- z pustaków ceramicznych na zaprawie cementowo- wapiennej, ocieplone styropianem;
3.2. Ściany wewnętrzne
- z pustaków ceramicznych na zaprawie cementowo - wapiennej.
3.3. Ścianki w łazienkach gr. 6 cm z cegły pełnej lub gipsowo- kartonowe.
Murowane ściany zewnętrzne i wewnętrzne należy łączyć ze sobą na strzępia zazębiające się, co
warunkuje jednoczesne ich murowanie.
4. WIEŃCE, PODCIĄGI I NADPROŻA
4.1. Projektuje się wieńce żelbetowe wylewane z betonu C16/20, zbrojone podłużnie;
4.2. Zakład prętów na połączeniach wieńców min. 45 średnic prętów zbrojeniowych.
4.3. Projektuje się podciąg żelbetowy z betonu C16/20 powstały poprzez dozbrojenie wieńca
żelbetowego;
4.4. Projektuje się nadproża żelbetowe powstałe poprzez dozbrojenie wieńców prętami;
4.5. W wieńcach żelbetowych, w miejscach, gdzie opierać się będzie konstrukcja dachu,
zamocować marki;
5. DACH
5.1.Konstrukcja dachu- krokwie stalowe z profili walcowanych, oparte z jednej strony na
murze za pomocą marek, z drugiej na płatwi mocowanej do ściany rozbudowywanego budynku,
5.2.Nachylenie połaci- 7 % = 4°,
5.2.Pokrycie dachu- płyta warstwowa z rdzeniem styropianowym gr. Min. 20 cm,
5.3.Odprowadzenie wody- zewnętrzne.
6. IZOLACJE
6.1.Izolacja termiczna posadzki na gruncie gr. Min. 10 cm,
6.2.Izolacja termiczna ścian- styropian gr. 14 cm,
6.3.Izolacja termiczna dachu- płyta warstwowa z rdzeniem styrop. gr. Min. 20 cm
6.4.Izolacja przeciwwilgociowa ścian zagłębionych w gruncie- 2 x folia samoprzylepna lub 1x folia
kubełkowa,
6.5.Izolacja przeciwwilgociowa posadzki na gruncie- folia izolacyjna budowlana,
6.6.Izolacja podłóg w pomieszczeniach mokrych- 3-krotne malowanie DYSPERBITEM z
wywinięciem na ściany do wysokości min. 15 cm,
7. WYKOŃCZENIE WEWNĘTRZNE
7.1.Tynk wewnętrzny- gipsowy,
7.2.Stolarka wewnętrzna z pcv o wymiarach znormalizowanych. Drzwi do pomieszczeń
higieniczno - sanitarnych wyposażyć w samozamykacze.
7.3.Wykończenie podłóg- wykładzina kauczukowa,
7.4.Ściany malowane farbą emulsyjną,
7.5.Ściany w pomieszczeniach higieniczno- sanitarnych- wykładziny ceramiczne do wys. 2,0 m lub
malowanie farbą łatwo zmywalną i wodoodporną;
8. WYKOŃCZENIE ZEWNĘTRZNE
8.1.Tynk zewnętrzny mineralny „baranek” o uziarnieniu 2 mm,
8.2.Stolarka zewnętrzna o wymiarach znormalizowanych. Szklenie okien 2- krotne; U=1,1 W/m2K;
stolarka okienna z PCV, stolarka drzwiowa aluminiowa lub z PCV o U=2,00 W/m2K wyposażona w
samozamykacze.
8.3.Rynny, rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej,
8.4.Obróbki dachu z blachy stalowej powlekanej.
W budynku przegrody zewnętrzne nieprzezroczyste, złącza miedzy przegrodami i częściami
przegród oraz połączenia okien z ościeżami należy wykonywać pod kątem osiągnięcia ich
całkowitej szczelności na przenikanie powietrza.
Wszystkie materiały powinny posiadać aktualne aprobaty techniczne i certyfikaty zgodności
jednostek certyfikujących akredytowanych przy PCBC np. ITB i CNBOP.
W trakcie budowy należy stosować zaprawy produkowane fabrycznie. Dopuszcza się wykonanie
zapraw na budowie, ale pod warunkiem kontrolowania dozowania składników oraz wytrzymałości
zaprawy przez osobę o odpowiedniej kwalifikacji niezależną od wykonawcy.
Powierzchnie stalowe oczyścić z rdzy i odtłuścić. Następnie zagruntować farbą przeciwrdzewną
i malować dwukrotnie emalią ftalową lub stosować jednowarstwowe gruntoemalie na nawierzchnie
metalowe.
