track-i-business-kwiecien-maj-2012-29, Logistyka, Transport

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
RapoRT
giełdy ładunków -
Platformy
wymiany zleceń
str. 58
www.truck-business.pl
N°194
BARometR
tRAnspoRtu i logistyki
Nadchodzi czas dużych specjalistów
Zawód - zarządzający transportem str. 28
Budowlanka w roli głównej str. 47
Firma Koimex str. 16
polecamy
Praca samozatrudnionych Po nowemu

str. 24
OD REDAKCJI
Pogoda
dla dużych specjalistów
WYDAWCA
Eurologistics s.c.
Adam Błuś
ul. Kubackiego 29 A
62-002 Suchy Las k/Poznania
REDAKCJA
ul. Kubackiego 29 A
62-002 Suchy Las k/Poznania
Tel. (61) 892 63 60
Fax (61) 892 63 70
redakcja@truck-business.pl
www.truck-business.pl
Redaktor naczelny:
Marek Loos
marek.loos@truck-business.pl
Tel. (61) 892 63 68
Z-ca redaktora naczelnego:
Tomasz Czarnecki
Redakcja
Alicja Kostecka
Przemysław Ozga
Współpracownicy
Michał Jurczak
Jakub Lewandowski
Marek Różycki
MAR KE ting i PRo Mo CJA
Dy rek tor
Monika Szafrańska
Tel. (61) 892 63 61
monika.szafrańska@eurologistics.pl
Z-ca dyrektora marketingu
Krystian Mielniczuk
Tel. (61) 892 63 72
krystian.mielniczuk@truck-business.pl
Project Manager
Ewa Prukała
Tel. (61) 892 63 60
ewa.prukala@truck-business.pl
Zespół
Małgorzata Biniecka, Agnieszka Woś,
Halszka Gwiżdż, Maciej Weiss,
Mariola Zmitrowicz, Łukasz Radziszewski,
Lena Szymańska
PREnuMERAtA
Kontakt:
Sylwia Kwietniewska
Tel. (61) 892 63 75
sylwia.kwietniewska@eurologistics.pl
pre nu me ra ta w In ter ne cie
www.truck-business.pl
skład
Opracowanie graiczne:
Tomasz Ballaun
www.ballaun.art.pl
Korekta:
Alina Baumgart
DRuK
Tongraf, Piła
Jaki będzie 2012 rok dla polskiego rynku transportowego? To trudne
pytanie, które zadaje sobie wielu przewoźników. Pytania są jednak i jeszcze
trudniejsze, np. czy prowadzić dalej działalność transportową, czy „zwijać”
interes, albo przebranżowić się? Wiadomo bowiem, że nie jest różowo
w przewozach, konkurencja się nasila, a z posiadanych zasobów, głównie z
pojazdów, trzeba wyciskać coraz więcej dochodów.
Rozmawiam z wieloma przewoźnikami drogowymi. Zawsze pytam jak im idą
interesy. Niedawno jeden mi odpowiedział, że już ma dość tej nieustannej
nerwówki i niepewności jutra i kończy z tym interesem. Zatelefonowałem do
innej firmy transportowej z południa kraju, w której kiedyś byłem pogadać.
W 2008 roku mieli 100 zestawów transportowych. - Teraz mamy 70
i zarabiamy znacznie więcej – powiedział mi współwłaściciel. Mniejsze
koszty, mniej kłopotów z nieprzewidywalnymi ludźmi, a wszystko to za
sprawą lepszego planowania tras, wykorzystania taboru, rezygnacji z trudnych
klientów itp.
Zarówno chęć zwijania interesu, jak i efektywizacji funkcjonowania firmy zdają
się potwierdzać wyniki badania rynku „Barometr transportu i logistyki”, które
publikujemy w tym numerze Truck&Business Polska. Tytuł, który nadałem
artykułowi prezentującemu wyniki tego badania jest znamienny i stanowi
kontynuację i potwierdzenie myśli zawartej we „wstępniaku” do poprzedniego
numeru, choć tamta myśl wywodziła się z innych przesłanek. Myśl ta
zawarta jest w tytule artykułu opisującego rezultaty badania barometru –
w transporcie „Nadchodzi czas dużych specjalistów”. Tylko tacy będą mogli
wygrać w walce konkurencyjnej i przetrwać kryzysy, które w tej branży
przychodzą niespodziewanie co jakiś czas.
