Tajemnice ETOH - czyli alkohol i nasze życie - Jerzy Mellibruda, Książki, Poradniki medyczne

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
Jerzy MellibrudaTAJ EMNICEETOHczyli alkohol i nasze �yciePA�STWOWA AGENCJA ROZWI�ZYWANIA PROBLEM�W ALKOHOLOWYCHWARSZAWA 1993TAJEMNICZA SUBSTANCJAOd niepami�tnych lat i codziennieNapoje zawieraj�ce alkohol towarzysz� nam prawie od pocz�tku naszego istnienia. By�y obecne gdy powsta�a nasza cywilizacja - ju� cz�owiek ery neolitycznej u�ywa� napoj�w alkoholowych przy okazji obrz�d�w rytualnych, a w najstarszych zapisach historycznych mo�na znale�� wiele informacji o warzeniu i piciu piwa 5000 lat temu w Mezopotamii.Pojawiaj� si� obok nas ju� w pierwszych dniach naszego �ycia -poniewa� �wi�towanie naszych narodzin odbywa si� w�r�d toast�w i brz�ku kieliszk�w.Gdy sko�czymy nasze �ycie prawdopodobnie alkohol b�dzie spo�ywany dla uczczenia naszej pami�ci przez bliskie nam osoby przy okazji stypy.A mi�dzy tymi dwoma momentami b�dzie tysi�ce sytuacji, w kt�rych kufle piwa, lampki wina lub kieliszki w�dki wywo�uj� nastroje, wzruszenia, poczucie lekko�ci, rozlu�nienie ekscytacji, u�mierzenie cierpie�, rozweselenie rozczarowania, irytacje, gniew, b�l, rozpacz, wstr�t, l�k.S� w�r�d tych sytuacji noworoczne toasty, nastrojowe randki, parapetowe przyj�cia w nowym mieszkaniu, oblewanie awansu, wsp�lne �piewy przy imieninowym stole, nocne m�skie rozmowy, celebrowanie powa�nych uroczysto�ci i �wi�t, s� przyj�cia dyplomatyczne czy wodowanie nowych statk�w.Ale s� r�wnie� domowe noce pe�ne grozy i p�aczu dzieci, rozpacz zdradzonych i bitych �on, �miertelne wypadki samochodowe, poran-3c i delirium pe�ne l�ku i halucynacji, samob�jstwa i w�troby nie atowania.st wi�c oczywiste, �e ten rodzaj p�yn�w pe�ni szczeg�ln� rol� w m �yciu i wywiera istotny wp�yw na wielu ludzi. Dlatego warto i� tajemnice dzia�ania substancji, kt�ra nadaje tym p�ynom moc iuj�c� o ich pot�nym dzia�aniu, a tak�e uzyska� wiedz�, jak � sobie z problemami pojawiaj�cymi si�, gdy ta substancja staje >yt wa�na dla cz�owieka.my piwo, wino, w�dki � poznajmy tajemnice ETOHiwo, wino, likiery, koniaki i w�dki maj� r�ne atrakcyjne smaki achy, ale nie te walory spowodowa�y, �e napoje alkoholowe y�y tak du�e znaczenie w �yciu cz�owieka. Wyj�tkowa ich rola ka z faktu, �e mimo r�nic w smaku, zapachu i wygl�dzie, ka�dy ;h zawiera t� sam� substancj� chemiczn� o szczeg�lnych :iwo�ciach. Chemicy i medycy nazy waj�j�alkoholemetylowym, rocie ETOH.;j znak chemiczny to C2H5OH. Ta substancja chemiczna posiada tkow� moc - w bardzo kr�tkim czasie po za�yciu mo�e zmieni� psychiczny cz�owieka.V swej czystej postaci jest to bezbarwny p�yn o ostrym i piek�cym chu, kt�ry do�� szybko si� utlenia i mo�e zap�on�� b��kitnym 2m.Jaj wi�ksze st�enie ETOH wyst�puje w spirytusie, zawieraj�cym alkoholu etylowego.iTOH stanowi oko�o 5% zawarto�ci ka�dego kufla piwa, 12% irto�ci ka�dej lampki wina i 40% ka�dego kieliszka w�dki, acza to, �e gdy wypijasz ma�e piwo (250g), lampk� wina (lOOg) na�y kieliszek w�dki (25g), to za ka�dym razem za�ywasz t� sam� alkoholu etylowego - lOg ETOH.To w�a�nie te lOg ETOH powoduje100 g wina10gETOH"leciutki szmerek", "mi�y zawrocik g�owy", "przyjemne rozlu�nienie" itd. Znane nam dobrze efekty psychologiczne picia alkoholu s� wywo�ywane chemicznym oddzia�ywaniem ETOH na te