transport zwierzat, Transport Polsl Katowice, 5 semestr, TPD, Komplet

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
TRANSPORT ZWIERZĄT
 Zasady i warunki transportu zwierząt zostały określone w
przepisach ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie
zwierząt(Dz.U.z2003r.Nr106,poz.1002,zpóźn.zm.)oraz
rozporządzeniaRady(WE)nr1/2005zdnia22grudnia2004
r. w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu i
związanych z tym działań oraz zmieniającego dyrektywy
64/432/EWG i 93/119/WE oraz rozporządzenie (WE) nr
1255/97(Dz.Urz.UEL3,z05.01.2005,str.1).
 Przepisy rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 zawierają m.in. wymagania dotyczące
wyposażenia technicznego środków transportu, wydawania zezwoleń na transport
zwierząt, kwalifikacji osób zajmujących się transportem, maksymalnego czasu
transportu i jego warunków, przeprowadzania obowiązkowych kontroli w miejscach
rozładunku i odpoczynku zwierząt oraz w miejscach przeznaczenia po zakończeniu
transportu. Nadzór nad przestrzeganiem tych wymagań sprawuje Inspekcja
Weterynaryjna. Zgodnie z art. 24a ustawy o ochronie zwierząt powiatowy lekarz
weterynarii wykonuje zadania i uprawnienia właściwej władzy określone w
rozporządzeniu1/2005,wtym:przeprowadzakontrole,wydajepodmiotomzezwolenia
na transport zwierząt, licencje dla kierowców i osób opiekujących się zwierzętami
podczas transportu oraz wystawia świadectwa zatwierdzenia dla środków transportu
drogowego. Ponadto zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji
Weterynaryjnej(Dz.U.z2007r.Nr121,poz.842,zpóźn.zm.)dosprawowanianadzoru
nad transportem zwierząt są upoważnieni lekarze wyznaczeni przez powiatowego
lekarzaweterynariiorazlekarzegraniczniupoważnienitąustawą doprzeprowadzania
kontroliprzesyłekzwierzątprzywożonychzpaństwtrzecich,przewożonych(tranzyt)lub
wywożonych poza terytorium wspólnoty. Jednocześnie zgodnie z ustawą z dnia 6
września2001r.otransporciedrogowym(Dz.U.z2007r.Nr125,poz.874,zpóźn.zm.)
dozatrzymywaniapojazdówtransportującychzwierzęta,przeprowadzaniaichkontrolii
nakładania kar pieniężnych za wykroczenia, w tym za nieprzestrzeganie przepisów z
zakresu ochrony zwierząt podczas transportu, upoważniona jest Inspekcja Transportu
Drogowego
 Kontrola warunków transportu zwierząt pod wglądem ich zgodności z
przepisamirozporządzeniaRady(WE)nr1/2005przeprowadzanajestprzez
właściwe władze w miejscu wyjazdu, w punktach kontroli (miejscach
wyładunkuiodpoczynku)orazwmiejscuprzeznaczenia.Właściwewładze
poszczególnych państw członkowskich w miejscu wyjazdu przekazują
szczegółowe informacje dotyczące transportu zwierząt właściwym
władzommiejscaprzeznaczenia,punktuwyjścia(punktkontroligranicznej)
lub punktu kontroli. Ponadtona każdym etapie długotrwałego transportu
(powyżej 8 godzin) są przeprowadzane wyrywkowe lub zaplanowane
kontrolewcelu sprawdzenia czy transport zwierząt odbywa się zgodniez
przepisani ww.rozporządzenia.Kontrolezdrowiaidobrostanuzwierzątsą
przeprowadzane przez urzędowych lekarzy poszczególnych państw
członkowskich w oparciu o przepisy rozporządzenia (WE) nr 882/2004
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie
kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z
prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia
zwierzątidobrostanuzwierząt(Dz.Urz.L191,30.4.2004,str.1)
 Od dnia 5 stycznia 2007 r. zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady (WE) nr
1/2005 podmioty zajmujące się transportem zwierząt zostały zobowiązane do
uzyskaniazgodypowiatowegolekarzaweterynariinaprowadzenietejdziałalności.
Środki transportu drogowego mogą być użyte do długodystansowego transportu
zwierzątpouzyskaniuświadectwazatwierdzeniawydawanegoprzezpowiatowego
lekarzaweterynarii.Konietransportowanenadługichdystansach(ponad8godz.)
musząbyćumieszczonewpojedynczychboksach.
Niewolnotransportowaćnadługichdystansachkoninieokiełznanych.
Kierowcy i osoby obsługujące zwierzęta podczas transportu muszą posiadać
licencje (wydawane przez powiatowego lekarza weterynarii) na wykonywanie
transportu koni. Każdyśrodek transportu drogowego zatwierdzony dotransportu
długodystansowego musi być wyposażony w system nawigacji satelitarnej oraz
urządzeniadoautomatycznejrejestracjitrasyiczasupodróży.
  [ Pobierz całość w formacie PDF ]