Piotr Szreter, który przeprowadził badania „Barometru”, zastanawia się, czy
przewoźników czeka okres stabilnego wzrostu, czy złowroga – druga fala
kryzysu. Poprzedni bowiem kryzys miał przyczyny w nadpodaży środków
transportu, a kolejny – o ile nastąpi - będzie miał przyczyny w wykorzystaniu
posiadanych pojazdów. I tu wracamy do sedna i mądrości zawartej
w wypowiedzi współwłaściciela firmy z południa Polski – dziś 70 ciężarówek
daje większy zarobek niż 4 lata temu 100. Właśnie przed tak rozwijającymi
się firmami barometr wskazuje piękną pogodę.
Marek Loos
redaktor naczelny
Truck&Business Polska
Janusz Kowalczyk, dyrektor branży w firmie Koimex:
Pracuj tak jakbyś nie potrzebował pieniędzy, a one same
przyjdą. Chcę swojemu dziecku przekazać coś w spadku, dobre
wychowanie i niewątpliwie organizację, którą buduję, na przykład
firmę, którą teraz zarządzam, a zapewne wcześniej przekaże mi ją w
spadku ojciec, który to wszystko zaczynał, jeszcze za „komuny”.
Za treść nadesłanych reklam
i ogłoszeń redakcja nie odpowiada.
Zastrzegamy sobie prawo
redagowania nadesłanych materiałów.
4
-
truck
&
Business
 SPIS TREŚCI
kwiecień – maj 2012 nr 2/2012 (29)
RapoRTy :
karty Paliwowe sPod znaku e-myta / doBry czas dla it do transPortu
Nadchodzi czas dużych specjalistów
Skoro logistyka jest barometrem gospodarki, to czy prognoza wska-
zuje na nadejście drugiej fazy kryzysu? Kryzysu, ma się rozumieć,
gwałtowniejszego niż ten z lat 2008-2009. Raczej nie, gdyż trudno
wyobrazić sobie gwałtowne załamanie rynku w sytuacji, w której
wszyscy się tego załamania spodziewają i w dodatku stan ten trwa od
dłuższego czasu. Pozwala to przygotować się na oczekiwane zmiany.
str. 64
Platformy wymiany zleceń
W niepewnym dla europejskiego rynku transportowego okresie,
giełdy ładunków oferują narzędzia wspierające dążenia do uzyskania
stabilnej pozycji rynkowej. Mimo mniejszej ilości ładunków w ostat-
nich kilkunastu miesiącach, liczba firm transportowych korzystających
z usług giełd ładunków nie spada. Zachęceni tą sytuacją właściciele
giełd wprowadzają nowe usługi, a także rozszerzają zakres swojej
działalności o nowe kraje.
str. 58
ZARZĄDZANIE
TECHNIKA
TRUCK
3
4 Wiosenne osłabienie
3
8 E-myto odmładza floty ciężarowe
40 Test: DAF XF 105 510 FAN Euro5 SCR
– Opłacalna funkcjonalność
44 Prezentacja: Scania Euro6
– Ekologia bez pogorszenia osiągów
4
7 Budowlanka w roli głównej
6
AKTULANOŚCI: Międzynarodowi przewoźnicy są ekologiczni
WYDARZENIA
9
Konferencja: Nowe paliwo Shella
9
Konferencja PKS Gdańsk-Oliwa
10
TSL Business Meeting
PRZEDSIĘBIORSTWO
14
Oszczędzić na powietrzu
16
Koimex: Jestem organizacyjnym pasjonatem
20
Francepol&Cytropol: Maszerująca podłoga naczepy
22
ND Polska: Strajk zakończony
23
Polscy przewoźnicy rozwijają skrzydła
NACZEPA
5
0 Budowlane na siodło
NARZĘDZIA
5
3 Oleje silnikowe: Ciężarowe syntetyki
5
4 Olejowe oszczędności ExxonMobile
5
6 Opony: Licz koszty, a nie ceny
5
8 Giełdy ładunków: Platformy wymiany zleceń
PRAWO / PRZEPISY
24
Praca samozatrudnionych po nowemu
26
Uważaj na klauzule w polisie
28
Zarządzający transportem – zawód przyszłości
BADANIA RYNKU
6
4 Barometr Transportu i Logistyki
FINANSE
30
Maut przez Austrię
32
Stabilizacja i obawy
test
DAF XF 105 510
Fan euro5 scr -
DAF swój sukces
zawdzięcza w
ogromnej mierze
modelowi
XF105”.