miejsca w naszym m�zgu, kt�re steruj� naszymi uczuciami.Wi�kszo�� ludzi stosunkowo wcze�nie odkrywa mo�liwo�� dokonywania szybkich zmian w samopoczuciu przy pomocy alkoholu.ETOH powstaje dzi�ki dw�m procesom - fermentacji i destylacji. Piwo otrzymuje si� przez fermentacj� wywaru z odpowiednio przygotowanego s�odu j�czmiennego czyli kie�kuj�cych ziaren zbo�a, a nast�pnie uzupe�nianego dodatkiem substancji smakowej produkowanej z chmielu. Wina powstaj� z fermentacji owoc�w i jag�d dokonuj�cej si� dzi�ki kom�rkom dro�d�owym.W procesie destylacji, po skropleniu par wydzielanych przez sfermentowane zaciery, uzyskuje si� znaczne zag�szczenie alkoholu. W�dki powstaj� gdy rozcie�czymy wod� spirytus pochodz�cy z destylacji zacier�w �ytniowych lub ziemniaczanych. Winiaki i koniaki to destylaty z wina.Podstawowa natura dzia�ania ETOHCz�steczki ETOH zawarte w piwie, winie czy w�dce nie wymagaj� trawienia tak jak pozosta�a zawarto�� tych napoj�w. S� bardzo ma�e i zostaj� w bezpo�redni spos�b wch�oni�te przez organizm. Za po�rednictwem krwioobiegu trafiaj� szybko do m�zgu, a tam dzi�kiI5yficznym w�a�ciwo�ciom chemicznym wywo�uj� odpowiednie ty psychologiczne - wzbudzaj� r�ne reakcje uczuciowe. ^TOH jest usypiaczem i znieczulaczem. Dzia�a na m�zg tak, jak zk usypiaj�cy, jak np. eter czy chloroform. Jednak usypianie gu jest stopniowe i zaczyna si� od o�rodk�w sprawuj�cych rol� nad r�nymi czynno�ciami. Os�abienie tej kontroli powoduje i�owe wyzwolenie niekt�rych zahamowa� i dlatego wypicie wszych kieliszk�w prze�ywane jest jako stan o�ywienia, idzenia i ekscytacji.)opiero troch� p�niej ujawnia si� nam prawdziwa natura ETOH /adz�ca do u�pienia i zatrzymywania kolejnych czynno�ci m�zgu, 3 stanu utraty r�wnowagi i koordynacji, �pi�czki, a w ko�cu do :ymania proces�w niezb�dnych do �ycia. )o oceny ilo�ciowego wp�ywu ETOH na cz�owieka pos�ugujemy iwoma podstawowymi miarami. Pierwsza, to ilo�� alkoholu iwego zawarta w wypitych napojach alkoholowych. Druga, to inie alkoholu we krwi po wypiciu, decyduj�ce o wp�ywie alkoholu asze my�lenie i post�powaniescno�� alkoholu we krwiii�a z jak� ETOH wp�ywa na nasze post�powanie zale�y przede ystkim od aktualnego poziomu alkoholu we krwi, poniewa� to inie razem z krwi� dostaje si� on do ka�dego miejsca w naszym 2. Poziom alkoholu we krwi jest r�wnie� prawn� miar� ze�wo�ci. Okre�la si� go w promilach, obliczaj�c ile gram�w )H znajduje si� w jednym litrze krwi. Istniej� dwie formu�y vnc okre�laj�ce kolejne progi nietrze�wo�ci. Pierwszy to tzw. I) po u�yciu alkoholu", kt�ry zachodzi w przypadku 0,2 promila holu we krwi. Drugi, to "stan nietrze�wo�ci", gdy st�enie 'holu osi�ga poziom 0,5 promila. Prowadzenie samochodu po kroczeniu granicy 0,2 promila jest zabronione i karane. Oko�o 3promili stanowi dla zdrowego nawet cz�owieka zagro�enie jego �ycia. Typowe zatrucia �miertelne s� powodowane przez st�enie 4 promi li. Im wi�ksze st�enie alkoholu we krwi tym wi�ksze s� rozmiary zaburze� reagowania, my�lenia i zachowania, kt�re upo�ledzaj� sprawno�� cz�owieka i zdolno�� do racjonalnego post�powania.St�enie alkoholu we krwi zale�y od:� ilo�ci i rodzaju konsumowanych napoj�w alkoholowych� innych czynnik�w takich jak: waga, p�e�, budowa cia�a osoby pij�cej� czasu konsumpcjiETOH jest eliminowany z organizmu g��wnie poprzez spalanie w kom�rkach