traktat o UE, WPIA, Instytucje Europejskie

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
30.3.2010
PL
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
C 83/13
WERSJA SKONSOLIDOWANA
TRAKTATU O UNII EUROPEJSKIEJ
30.3.2010
PL
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
C 83/15
PREAMBUŁA
JEGO KRÓLEWSKA MOŚĆ KRÓL BELGÓW, JEJ KRÓLEWSKA MOŚĆ KRÓLOWA DANII, PREZYDENT REPUBLIKI
FEDERALNEJ NIEMIEC, PREZYDENT IRLANDII, PREZYDENT REPUBLIKI GRECKIEJ, JEGO KRÓLEWSKA MOŚĆ KRÓL
HISZPANII, PREZYDENT REPUBLIKI FRANCUSKIEJ, PREZYDENT REPUBLIKI WŁOSKIEJ, JEGO KRÓLEWSKA
WYSOKOŚĆ WIELKI KSIĄŻĘ LUKSEMBURGA, JEJ KRÓLEWSKA MOŚĆ KRÓLOWA NIDERLANDÓW, PREZYDENT
REPUBLIKI PORTUGALSKIEJ, JEJ KRÓLEWSKA MOŚĆ KRÓLOWA ZJEDNOCZONEGO KRÓLESTWA WIELKIEJ
BRYTANII I IRLANDII PÓŁNOCNEJ (
1
),
ZDECYDOWANI
przejść do nowego etapu procesu integracji europejskiej, zapoczątkowanego
ustanowieniem Wspólnot Europejskich,
INSPIROWANI
kulturowym, religijnym i humanistycznym dziedzictwem Europy, z którego wynikają
powszechne wartości, stanowiące nienaruszalne i niezbywalne prawa człowieka, jak również
wolność, demokracja, równość oraz państwo prawne,
PRZYWOŁUJĄC
historyczne znaczenie przezwyciężenia podziału kontynentu europejskiego oraz
potrzebę ustanowienia trwałych podstaw budowy przyszłej Europy,
POTWIERDZAJĄC
swe przywiązanie do zasad wolności, demokracji, poszanowania praw człowieka
i podstawowych wolności oraz państwa prawnego,
POTWIERDZAJĄC
swe przywiązanie do podstawowych praw socjalnych określonych w Europejskiej
Karcie Społecznej, podpisanej w Turynie dnia 18 października 1961 roku, oraz we Wspólnotowej
Karcie Socjalnych Praw Podstawowych Pracowników z 1989 roku,
PRAGNĄC
pogłębić solidarność między swymi narodami w poszanowaniu ich historii, kultury
i tradycji,
PRAGNĄC
umocnić demokratyczny charakter i skuteczność działania instytucji, tak aby były one
w stanie lepiej spełniać, w jednolitych ramach instytucjonalnych, powierzone im zadania,
ZDECYDOWANI
umocnić swe gospodarki, a także doprowadzić do ich konwergencji oraz do
ustanowienia unii gospodarczej i walutowej, w tym – zgodnie z postanowieniami niniejszego
Traktatu i Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej – jednej i stabilnej waluty,
WYRAŻAJĄC MOCNĄ WOLĘ
popierania postępu gospodarczego i społecznego swych narodów poprzez
urzeczywistnienie rynku wewnętrznego oraz umacnianie spójności i ochrony środowiska, przy
uwzględnieniu zasady zrównoważonego rozwoju, oraz prowadzenia polityk, które zapewnią, że
integracji gospodarczej towarzyszyć będzie równoczesny postęp w innych dziedzinach,
(
1
) W międzyczasie Republika Bułgarii, Republika Czeska, Republika Estońska, Republika Cypryjska, Republika Łotewska,
Republika Litewska, Republika Węgierska, Republika Malty, Republika Austrii, Rzeczpospolita Polska, Rumunia,
Republika Słowenii, Republika Słowacka, Republika Finlandii i Królestwo Szwecji stały się członkami Unii Europejskiej.
