TRIAGE test, Ratownictwo medyczne, Ratownictwo medyczne, Ratownictwo medyczne

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
1.
Zabiegiem ratunkowym, który powinien być wykonany na miejscu zdarzenia jest:
a)
Zatamowanie krwotoku zewnętrznego
b)
Odbarczenie odmy prężnej
c)
Udrożnienie górnych dróg oddechowych
d)
Założenie szyny unieruchamiającej na złamanej kończynie
e)
Zaopatrzenie rany ssącej klatki piersiowej
2.
System JumpSTART jest:
a)
Stosowany w czasie segregacji medycznej dzieci w wieku 1-10 lat
b)
Stosowany w czasie segregacji medyczne dzieci w wieku 1-8 lat
c)
Polega na rozłożeniu taśmy i zasegregowaniu dziecka dzięki informacją zawartym na taśmie,
w zależności od wzrostu małego pac jęta
d)
Jest modyfikacją systemu START
e)
Mówi że jeśli dziecko nie oddycha, nie ma zachowane tętno zobowiązanie jesteśmy do 1 min
BLS, po czym następuje ponowna ocena
3.
Jesteś kierowcą 2 osobowego zespołu podstawowego. Dostajesz wezwanie do wypadku autobusu z
wieloma poszkodowanymi. Autobus uderzył w drzewo i przewrócił się na bok. W zdarzeniu
uczestniczy około 40 poszkodowanych. Jakie będzie prawidłowe postępowanie, który przybywa na
miejsce zdarzenia jako pierwszy:
a)
Zajmujesz się stroną organizacyjną, łącznością z CPR i segregacją medyczną, a Twój kierowca
rozstawia nadjeżdżające karetki
b)
Twoja karetka zawsze opuści miejsce zdarzenia jako ostatnia, zabierając ostatniego
poszkodowanego do szpitala
medycznym dla poszkodowanych oznaczonym jako „czerwoni” (ewentualnie jedna osoba
może pomóc wykonywać triage, jeśli ilość poszkodowanych jest znaczna)
d)
Drugi zespół, który przyjedzie na miejsce zdarzenia i zabezpieczy pac jęta z najpoważniejszymi
obrażeniami i natychmiast przetransportuje go do najbliższego szpitala
e)
Lekarzowi który przyjedzie na miejsce zdarzenia zawsze przekażesz dowodzenie akcją
4.
Rozważając podział zdarzenia w kontekście sytuacji masowej, prawdą jest, że
a)
Ilość poszkodowanych w wypadku masowym jest zawsze większa niż w wypadku mnogim
b)
Nie równo w wypadku masowym jak i w mnogim nadaje się kolory segregacyjne
c)
W wypadku mnogim nie przeprowadza się segregacji medycznej
d)
Wypadek masowy powoduje zaburzenia w obszarze porządku publicznego
e)
W wypadku masowym pacjent zostaje zaopatrzony według standardu ITLS , ALS
5.
Kolor „żółty” stosowany w segregacji medycznej stosowany jest u pac jęta, który:
c)
Drugi zespół, który przyjedzie na miejsce zdarzenia będzie pracował w punkcie
a)
Nie chodzi, oddycha 28/min, CRT 1,5s spełnia polecenia
b)
Nie chodzi, oddycha 8/min, CRT 1s i AVPU – A
c)
Nie chodzi, oddycha 11/min, CRT 2s i AVPU – A
d)
Nie chodzi, oddycha 17/min, CRT 3s i AVPU - V
e)
Nie chodzi, oddycha 29/min, CRT 2,5s i jest nielogiczny
6.
System segregacji START:
a)
Skraca czas podejmowanych decyzji
b)
Opiera się na badaniu pacjenta wg. ABCD
c)
Może być zastosowany niezależnie od wieku poszkodowanego
d)
Jest uniwersalny to znaczy może być użyty zarówno u osoby po urazie i zatruciu (po
dekontaminacji)
e)
Jest prosty do zapamiętania i prosty w użyciu
7.