w�troby. Szybko�� tej eliminacji jest w zasadzie sta�a i wynosi oko�o 10-12 miligram�w na godzin� u m�czyzn i 8 do 10 miligram�w u kobiet. Jest to do�� wolny proces, kt�ry nie ulega przyspieszeniu, a wtedy gdy cz�owiek dalej pije ulega spowolnieniu.Dla przyk�adu - obliczamy zawarto�� ETOH we krwi m�czyzny o wadze 70 kg, kt�ry na przyj�ciu imieninowym wypi� szybko, przed p�noc�, cztery pi��dziesi�tki w�dki wyborowej albo cztery du�e piwa. W obu przypadkach oznacza to, �e wprowadzi� do swego organizmu oko�o lOOg czystego alkoholu etylowego.St�enie alkoholu w jego krwi obliczamy nast�puj�co: 70% jego100g ETOH2,O%o2,4%o(60% z 70 kg = 42 kg, krwi).wagi stanowi� p�yny ustrojowe, co oznacza 49 kg. Nast�pnie 100 g ETOH dzielimy przez 49 i otrzymujemy oko�o 2 gramy ETOH na kilogram p�ynu - czyli 2 promille. Nast�pnego dnia rano o godzinie 8 w jego krwi b�dzie nadal ponad 20 mg ETOH, czyli nadal b�dzie niezdolny do prowadzenia samochodu.Dopiero ko�o po�udnia alkohol b�dzie zupe�nie wyeliminowany z organizmu, oczywi�cie pod warunkiem, �e osoba ta w mi�dzyczasie nie b�dzie wi�cej pi�a. Nale�y jednak pami�ta�, �e u kobiety o tej samej wadze st�enie alkoholu we krwi po wypiciu tej samej ilo�ci alkoholu b�dzie wi�ksze, poniewa� ilo�� p�yn�w ustrojowych wynosi tylko 60% wagi cia�a. lOOg ETOH: 42 = 2,4 promila ETOH� zwi�ksza wp�yw ETOH na cz�owieka?Ko�cowy efekt spo�ycia napoj�w alkoholowych zale�y nie tylko st�enia alkoholu we krwi, ale i od innych czynnik�w, kt�re mog� acznie pot�gowa� jego dzia�anie. Nale�� do nich m.in.:� Zm�czenie - cz�owiek zm�czony staje si� bardziej podatny na ia�anie alkoholu i �atwo mo�e ulega� z�udzeniu, �e poczucie.o�ywienia po wypiciu oznacza likwidacj� zm�czenia fizycznego. Tymczasem alkohol nie usuwa zm�czenia, tylko dzia�a znieczulaj�co.� Napi�cie wewn�trzne i okoliczno�ci stresowe - nawet niewielkie ilo�ci alkoholu mog� przekszta�ci� zwyczajn� niecierpliwo�� w irytacj�, rozdra�nienie w agresywne zachowania itd.� Choroba i za�ywanie lekarstw - stany chorobowe i niekt�re lekarstwa zmieniaj� stan organizmu czyni�c go bardziej podatnym na zak��caj�cy wp�yw ma�ych dawek alkoholu. Mo�e to powodowa� zupe�nie nieoczekiwane reakcje, szczeg�lnie gro�ne dla kierowc�w.� Palenie papieros�w i picie kawy - konsumpcja tych u�ywek dzia�a pobudzaj�co, ale mo�e wyczerpywa� zasoby energetyczne organizmu. Picie kawy po��czone z paleniem op�nia procesy spalania alkoholu w w�trobie co przed�u�a stan nietrze�wo�ci.Dlaczego ludzie pij� napoje alkoholowe?S� dwa podstawowe powody, dla kt�rych napoje alkoholowe sta�y si� tak bardzo popularne.Pierwszy, to wp�yw obyczaj�w - wsp�lne picie stanowi bardzo popularny spos�b nawi�zywania i umacniania kontakt�w mi�dzy lud�mi. Od wczesnych lat uczymy si�, patrz�c na doros�ych, ogl�daj�c filmy i czytaj�c ksi��ki, �e wsp�lna konsumpcja napoj�w alkoholowych jest czym� atrakcyjnym. Nast�pnie uczestnicz�c w �yciu towarzyskim sami odkrywamy uroki towarzyskiego picia, kt�re dla9wielu staje si� �r�d�em rado�ci,I ^ ' \ JmW' u�atwia zbli�anie si� ludzi do\( 'A^' /Y V siebie, tworzy okazje do spot-� K^ - y I \ Y-&�, u�atwia zabaw� i za�at-wianie interes�w.Drugi pow�d, to pragnienie szybkiego poprawienia nastroju. Pr�by polepszenia samopoczucia przy pomocy ETOH cz�sto okazuj� si� bardzo atrakcyjne... [ Pobierz całość w formacie PDF ]