C 83/16
PL
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
30.3.2010
ZDECYDOWANI
ustanowić wspólne obywatelstwo dla obywateli swych krajów,
ZDECYDOWANI
realizować wspólną politykę zagraniczną i bezpieczeństwa, w tym stopniowo określać
wspólną politykę obronną, która mogłaby prowadzić do wspólnej obrony, zgodnie z artykułem 42,
wzmacniając w ten sposób tożsamość i niezależność Europy w celu wspierania pokoju,
bezpieczeństwa oraz postępu w Europie i na świecie,
ZDECYDOWANI
ułatwić swobodny przepływ osób, przy zapewnieniu bezpieczeństwa swym narodom,
poprzez ustanowienie przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, zgodnie
z postanowieniami niniejszego Traktatu i Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
ZDECYDOWANI
kontynuować proces tworzenia coraz ściślejszego związku między narodami Europy,
w którym decyzje są podejmowane jak najbliżej obywateli, zgodnie z zasadą pomocniczości,
MAJĄC NA UWADZE
dalsze kroki, które należy przedsięwziąć na rzecz rozwoju integracji europejskiej,
POSTANOWILI
ustanowić Unię Europejską i w tym celu powołali jako swych pełnomocników:
(lista pełnomocników została pominięta)
KTÓRZY
, po wymianie swych pełnomocnictw uznanych za należyte i sporządzone we właściwej
formie, uzgodnili co następuje:
TYTUŁ I
POSTANOWIENIA WSPÓLNE
Artykuł 1
(dawny artykuł 1 TUE) (
1
)
Niniejszym Traktatem
WYSOKIE UMAWIAJĄCE SIĘ STRONY u
stanawiają między sobą
UNIĘ EUROPEJSKĄ
,
zwaną dalej „Unią”, której Państwa Członkowskie przyznają kompetencje do osiągnięcia ich
wspólnych celów.
Niniejszy Traktat wyznacza nowy etap w procesie tworzenia coraz ściślejszego związku między
narodami Europy, w którym decyzje podejmowane są z możliwie najwyższym poszanowaniem
zasady otwartości i jak najbliżej obywateli.
Podstawę Unii stanowi niniejszy Traktat oraz Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (zwane
dalej „Traktatami”). Oba te Traktaty mają taką samą moc prawną. Unia zastępuje Wspólnotę
Europejską i jest jej następcą prawnym.
(
1
) Niniejsze odesłanie ma charakter informacyjny. Dokładniejsze informacje znajdują się w tabelach ekwiwalencyjnych
dotyczących dotychczasowej i nowej numeracji Traktatów.
30.3.2010
PL
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
C 83/17
Artykuł 2
Unia opiera się na wartościach poszanowania godności osoby ludzkiej, wolności, demokracji,
równości, państwa prawnego, jak również poszanowania praw człowieka, w tym praw osób
należących do mniejszości. Wartości te są wspólne Państwom Członkowskim w społeczeństwie
opartym na pluralizmie, niedyskryminacji, tolerancji, sprawiedliwości, solidarności oraz na
równości kobiet i mężczyzn.
Artykuł 3
(dawny artykuł 2 TUE)
1.
Celem Unii jest wspieranie pokoju, jej wartości i dobrobytu jej narodów.
2. Unia zapewnia swoim obywatelom przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości bez
granic wewnętrznych, w której zagwarantowana jest swoboda przepływu osób, w powiązaniu
z właściwymi środkami w odniesieniu do kontroli granic zewnętrznych, azylu, imigracji, jak
również zapobiegania i zwalczania przestępczości.
3. Unia ustanawia rynek wewnętrzny. Działa na rzecz trwałego rozwoju Europy, którego
podstawą jest zrównoważony wzrost gospodarczy oraz stabilność cen, społeczna gospodarka
rynkowa o wysokiej konkurencyjności zmierzająca do pełnego zatrudnienia i postępu społecznego
oraz wysoki poziom ochrony i poprawy jakości środowiska. Wspiera postęp naukowo-techniczny.
Zwalcza wykluczenie społeczne i dyskryminację oraz wspiera sprawiedliwość społeczną i ochronę
socjalną, równość kobiet i mężczyzn, solidarność między pokoleniami i ochronę praw dziecka.
Wspiera spójność gospodarczą, społeczną i terytorialną oraz solidarność między Państwami
Członkowskimi.
Szanuje swoją bogatą różnorodność kulturową i językową oraz czuwa nad ochroną i rozwojem
dziedzictwa kulturowego Europy.
4.
Unia ustanawia unię gospodarczą i walutową, której walutą jest euro.
5. W stosunkach zewnętrznych Unia umacnia i propaguje swoje wartości i interesy oraz wnosi
wkład w ochronę swoich obywateli. Przyczynia się do pokoju, bezpieczeństwa, trwałego rozwoju
Ziemi, do solidarności i wzajemnego szacunku między narodami, do swobodnego i uczciwego
handlu, do wyeliminowania ubóstwa oraz do ochrony praw człowieka, w szczególności praw
dziecka, a także do ścisłego przestrzegania i rozwoju prawa międzynarodowego, w szczególności
zasad Karty Narodów Zjednoczonych.
6. Unia dąży do osiągnięcia swoich celów właściwymi środkami odpowiednio do kompetencji
przyznanych jej w Traktatach.
[ Pobierz całość w formacie PDF ]