40
polecamy KoNFeReNcJe
Już dzisiaj zapraszamy na kolejną edycje naszej flago-
wej konferencji - truck&Business day, która odbędzie
się 4 lipca. Jak zawsze najważniejszym punktem tej
imprezy będzie ogłoszenie wyników naszego najważ-
niejszego badania rynku – top500, które wyłania
najlepiej zarządzane firmy transportowe w Polsce.
Poza tym, na uczestników czeka solidna porcja infor-
macji prawnych, finansowych i technicznych. impreza
odbędzie się w warszawie w Hotelu novotel airport.
wkrótce na naszej stronie internetowej: www.truck-
-business.pl będą dostępne formularze zgłoszeniowe.
Do zobaczenia na konferencji.
łukasz Prasołek -
wspólnik w spółce
szkoleniowo–doradczej Pogotowie
Kadrowe Lankamer – Prasołek:
Już od
kilku miesięcy trwają konsultacje społeczne nad
projektem nowelizacji ustawy o czasie pracy
kierowców, który ma uregulować zagadnienia
związane z czasem pracy kierowców mających
własną działalność gospodarczą. niestety już
z pobieżnej lektury projektu wynika, że jest on
mocno niedopracowany i pisany w pośpiechu.
24
truck
&
Business
-
5
 Aktualności
W skrócie
XIII EdycJa NaRodoWEgo KoNKuRSu EKoLogIcZNEgo „PRZyJaźNI
ŚRodoWISKu”

MG przeciw zatorom płatniczym
Ciągnące się w nieskończoność opóź
-
nienia płatności i nadwyraz długie ich
terminy są zmorą przedsiębiorców,
również transportowych. Dlatego
Ministerstwo Gospodarki przygoto
-
wało założenia projektu nowelizacji
ustawy o terminach zapłaty w trans
-
akcjach handlowych. Dokument został
przesłany do uzgodnień międzyresor
-
towych i konsultacji społecznych.
Ministerstwo proponuje wprowa
-
dzenie zasady 30-dniowego terminu
zapłaty należności przez organy
publiczne w transakcjach z przedsię
-
biorcami. W projekcie określony został
również maksymalny, 60-dniowy
termin na regulowanie płatności
w transakcjach między przedsiębior
-
cami z możliwością przedłużenia tego
okresu.
Celem obu tych rozwiązań jest zdy
-
scyplinowanie stron umowy do okre
-
ślania możliwie krótkich terminów
płatności. MG chce również umożliwić
wierzycielom naliczanie rekompensat
i odsetek za opóźnienia.
Źródło: logsped.pl za dlahandlu.pl
Międzynarodowi
przewoźnicy są ekologiczni
Na wniosek Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników drogowych Polsce, na mocy decyzji Narodowej Rady
Ekologicznej, laureatem XIII Edycji Narodowego Konkursu Ekologicznego „Przyjaźni Środowisku” pod honorowym
patronatem prezydenta RP Bronisława Komorowskiego - zostali przedsiębiorcy międzynarodowego transportu
drogowego w Polsce za inwestycje w ekologiczne pojazdy Euro5.
Nigdy wcześniej żadna branża nie
sięgnęła zbiorowo po takie wyróż-
nienie.
nych dotacji, bez preferencyjnych
kredytów, bez unijnej pomocy.