III. WYPOSAŻENIE W INSTALACJE
1. Instalacje sanitarne
1.1 Wewnętrzna instalacja wodociągowa- wg opracowania branżowego
1.2 Wewnętrzna instalacja kanalizacyjna- wg opracowania branżowego
1.3 Ogrzewanie- wg opracowania branżowego
2. Wentylacja
Wentylacja mechaniczna nawiewno- wywiewna wg opracowania branżowego
3. Instalacje elektryczne
3.1 Instalacja elektryczna- wg opracowania branżowego
CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU
Obiekt został zaprojektowany zgodnie z wymaganiami izolacyjności cieplnej i innymi wymaganiami
związanymi z oszczędnością energii.
a) bilans mocy urządzeń elektrycznych oraz urządzeń zużywających inne rodzaje energii,
stanowiących jego stałe wyposażenie budowlano- instalacyjne, z wydzieleniem mocy urządzeń
służących do celów technologicznych związanych z przeznaczeniem budynku,
- wg projektów branżowych
b) właściwości cieplne przegród zewnętrznych, w tym ścian pełnych oraz drzwi, wrót a także
przegród przezroczystych i innych
- ściany pełne < Umax=0,30 W/m2K
- dach < Umax=0,25 W/m2K
- podłoga na gruncie < Umax=0,45 W/m2K
izolacja cieplna podłogowa > Rmin =2,00 m2K/W
- stolarka okienna z PCV < Umax=1,80 W/m2K
- stolarka drzwiowa < Umax=2,60 W/m2K
c) parametry sprawności energetycznej instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych
lub chłodniczych oraz innych urządzeń mających wpływ na gospodarkę energetyczną obiektu
budowlanego,
- wg projektów branżowych
d) dane wykazujące, że przyjęte w projekcie rozwiązania budowlane i instalacyjne spełniają
wymagania dotyczące oszczędności energii zawarte w przepisach techniczno-budowlanych
- Szczelność na przenikanie powietrza- w budynku przegrody zewnętrzne nieprzezroczyste, złącza
miedzy przegrodami i częściami przegród oraz połączenia okien z ościeżami należy wykonywać
pod katem osiągnięcia ich całkowitej szczelności na przenikanie powietrza.
SPOSÓB SPEŁNIENIA WYMAGAŃ, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 USTAWY PRAWO
BUDOWLANE
1. Wymagania podstawowe:
bezpieczeństwo konstrukcji-
zastosowanie rozwiązania projektowe dot. konstrukcji obiektu
gwarantują bezpieczeństwo użytkowników oraz osób trzecich
bezpieczeństwo pożarowe
- zastosowanie materiałów nierozprzestrzeniających ognia, elementy
wykończenia wewnętrznego - klasyfikacja ogniowa B2
bezpieczeństwo użytkowania
- drzwi zewnętrzne wejściowe oraz do pomieszczeń higieniczno-
- sanitarnych wyposażono w samozamykacze; zaprojektowanie materiałów wykończeniowych
posadzek niepowodujące niebezpieczeństwa poślizgu- materiały o parametrach antypoślizgowych
R9- ciągi komunikacyjne,
R10- pomieszczenia wilgotne, R11- łazienki, w których użytkownik korzysta z natrysku,
odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska
-
zastosowanie materiałów i wyrobów, które nie stanowią zagrożenia dla higieny i zdrowia
użytkowników i sąsiadów. Obiekt nie będzie emitował gazów toksycznych, szkodliwych pyłów,
niebezpiecznego promieniowania, zanieczyszczenia wody lub gleby; w projekcie przewidziano
zastosowanie takich materiałów oraz technologii, które zapewniają nieprzekroczenie
dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia wydzielanych
przez grunt, materiały, stałe wyposażenie oraz powstających w trakcie użytkowania zgodnego z
przeznaczeniem.
Obiekt zostanie zabezpieczony przeciwko przenikaniu wilgoci do elementów budowlanych i
wnętrza budynku poprzez zaprojektowanie izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych
W obiekcie zastosowano wentylację mechaniczna nawiewno- wyciągowa, zapewniono pełne
pokrycie potrzeb sanitarno-higienicznych użytkowników obiektu.
Spełnienie wymagań dotyczących odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz
ochrony środowiska naturalnego podczas eksploatowania obiektu realizowane będzie poprzez
przestrzeganie przepisów dotyczących warunków sanitarnohigienicznych oraz ochrony środowiska
przez użytkowników.
ochrony przed hałasem i drganiami-
rozwiązania projektowe zapewniają bezpieczne
użytkowanie budynku oraz prace i odpoczynek w jego obrębie niepowodując nadmiernego hałasu
oraz drgań.
oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród-
przegrody zewnętrzne
[ Pobierz całość w formacie PDF ]