Do samodzielnych zadań KMDR na miejscu zdarzenia należy:
a)
Udzielanie informacji medycznej
b)
Wyznaczenie miejsca punktu segregacyjnego lub punktu pomocy medycznej
c)
Ciągła łączność z CPR
d)
Ocena sytuacji i zdania raportu do CPR na temat rodzaju i rozmiaru zdarzenia, ilości
poszkodowanych i doznanych przez nich ciężkości obrażeń
e)
Wyznaczenia dróg dojazdowych i ewakuacyjnych dla jednostek ratowniczych
8.
Do przyczyn naturalnych zdarzeń masowych zaliczamy
a)
Powodzie, susze, wybuchy wulkanów
b)
Trzęsienia ziemi, pożary, klęski humanitarne
c)
Lawiny, susze, ograniczenia dostaw energii i wody
d)
Żadne z powyższych
9.
Podczas wykonywania wczesnej segregacji medycznej ratownik może:
a)
Zaopatrzyć duże krwawienie
b)
Zmierzyć ciśnienie, aby ocenić objawy wstrząsu
c)
Udrożnić drogi oddechowe manewrem ręcznym lub stosując rurkę ustno – gardłową
d)
Wykonać 2 oddechy u dziecka, które nie oddycha po udrożnieniu, ale ma zachowane tętno
e)
Wykonać 1 minutę BLS u dziecka, które nie oddycha po udrożnieniu, ale ma zachowane tętno
10.
W systemie segregacyjnym START badając układ krążenia prawdą jest, że
a)
Ocena CRT może być zakłamana przez złe warunki atmosferyczne podczas badania
b)
Nawrót kapilarny jest bardziej wiarogodnym badaniem u dzieci niż u dorosłych
c)
Nawrót kapilarny powinien być badany na płytce paznokciowej
d)
Brak tętna na obwodzie lub tętno > 140/min świadczy o wstrząsie u dorosłych
e)
Prawidłowy powrót włośniczkowy u dorosłych powinien być nie dłuższy niż 2 sekundy
11.
Zaznacz informacje prawdziwe dotyczące zdarzenia masowego:
a)
W wypadku z wieloma poszkodowanymi istnieje możliwość przewiezienia dwóch
b)
W zdarzeniu masowym każdy poszkodowany musi być transportowany do szpitala osobą
karetką
c)
Możliwe jest przewiezienie jedną karetką dwóch pacjentów o kodzie „żółtym”, jeśli na
d)
Nie zalecane jest przewiezienie jedną karetką dwóch pacjentów w kodzie „czerwonym”
e)
Nie zalecane jest przewiezienie jedną karetką dwóch pacjentów: jednego w kodzie
„czerwonym” oraz poszkodowanego w kodzie „zielonym”
12.
Przygotowanie na wypadek katastrofy obejmuje:
a)
Dyslokowanie zespołów ratownictwa medycznego i innych służb ratowniczych na
b)
Tworzenie planów kryzysowych
c)
Wykonywanie symulowanych ćwiczeń obejmujących m. In ewakuację poszkodowanych z
strefy zagrożenia
d)
Monitorowanie zjawisk meteorologicznych
e)
Edukacje służb ratowniczych dotyczących zagadnień związanych ze zdarzeniem
masowym
13.
W trakcie prowadzenia akcji ratunkowej na miejscu zdarzenia wypadku masowego:
a)
Faza konsolidacyjna zaczyna się w momencie wezwania pomocy przez świadków zaszarzenia
b)
Faza konsolidacyjna zaczyna się w momencie przybycia pierwszego ZRM
c)
Faza konsolidacyjna kończy się w momencie gdy wszystkie potrzebne służby przyjadą na
miejsce zdarzenia
d)
Faza konsolidacyjna kończy się w momencie gdy wszyscy poszkodowani opuszczą
e)
Faza konsolidacyjna kończy się w momencie gdy wszyscy poszkodowani zostaną
zdiagnozowani i zbadani w szpitalach
14.