Dla porównania - cała dotacja
Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
na wsparcie inwestycji w tym
samym 2010 r. - to 6 mld zł.
Narodowy konkurs ekologiczny
„przyjaźni Środowisku”
Rywalizacja organizowana już od 13 lat
pod patronatem honorowym Prezydenta RP.
organizatorem głównym konkursu jest centrum
Wspierania Inicjatyw Pozarządowych.
Idea konkursu opiera się na założeniu, że pro-
mowanie obywatelskich postaw proekologicz-
nych ma równie fundamentalne znaczenie jak
wdrażanie przyjaznych środowisku technologii,
toteż w konkursie oceniane są zarówno inno-
wacyjne projekty dotyczące rozwiązań technicz-
nych i inwestycji w dziedzinie ochrony środo-
wiska, jak i przedsięwzięcia z zakresu edukacji
ekologicznej, co z roku na rok przyciąga coraz
większą rzeszę samorządów, przedsiębiorstw,
placówek edukacyjnych oraz organizacji poza-
rządowych. Podstawowym celem konkursu jest
popularyzacja inwestycji i działań na rzecz
ochrony środowiska naturalnego.
Wyróżnienie w tym konkursie wpływa pozy-
tywnie na opinie społeczną o branży i pozwala
rozwijać i kontynuować realizacje inwestycji
proekologicznych. Bardzo często wyróżnienie
staje się także czynnikiem mobilizującym
branżę do dalszego inwestowania w ekologię.
2 mld na świeże powietrze
Prawie dwa miliardy złotych
wydali polscy przewoźnicy mię-
dzynarodowi w latach 2009 - 2010
na modernizację taboru, czyli na
zakupy samochodów spełniają-
cych ekologiczną normę Euro5.
Są to gigantyczne inwestycje.
Przewoźnicy wydają wielkie pie-
niądze, a wciąż słyszą, że ich tiry
to truciciele.
W 2009 roku we wszystkich pol-
skich firmach wykonujących
transport międzynarodowy jeź-
dziło 7.288 samochodów Euro 5.
Rok później, w 2010 r., „europią-
tek” było już 16.401. Oznacza to, że
przybyło ich 125 proc., czyli 9.113
sztuk. Ile to kosztowało? Jeden
samochód tej klasy, to - średnio
- 50 tys. euro. Wynik mnożenia
wychodzi imponujący. Prawie dwa
miliardy złotych wydali przedsię-
biorcy z własnej kieszeni. Bez żad-

Szczegółowe wymagania
homologacyjne
27 marca br. Rada Ministrów przyjęła
projekt ustawy określającej szcze
-
gółowe wymagania homologacyjne,
których spełnienie jest konieczne do
dopuszczenia nowych typów pojaz
-
dów, przedmiotów ich wyposażenia
lub części, do ruchu drogowego w Unii
Europejskiej.
Jest to projekt ustawy o zmianie
ustawy Prawo o ruchu drogowym
oraz niektórych innych ustaw przed
-
łożony przez Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej.
Nowe rozwiązania przygotowano ze
względu na konieczność wdrożenia do
polskiego prawa dyrektywy 2007/46/
WE. Ma być ona wprowadzona i sto
-
sowana przez wszystkie państwa
UE i zawierać jednolite (uniwersalne)
unijne procedury homologacji gwa
-
rantujące możliwie najwyższy poziom
bezpieczeństwa uczestnikom ruchu
drogowego. Oznacza to zakończenie
wdrożenia dyrektywy unijnej do pol
-
skiego prawa.
Projekt nowelizacji zakłada, że świa
-
dectwo homologacji dla nowego typu
pojazdu wydane, zgodnie z wymaga
-
niami dyrektywy, w jednym z krajów
członkowskich UE, będzie ważne na
terytorium wszystkich pozostałych
państw unijnych.
Transportowa potęga
ZMPD zrzesza ponad 4,5 tys.
przedsiębiorstw międzynaro-
dowego transportu drogowego.
