TWN ED 2014 15 WYK9 ochrona odgromowa, politechnika PśK, Technika wysokich napieć

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
//-->POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKAKatedra Urządzeń Elektrycznych i Techniki ŚwietlnejCzęść IIPrzepięcia i ochronaprzeciwprzepięciowaWykład 95. Ochronaprzeciwprzepięciowa5. Ochrona przeciwprzepięciowaOchrona przeciwprzepięciowa rozwijała się i rozwija w dwóch kierunkach:ochrona przed bezpośrednim uderzeniempiorunu (niedopuszczenie do uderzeniapiorunu w urządzenie)Realizacja - zwody poziome i pionowe(piorunochrony)ochrona przed skutkami przepięćspowodowanych uderzeniami piorunówRealizacja - ochronniki:• iskierniki,• ograniczniki przepięć wydmuchowe,• ograniczniki przepięć zaworowe.zwódpionowystrefaosłonowaU’urządzenieelektryczneW elektroenergetyce ochronę przed bezpośrednimi uderzeniami piorunów stosuje się:- w stacjach wnętrzowych i napowietrznych oraz liniach o Un110 kV,- w stacjach średniego napięcia z transformatorami o łącznej mocy1600 kVA,Budynki rozdzielni i nastawni chroni się wg ogólnych zasad ochrony budowli.W przypadku budynków ochronę przeciwprzepięciową dzieli się na zewnętrzną i wewnętrzną.Tabela 5.1. Ochrona odgromowa budynków - podziałochrona zewnętrznazwody naturalnezwody sztucznenieizolo-zbrojenia pokrycia metalowe izolowanewaneochrona wewnętrznaekwipoten-cjalizacjaodstępyurządzeniaochronne5.1. Ochrona przed bezpośrednim uderzeniem pioruna.PiorunochronyW skład piorunochronu wchodzą:a) zwody pionowe i poziome do bezpośredniego przyjmowania wyładowań,b) przewody odprowadzające, łączące zwody z przewodami uziemiającymi lub uzioma-mi fundamentowymi,c) przewody uziemiające łączące przewody odprowadzające z uziomami,d) uziom – elemnt metalowy lub zespół elementów metalowych umieszczonych w grun-cie,e) zaciski probiercze w miejscu połączenia przewodów odprowadzających i uziemiają-cych (dwie śruby zaciskowe M6, lub jedna M10).Rys. 5.1. Dom chroniony przez zwód poziomy: zg – zwód głów-ny, zd – zwód dodatkowy, po – przewód odprowadza-jący, u - uziomRys. 5.2. Fragment rozdzielni wysokiego na-pięcia chronionej za pomocą zwodówustawionych na konstrukcji (a) i zwo-dów wolnostojących (b)Do wykonania zwodów i przewodów odprowadzających powinien być stosowany drutstalowy ocynkowany o średnicy nie mniejszej niż 6 mmKażdy zwód poziomy i pionowy posiada swoją strefę osłonową.Strefa osłonowa jest to przestrzeń, do której prawdopodobieństwo przeniknięcia wyładowaniapiorunowego jest znikome (możliwe jest przeniknięcie 0,1 % ze wszystkich uderzeń).Rys. 5.3. Przestrzeń chroniona przez zwód pionowy i poziomy (dawniej) [ Pobierz całość w formacie PDF ]