Tabele, RPG, Warhammer II

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
Rozdział V: Ekwipunek
Tabela 5-4: Broń biała
Nazwa
Cena Obcià˝enie Kategoria Si∏a broni Cechy or´˝a Dost´pnoÊç
Bez broni
— — Zwyk∏a S–4
specjalna

Broƒ dwur´czna
*
20
zk
200
Dwur´czna
S
druzgoczàcy,
p
owolny
m
a∏a
Broƒ improwizowana
— 35
Zwyk∏a
S–4
brak

Broƒ jednor´czna
10
zk
50
Zwyk∏a
S
brak
przeci´tna
Halabarda
*
15
zk
175
Dwur´czna
S
s
pecjalny
przeci´tna
Kij
*
3
s
50
Zwyk∏a
S–2 o
g∏uszajàcy, parujàcy
d
u˝a
Kopia
15
zk
100
Kawaleryjska
S+1 c
i´˝ki, druzgoczàcy, szybki
r
zadka
Korbacz
*
15
zk
95
Korbacz
S+1
c
i´˝ki,
d
ruzgoczàcy
s
poradyczna
Lanca
20
zk
75
Kawaleryjska
S c
i´˝ki, druzgoczàcy, szybki
s
poradyczna
Lewak
4
zk
15
Parujàca
S–3
p
arujàcy, wywa˝ony
s
poradyczna
¸amacz mieczy
5
zk
40 Parujàca S–3
specjalny, wywa˝ony
s
poradyczna
Morgensztern
15
zk
60
Korbacz
S
c
i´˝ki,
d
ruzgoczàcy
s
poradyczna
Puklerz
2
zk
10
Parujàca
S–4 o
g∏uszajàcy, parujàcy, wywa˝ony
ma∏a
Rapier
18
zk
40
Szermiercza
S–1
s
zybki
s
poradyczna
R´kawica/kastet
1
zk
1
Zwyk∏a
S–3
o
g∏uszajàcy
przeci´tna
Szpada
18
zk
40
Szermiercza
S–2
p
recyzyjny, szybki
rzadka
Sztylet
1
zk
10
Zwyk∏a
S–3
brak
przeci´tna
Tarcza
10
zk
50
Zwyk∏a
S–2
p
arujàcy, specjalny
przeci´tna
W∏ócznia
10
zk
50
Zwyk∏a
S
s
zybki
przeci´tna
Tabela 5-5: Broń strzelecka
Nazwa Cena Obcià˝enie Kategoria Si∏a broni Zasi´g† Prze∏adowanie Cechy or´˝a Dost´pnoÊç
Arkan* 1
zk
10 Unieruchamiajàca — 8/– Akcja unieruchamiajàcy du˝a
Bicz 2
zk
40 Unieruchamiajàca S–4 6/– Akcja szybki, unieruchamiajàcy ma∏a
Bolas 7
s
20 Unieruchamiajàca 1 8/16 Akcja unieruchamiajàcy sporadyczna
D∏ugi ∏uk* 15
zk
90 D∏ugi ∏uk 3 30/60 Akcja przebijajàcy zbroj´ ma∏a
Elfi ∏uk* 70
zk
75 D∏ugi ∏uk 3 36/72 Akcja przebijajàcy zbroj´ znikoma
Gar∏acz* 70
zk
50 Palna 3 32/– 3 Rundy od∏amkowy znikoma
Improwizowana — 10 Zwyk∏a S–4 6/– Akcja brak —
Krótki ∏uk* 7
zk
75 Zwyk∏a 3 16/32 Akcja brak przeci´tna
Kusza pistoletowa 35
zk
25 Kusza 2 8/16 Runda brak rzadka
Kusza samopowtarzalna* 100
zk
150 Kusza 2 16/32 Natychmiastowa specjalny znikoma
Kusza* 25
zk
120 Zwyk∏a 4 30/60 Runda brak ma∏a
¸uk* 10
zk
80 Zwyk∏a 3 24/48 Akcja brak przeci´tna
Muszkiet hochlandzki* 450
zk
70 Mechaniczna 4 48/96 2 Rundy druzgoczàcy, zawodny znikoma
Nó˝/gwiazdka do rzucania 3
zk
10 Rzucana S–3 6/12 Akcja brak przeci´tna
Oszczep 25
s
30 Zwyk∏a S–1 8/16 Akcja brak ma∏a
Pistolet 200
zk
25 Palna 4 8/16 2 Rundy druzgoczàcy, zawodny znikoma
Pistolet wielostrza∏owy 400
zk
25 Mechaniczna 4 8/16 Natychmiastowa eksperymentalny, znikoma
specjalny
Proca 4
zk
10 Proca 3 16/32 Akcja brak przeci´tna
Proca drzewcowa* 6
zk
50 Proca 4 24/48 Runda brak rzadka
Rusznica* 300
zk
30 Palna 4 24/48 2 Rundy druzgoczàcy, zawodny znikoma
Rusznica wielostrza∏owa* 600
zk
30 Mechaniczna 4 24/48 Natychmiastowa eksperymentalny, znikoma
specjalny
Sieç 3
zk
60 Unieruchamiajàca — 4/8 Runda unieruchamiajàcy du˝a
Topór/m∏ot do rzucania 5
zk
40 Rzucana S–2 8/– Akcja
brak
ma∏a
W∏ócznia
10
zk
50 Zwyk∏a S 8/– Akcja
brak przeci´tna
Amunicja
Nazwa
Cena Obcià˝enie Kategoria Si∏a broni Zasi´g† Prze∏adowanie Cechy or´˝a Dost´pnoÊç
Strza∏y (5)
1
s
10 —
— —

— przeci´tna
Be∏ty (5)
2
s
10 —
— —


ma∏a
Kule do broni palnej (10) 1
s
10 —
— —


rzadka
Proch strzelniczy (strzał) 3
s
1 —
— —


znikoma
* Wymaga dwóch ràk do u˝ycia. Nie mo˝e byç wykorzystywana razem z tarczà.
† Zasi´g podany w metrach. W przypadku u˝ywania mapy taktycznej zasi´g nale˝y podzieliç przez 2.
110
[ Pobierz całość w formacie PDF ]