Podczas działań w katastrofie chemicznej:
poszkodowanych jedną karetką
miejscu zdarzenia nie ma już poszkodowanych w kategorii „czerwonej”
większym terenie
miejsce zdarzenia
a)
Jednostki ZRM będą przebywały w strefie ciepłej
b)
Jednostki ZRM będą przebywały w strefie zimnej
c)
Punkt dowodzenia akcją będzie zorganizowany w strefie zimnej
d)
Punkt dekontaminacyjny i punkt segregacyjny będzie zorganizowany na granicy strefy gorącej
i ciepłej
e)
Punkt dekontaminacyjny i punkt segregacyjny będzie zorganizowany na granicy strefy
ciepłej i zimnej
15.
Osoba odpowiedzialna za triage:
a)
Wykonuje segregacje wstępną (tzw. Przesiewową ) i zdaje raport o ilości
b)
Po wykonaniu segregacji wstępnej i oznakowaniu chorych idzie zaopatrzać poszkodowanych
w punkcie medycznym przeznaczonym dla „czerwonych”
c)
Po wykonaniu segregacji wstępnej i oznakowaniu chorych wykonuje Re-triage w sektorze
„czerwonym” i zdaje raport koordynatorowi punktu dla „czerwonych”
d)
Po wykonaniu segregacji wstępnej i oznakowaniu chorych wykonuje powtórna
e)
Po wykonaniu segregacji wstępnej zajmuje się dokumentacją medyczną i ustaleniem miejsc w
szpitalach dla poszkodowanych w bezpośrednim stanie zagrożenia życia
16.
Akcja ratunkowa przebiega na następujących poziomach
a)
Strategiczny, taktyczny i ratunkowy
b)
Taktyczny, wykonawczy i planowania
c)
Strategiczny, taktyczny i wykonawczy
d)
Zarządzania i wykonywania
e)
Zarządzania, zaopatrzenia i wykonywania
17.
Prawdą jest, że Punkt Dowodzenia Akcją
a)
Odpowiada poziomowi strategicznemu akcji
b)
Odpowiada poziomowi taktycznemu akcji
c)
Jest zlokalizowany jak najbliżej miejsca zdarzenia z zachowaniem bezpieczeństwa
d)
Jest miejscem, gdzie zapadają najważniejsze decyzje dotyczące np. lokalizacji sektorów
dla poszkodowanych zasegregowanych jako „czerwoni” lub „żółci”
e)
Jest miejscem gdzie przebywa KDR oraz KMDR
18.
Segregacja wstępna („przesiewowa”) wg. START
a)
Jest wykonywana podczas pierwszego kontaktu z poszkodowanym
b)
Dzieli poszkodowanych na 4 grupy segregacyjne
poszkodowanych do KMDR
segregacje medyczną chorych zakwalifikowanych jako „zółci” i „zieloni”
c)
Polega na zastosowaniu skali TRTS
d)
Powinna zająć nie więcej niż 30 sekund na ocenę jednego poszkodowanego
e)
Do jej wykonania wykorzystuje się systemy segregacji
19.
Prawdą jest, że zjawisko over-triage
a)
Oznacza nadanie wyższego priorytetu postępowania, niż wskazuje na to stan
b)
Oznacza nadanie niższego priorytetu postępowania, niż wskazuje na to stan poszkodowanego
c)
Może doprowadzić do „nagromadzenia się” poszkodowanych w kodzie czerwonym
d)
Jest wynikiem niedocenienia mechanizmu urazu
e)
Jest często wynikiem krótkiego czasu wyznaczonego na zasegregowanie poszkodowanych
i stres związku z obciążeniami emocjonalnymi
20.
6 latek uczestniczy w wypadku masowym, Dziecko nie oddycha po udrożnieniu, ale ma zachowane
tętno na obwodzie. Jaki kolor segregacji mu przydzielisz:
a)
Czerwony
b)
Żółty
c)
Zielony
d)
Czarny
e)
Na tym etapie nie można podjąć decyzji do której grupy segregacyjnej zakwalifikujemy
poszkodowanego
to dziecko
[ Pobierz całość w formacie PDF ]