Firmy członków ZMPD dysponują
flotą ponad 80 tys. pojazdów cię-
żarowych, cała branża polskiego
międzynarodowego transportu
drogowego wykorzystuje prawie
145 tys. ciężarówek. ZMPD jest
największą i najstarszą organiza-
cją polskich przewoźników drogo-
wych, w 2012 r. będzie obchodziła
jubileusz 55-lecia istnienia.
ZMPD prowadzi wiele działań o
charakterze szkoleniowym i lob-
bingowym, których celem jest
tworzenie zachęt prawnych i eko-
nomicznych wspierających pro-
ekologiczną modernizację taboru,
polegającą na zakupie pojazdów o
normie emisji spalin Euro5.
Więcej informacji na temat kon-
kursu znajduje się na stronie:
www.przyjazni-srodowisku.pl.
na rynku pojawiają się oferty coraz to bardziej ekologicznych pojazdów dla międzynarodowych
przewoźników drogowych. na przykład najnowszy mercedes actros, spełniający już normę euro6.
Więcej informacji na
www.truck-business.pl
6
-
truck
&
Business
 Ważenie ciężarówek w Bydgoszczy
Magellan
śledzi naczepy
Na rogatkach Bydgoszczy rozpo-
częło się ważenie pojazdów cięża-
rowych. Każda ciężarówka, która
wjeżdża do Bydgoszczy od strony
Gdańska al. Armii Krajowej, jest
dokładnie mierzona i ważona.
Właśnie zaczął funkcjonować spe-
cjalny system do preselekcji wozów,
na który składają się czujniki zato-
pione w asfalcie. Z kolei nad jezdnią
znajdują się kamery, które rejestrują
przejeżdżające samochody.
Auta przeciążone są łatwe do iden-
tyfikacji. Pracownicy kujawsko-
-pomorskiej ITD mają laptopy, na
których w każdym miejscu mogą
obserwować, ile ciężarówka
waży, jaką ma długość, nacisk na
poszczególne osie i z jaką prędko-
ścią jedzie. Auta, które przekra-
czają normy są wyłapywane, a
inspektorzy ITD nakazują kierowcy
skierowanie się na najbliższy punkt
wagowy.
Takie punkty są już przygotowane
na al. Jana Pawła II w pobliżu byd-
goskiego sklepu Makro, zatoczki z
wymaganymi atestami i odpowied-
nim nachyleniu podłoża znajdują
się także przy wyjazdach z miasta
na ul. Szubińskiej, Nowotoruńskiej
i Armii Krajowej.
Ostatecznie kierowca, który ma
przeciążone auto, musi się liczyć z
karą finansową w wysokości od 3
do 4 tys. zł.
TX-MAGELLAN to rodzina lokali-
zatorów, opracowana i oferowana
przez firmę Transics, służących do
śledzenia naczep, wyposażonych w
szereg specjalnych funkcji, mogących
zaspokoić konkretne potrzeby prze-
woźników.
dkV: opłaty drogowe w Niemczech bez prowizji
się na regulowanie e-myta poprzez
urządzenie pokładowe, otrzymują
faktury od DKV nie obciążone żadną
prowizją.
Dlaczego opłaca się rozliczać opłaty
drogowe przy pomocy karty pali-
wowej? Ponieważ dzięki temu ter-
min płatności ulega wydłużeniu
- w przypadku DKV wynosi 21 dni
od momentu wystawienia faktury.
A o pozwala elastycznie planować
wydatki i polepsza płynność finan-
sową firmy.
Jednak najbardziej istotna jest
konsolidacja rozliczeń: jeśli za
pośrednictwem jednego operatora
karty paliwowej rozliczamy opłaty
drogowe w wielu krajach, mamy
jednego partnera odpowiedzial-
nego za wszystkie faktury i kontrolę
płatności. W przypadku DKV dane
związane z e-mytem oraz zakupami
paliwa porządkowane są w progra-
mie eReporting, który umożliwia ich
kontrolę i dostosowanie do potrzeb
przewoźnika.
Pierwsze trzy typy lokalizatorów ofe-
rują usługi z kategorii GEO i ROUTE.
GEO to autonomiczne urządze-
nie zasilane akumulatorem.
