Transformacja systemowa w Polsce po 1989 roku, Uczelnia Łazarskiego, Społeczna Gospodarka rynkowa i ...

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
Transformacja systemowa w Polsce
po 1989 roku
Zadania pa
ı
stwa w okresie transformacji

Wprowadzenie gospodarki rynkowej poprzez przesuniħcie
posiadanych zasobów kapitału i siły roboczej z sektora
paıstwowego do sektora prywatnego

Likwidacja dotychczasowych instytucji i wprowadzenie
nowych (np. GPW)

Uwolnienie cen i otworzenie rynków

PrzejĻcie do wymienialnego pieniĢdza, co pozwala na
przyciĢgniħcie kapitału zagranicznego

Ograniczenie praktyk monopolistycznych np. poprzez
prywatyzacjħ
Bud
Ň
et pa
ı
stwa

Likwidacja gospodarki planowej pociĢga za sobĢ koniecznoĻę
wprowadzenia zupełnie nowego systemu podatkowego

Brak oszczħdnoĻci spowodował koniecznoĻę otworzenia siħ
na inwestycje zagraniczne

Ograniczenie subwencji

Przebudowa systemu emerytalnego

Przebudowa systemu emerytalnego

Wzrost wydatków w wyniku wzrostu bezrobocia

PrzyciĢganie inwestycji poprzez ułatwienia dla kapitału
zagranicznego
Elementy „terapii szokowej”

Liberalizacja rynku dóbr i usług

Liberalizacja obrotów handlowych z zagranicĢ

Głħboka dewaluacja waluty krajowej

Restrykcyjna polityka monetarna

Restrykcyjna polityka budŇetowa

Restrykcyjna polityka dochodowa (wprowadzenie podatku

Restrykcyjna polityka dochodowa (wprowadzenie podatku
progresywnego)
Jak oceniacie reformy Balcerowicza?
Jaki jest optymalny model gospodarki rynkowej dla Polski?

Amerykaıski – mniejsza troska o bezpieczeıstwo, wysoki
poziom przedsiħbiorczoĻci i innowacji, umiarkowany system
podatkowy, znaczne zróŇnicowanie dochodów i bogactwa

Europejski – silny akcent na czynnik społeczny, mniej walki
konkurencyjnej, przedsiħbiorczoĻci, mniejsze zróŇnicowanie
dochodów i bogactwa
Jakie s
Ģ
główne wyzwania stoj
Ģ
ce przed Polsk
Ģ
gospodark
Ģ
?
Jaki model gospodarki jest Waszym zdaniem wła
Ļ
ciwy?
[ Pobierz całość w formacie PDF ]