Trafność wew i zew, Collegium Civitas, Eksperymenty labolatoryjne, Z. Karpiński

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
Eksperyment
laboratoryjny w
Collegium Civitas - studia stacjonarne
Metody ilościowe badań społecznych
dr Zbigniew Karpiński
Spis treści
1. Trafność wewnętrzna
2. Trafność zewnętrzna
Trafność wewnętrzna
Trafność wewnętrzna
Pojęcie
trafności wewnętrznej
odnosi się do stopnia, w
jakim
zmianę wartości zmiennej zależnej
można
przypisać zmiennej niezależnej
, nie zaś innym
elementom planu eksperymentalnego bądź
czynnikom zewnętrznym, niezwiązanym z planem
eksperymentalnym.
Innymi słowy, jesli zmiana wartości zmiennej
zależnej jest nie jest związana ze zmienną
niezależną, lub jest związana nie tylko z nią,
wówczas eksperyment jest nietrafny wewnętrznie.
4
Źródła nietrafności
wewnętrznej
Najpoważniejszym źródłem nietrafności
wewnętrznej jest czynnik zaburzający
(ang. confound), który występuje
wówczas, gdy badacz w sposób
niezamierzony manipuluje również
innymi zmiennymi niż zmienne
niezależne w testowanej przez niego
hipotezie.
5
[ Pobierz całość w formacie PDF ]