TRIFLUR 480 EC, etykiety środków ochrony roślin

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
Producent
: Nufarm GmbH and Co. KG, St. Peter Strasse 25, 4021 Linz, Austria,
Tel. +43 70 6918 2006, fax: +43 70 6918 2004
Importer:
F&N Agro Polska Sp. z o.o., ul. Przasnyska 6a, 01-756 Warszawa,
Tel.: (0-prefiks-22) 832 46 96, fax: (0-prefiks-22) 832 46 98
T R I F L U R 480 EC
Środek chwastobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej; stosowany
doglebowo, przeznaczony do zwalczania niektórych jednorocznych chwastów dwuliściennych
i jednoliściennych w rzepaku ozimym, cebuli nasiennej, cebuli z dymki, fasoli, marchwi,
pietruszce, selerze, kalafiorze, kapuście głowiastej (białej, czerwonej), kapuście włoskiej,
kapuście brukselskiej, pomidorze z rozsady.
Zawartość substancji biologicznie czynnej:
trifluralina (związek z grupy toluidyn) – 480 g/l.
Substancje nie będące substancją biologicznie czynną: węglowodory aromatyczne.
Zezw.MRiRW. Nr 675/2000 z dnia 14.02.2000 r.
zmienione decyzją MRiRW Nr R-425/2003p z dnia 20.08.2003r.
oraz decyzją MRiRW Nr R - 150/2004o z dnia 29.03.2004 r.
Określenie toksyczności:
dla pszczół –
nie dotyczy
dla organizmów wodnych –
bardzo toksyczny
(R36/38) Działa drażniąco na oczy i skórę.
(R43) Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.
(R50/53) Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo
utrzymujące się zmiany w środowisku wodnym.
Uwaga!
1. Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody oraz na
terenie uzdrowisk, otulin parków narodowych i rezerwatów.
2. Nie dopuścić do przedostania się środka do zbiorników i cieków wodnych.
DZIAŁANIE NA CHWASTY
Środek niszczy chwasty znajdujące się w fazie kiełkowania. Chwasty w późniejszych fazach
rozwojowych są odporne na działanie środka.
Chwasty wrażliwe np.:
chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa,
jasnota purpurowa, komosa biała, komosa wielkolistna, miotła
zbożowa, palusznik krwawy, pokrzywa żegawka, przetaczniki,
przytulia czepna, rdesty, stokłosa żytnia, szarłat szorstki, wiechlina
roczna, włośnica zielona, wyczyniec polny.
Chwasty średnio wrażliwe np.:
łoboda rozłożysta, mak polny, owies głuchy, wilczomlecz
obrotny.
Chwasty odporne np.:
psianka czarna, starzec zwyczajny, tasznik pospolity, żółtlica
drobnokwiatowa, rumianowate.
UWAGA
Chwasty jednoliścienne są wrażliwe na działanie środka przez 6 tygodni po wykonaniu
zabiegu. W roślinach wysiewanych wczesną wiosną (marzec, kwiecień) gatunki chwastów
późno wschodzących (np. chwastnica jednostronna, szarłat szorstki) mogą być słabiej
zwalczane.
ZAKRES STOSOWANIA, TERMIN I DAWKI
Środek stosować w zespole uprawek przedsiewnych, najlepiej tuż przed siewem lub
sadzeniem roślin i natychmiast wymieszać go z glebą.
Na glebach lżejszych stosuje się niższe, a na glebach cięższych wyższe z zalecanych dawek.
Rośliny rolnicze
- rzepak ozimy, rzepak jary.
-Zalecana dawka: 1,5-2 l/ha.
Rośliny warzywne
- marchew, pietruszka, seler, fasola, pomidor (z rozsady), kapusta głowiasta (biała,
czerwona), kapusta włoska, kapusta brukselska, kalafior, cebula z dymki, cebula
nasienna.
-Zalecana dawka: 1,25-2 l/ha.
Nie zaleca się stosowania środka w przyspieszonej uprawie wczesnych odmian kapusty ze
względu na krótki okres wegetacji tych roślin.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
PRZECIWWSKAZANIA
Nie stosować środka podczas wiatru stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej na
sąsiadujące rośliny uprawne.
OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT, PSZCZÓŁ
(okres zapobiegający
zatruciu):
NIE DOTYCZY
OKRES KARENCJI
(okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin
przeznaczonych do konsumpcji):
NIE DOTYCZY
NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek rozkłada się w glebie w ciągu okresu wegetacji nie stwarzając zagrożenia dla roślin
uprawianych następczo. W przypadku konieczności zlikwidowania plantacji, na której
stosowano środek (z powodu wymarznięcia roślin lub uszkodzenia ich przez choroby albo
szkodniki), po wykonaniu orki na głębokość 22-30 cm można uprawiać: ziemniak, rośliny
strączkowe, kukurydzę, pszenicę jarą i rośliny krzyżowe.
TECHNIKA STOSOWANIA
Zabieg środkiem Triflur 480 EC można wykonać dowolną aparaturą do opryskiwania. Po
wykonaniu zabiegu, najlepiej bezpośrednio, a najpóźniej do 4 godzin, wymieszać środek z
glebą agregatem uprawowym lub ciężkimi bronami na głębokość nie mniejszą niż 5 cm
i nie większą niż 10 cm. Odpowiednie wymieszanie środka z glebą zapewnia uzyskanie
dobrych efektów, dlatego zaleca się dwukrotne mieszanie tj. wzdłuż i w poprzek pola.
Szybkość robocza narzędzia powinna wynosić 6-10 km/godzinę. Wymieszanie środka z glebą
zapobiega jego rozkładowi na świetle i ulatnianiu się. W przeciwieństwie do wielu innych
herbicydów skuteczność działania środka nie zależy od stopnia wilgotności gleby.
SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z
włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne
ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika
opryskiwacza z cieczą użytkową.
W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy dokładnie
wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.
Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
- znoszenia cieczy użytkowej na sąsiadujące rośliny uprawne
- nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
PRZECHOWYWANIE
(S7) Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
(S15) Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
(S47/49) Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej
niż 0
o
C i nie wyższej niż 30
o
C.
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
(S2) Chronić przed dziećmi.
(S13) Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt
.
(S20/21) Nie spożywać posiłków i napojów oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka.
(S23) Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej.
(S24/25) Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.
(S26) W przypadku zanieczyszczenia oczu przemyć je natychmiast dużą ilością wody i
zasięgnąć porady lekarza.
(S27) Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.
(S28) W przypadku zanieczyszczenia skóry natychmiast przemyć ją dużą ilością wody.
(S36/37/39) Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i
okulary/ochronę twarzy.
(S46) W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać mu opakowanie
lub etykietę.
Resztki nieużytej cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio
opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio
opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został
zakupiony.
Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie
UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO
ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE
TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.
ANTIDOTUM: BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE
(S45) W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza
(o ile to możliwe, należy pokazać etykietę).
Pomoc medyczna
W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż
ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem
toksykologicznym:
Gdańsk – (0-prefiks-58) 301 65 16
Rzeszów – (0-prefiks-17) 866 44 09
Kraków – (0-prefiks-12) 411 99 99
Sosnowiec – (0-prefiks-32) 266 11 45
Lublin – (0-prefiks-81) 740 26 76
Warszawa – (0-prefiks-22) 619 08 97
Łódź – (0-prefiks-42) 657 99 00
Wrocław – (0-prefiks-71) 343 30 08
Poznań – (0-prefiks-61) 847 69 46
Okres ważności - 2 lata
Data produkcji - ........
Zawartość netto - ........
Nr partii - ........
[ Pobierz całość w formacie PDF ]