Tarcie i lepkość, eksploatacja

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
Opory ruchu
Fizyka I (B+C)
Wykład XII:
Tarcie
Lepkosc
Ruch w osrodku
Tarcie
Tarcie kinetyczne
Siła pojawiaj aca si e mi edzy dwoma powierzchniami
poruszaj acymi si e
wzgl edem siebie, dociskanymi sił a
N
.
Scisły opis sił tarcia jest bardzo skomplikowany.
R
Prawo empiryczne:
v
T
Siła tarcia kinetycznego:
N
jest proporcjonalna do
siły dociskaj acej
nie zalezy od powierzchni zetkni ecia
nie zalezy od pr edko sci
Prawo empiryczne
przyblizone !!!
A.F. Zarnecki
Wykład XII
1
Tarcie
Obraz mikroskopowy
Tarcie wywołane jest przez oddziaływanie
elektromagnetyczne cz astek stykaj acych
si e ciał.
Powierzchnie nigdy nie s a idealnie równe
na poziomie mikroskopowym cz astki
jednego ciała “blokuj a drog e” cz astkom
drugiego ciała
musz a zostac “odepchni ete”
wypolerowana miedz
A.F. Zarnecki
Wykład XII
2
Tarcie
Zaleznosc od nacisku
Powierzchnia rzeczywistego (mikroskopowego)
styku ciał jest w normalnych warunkach wiele
rz edów wielkosci mniejsza niz powierzchnia
geometryczna:
siła
ułamek
dociskaj aca
powierzchni
1 N/cm
0.00001
2.5 N/cm
0.000025
efektywna powierzchnia styku
proporcjonalna do nacisku
50 N/cm
0.0005
250 N/cm
0.0025
liczba oddziaływa n na poziomie
atomowym proporcjonalna do nacisku
A.F. Zarnecki
Wykład XII
3
Tarcie
Odst epstwa od praw empirycznych
Przy duzych pr edkosciach moze si e
pojawic zalezno sc
od pr edkosci
:
Przy duzych siłach dociskaj acych mog a si e
pojawic odst epstwa od zaleznosci liniowej:
stal i miedz
miedz i miedz
Przy duzym nasisku zniszczeniu ulega
warstwa tlenków na powierzchni miedzi...
Przy bardzo duzych pr edko sciach miedz
ulega chwilowemy stopieniu...
A.F. Zarnecki
Wykład XII
4
[ Pobierz całość w formacie PDF ]