Przekazujące informacje o lokaliza-
cji do zaplecza operacyjnego kilka
razy dziennie przez okres kilku lat.
Możliwość sprawdzenia statusu róż-
nych zasobów (naczep, kontenerów,
bramowców, itp.) w czasie rzeczywi-
stym, nawet gdy nie są one sprzężone
z ciągnikami, pozwala przewoźni-
kowi na maksymalne wykorzystanie
jego zasobów.
TRACE może być ładowany w samo-
chodzie ciężarowym podczas jazdy.
Urządzenie to wysyła informacje o
lokalizacji do zaplecza operacyjnego
kilka razy w ciągu godziny. Przebyta
droga jest wizualizowana, by pomóc
planiście wyznaczyć prawdopodobny
czas przybycia.
ROUTE pomaga przewoźnikom
dokładnie obliczyć przebytą odle-
głość. Dane te mogą być później
wykorzystane jako podstawa do
weryfikacji liczby kilometrów na
fakturach wystawianych przez pod-
wykonawców w celu uniknięcia
ewentualnych nadużyć.
DKV Euro Service, operator kart pali-
wowo-serwisowych, oferuje nową
metodę rozliczania opłat drogowych
w niemieckim systemie Toll Collect.
Wszyscy klienci DKV, którzy decydują
Coraz więcej stałych tras w Wtransnet
W związku z trudną sytuacją eko-
nomiczną strefy Euro coraz więcej
firm transportowych i logistycznych
szuka rozwiązań, które pozwalają
zwiększać rentowność i optymalizo-
wać wykorzystanie zasobów firmy.
Jednym ze sposobów radzenia sobie
z kryzysem jest szukanie stałych i
rzetelnych kontrahentów oraz zawie-
ranie długoterminowych umów i
kontraktów, które dają poczucie
bezpieczeństwa i stabilizacji pracy.
Wychodząc naprzeciw tym potrze-
bom, giełda ładunków Wtransnet
zrzeszająca blisko 9 tys. euro-
pejskich firm z sektora TSL, jako
pierwsza na rynku wprowadziła
rozwiązanie Contract – giełdę sta-
łych tras i zleceń. To innowacyjne
narzędzie jest swojego rodzaju
platformą do nawiązywanie sta-
łej współpracy pomiędzy firmami
transportowymi, spedycyjnymi i
logistycznymi z całej Europy.
Contract umożliwia firmom zleca-
jącym transport zgłaszanie ofert
długoterminowej współpracy oraz
przewozu ładunków na stałych
kierunkach, a przewoźnikom daje
możliwość wprowadzanie informa-
cji o dostępnych pojazdach na prefe-
rowanych przez siebie trasach.
W ciągu ostatnich trzech miesięcy
Wtransnet odnotował znaczny
wzrost ofert stałej współpracy
na trasach: Francja – Hiszpania,
Hiszpania – Francja, Hiszpania –
Niemcy, Francja – Niemcy, Francja
– Holandia. Na liście stałych tras
ofertowanych z Polski przeważają
kierunki: Niemcy, Francja i Wielka
Brytania. Wśród ofert wolnych
pojazdów zgłoszonych na giełdzie
stałych tras coraz liczniejsza grupę
stanowią także polscy przewoźnicy.
Totalna kontrola ciężarówek
W Koszalinie ma powstać pierwszy
w Polsce inteligentny system kon-
troli, mierzenia i ważenia pojazdów
ciężarowych. Będzie zbierał dane o
długości, wysokości, masie. Tym
sposobem dokładnie wskaże naru-
szających przepisy drogowe. Poza
tym czujniki i kamery zarejestrują
każde auto przejeżdżające przez
skrzyżowanie na „czerwonym” oraz
jadące z niedozwoloną prędkością.
Inteligentny system transportowy
odczyta również dane z tablic reje-
stracyjnych auta, naruszającego
przepisy drogowe. System ponadto
wskaże gdzie są wolne miejsca na
parkingach oraz poda czas przejazdu
danym odcinkiem.
truck
&
Business
-
7
  [ Pobierz całość w formacie PDF ]