Tworzenie statycznego gifa w programie GIMP, IT, GIMP

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
//-->Przetwarzanie InformacjiZSEEiM w Bielsku-BiałejPrzetwarzanie obrazuInstrukcja doćwiczenia:Tworzenie statycznego gifa w programie GIMP.1Materiały:1. Oprogramowanie – edytor grafiki GIMP.2. Internet3. PodręcznikCelćwiczenia:zapoznanie sięzaawansowanymi opcjami GIMP.Zapoznać się z:•mo liwościami edytora grafiki.W ramachćwiczenianale y:1. utworzyć statyczny gif2. zapisać na dyskietkę przygotowaną pracęPrzebiegćwiczenia:Wykonamy teraz w programieGIMPobraz, który zostanie zapisany w formacieGIF1. Uruchom programGIMP.Wykonaj poleceniePlik/Nowy,które otwieraokno dialogoweNowy obraz.Do pierwszych dwóch pólSzerokośćiWysokość(wymiar w pikselach, bo to jest najwygodniejsze dla Internetu)wpisz odpowiednie600i400.Następne dwa polaSzerokośćiWysokośćsamedopasowują swoje wymiary, więc ich nie zmieniaj. Zapewnij, aby w polachRozdzielczość X, Ybyły liczby72 ppi. Zaznacz Typ obrazu - RGB,aTypwypełnienia(pustego obrazu) –Przezroczysty.Zaakceptuj okno.2. Powstało okno z szarą kratką wskazującą na przezroczystość. Okno tobędziemy wypełniać. Najpierw wykonamy tło obrazu, kładąc wybrany gradient.W tym celu naPalecie narzędziowejkliknij w prawym dolnym rogu na paskuz kolorowym gradientem, co otworzy paletęWybór gradientu.Zaznacz tamopcjęBlue_Green,ale 0nie klikąj dwukrotnie, bo niepotrzebnie otworzyszoknoEdytor gradientu.Kliknięty gradient znalazł się naPalecie narzędziowej.3. Dwukrotnie kliknij na narzędziu wypełniania kolorowym gradientem, cospowoduje otwarcie oknaOpcje narzędzia.W oknie opcji zaznacz:Nieprzepuszczalność - 100, Tryb - Zwykły, Przesunięcie - 0, Gradient -Gradient u ytkownika, Gradient - Liniowy, Powtarzanie-Brak,Nadpróbkowanie adaptatywne - nie zaznaczaj.4. Przesuń kursor narzędzia gradientu nad pusty obraz i ustaw go mo liwieblisko lewej krawędzi. Następnie kliknij i (nie zwalniając przycisku) naciśnijoraz przytrzymajCtrl, anastępnie przeciągnij kursor wzdłu linii prostejpoziomej w kierunku boku prawego. Gdy będziesz przy boku prawym,ztworzeniemstatycznychgifówi2zwolnij najpierw przycisk, a dopiero potemCtrl.Warstwa zapełni sięgradientem od niebieskiego do zielonego.5. Nauczymy się teraz zapisywać obraz w programieG1MP.Z menu obraz(strzałka w oknie obrazu) wybierz poleceniePlik/Zapisz.Poniewa jest topierwszy zapis, otworzy się oknoZapis obrazu.Najpierw ustal lokalizacjęzapisywanego pliku, dwukrotnie klikając w oknieKatalogina odpowiednimdysku i wchodząc doądanegofoldera (mo na te utworzyć folder ikona ugóry okna). Po wyborze foldera drugą czynnością jest wpisanie nazwy pliku wpoluWybór.Wpisz tam np.Obraz-GIMP.Trzecią czynnością jest wybórformatu, co oznacza rozwinięcie menuUstalenie typu plikui wybranie opcjiXCFj (GIMP).Zaakceptuj okno zapisu.. Uwaga - poniewa najpierw tworzymyjakiś obraz, chcemy więc mieć dostępne wszystkie opcje programuGIMP,anie ka dy format to dopuszcza. Dopiero po utworzeniu gotowego obrazuzapiszemy go w formacieGIF.Dlatego w takich sytuacjach zawsze najlepiejwybierać format rodzimy, tzn.XCF.6. .Teraz utworzymy nową warstwę. Rozwiń paletęWarstwy, kanały iściekinp. z menuOkna dialogowe.Kliknij na zakładceWarstwy(jest tam jednawarstwaTło),a następnie u dołu palety kliknij na ikonceNowa warstwa(nazwij jąTeksturai uczyń przezroczystą). Powstała nowa warstwa, którastała się aktywna.7. Teksturą wypełnimy lewą górnąćwiartkęokna. W tym celu musimy naj-pierw wprowadzić tam selekcję. Wybierz narzędzie zaznaczaniaprostokątnego i ustaw kursor dokładnie w lewym górnym rogu okna (napasku stanu u dołu okna muszą widnieć liczby 0,0). Teraz kliknij iprzeciągnij prostokąt, obserwując linijki. Gdy osiągniesz dokładnie x=300,y=200 (patrz na pasek stanu) zwolnij wtedy przycisk. Powstał selekcja.8. Na palecie narzędzi kliknij na polu tekstury, co otwiera paletęWybórdesenia.Kliknij na teksturę, np. czwartą w trzecim wierszu (granatowa zrozjaśnieniami). Wybierz narzędzie wypełnienia kolorem (wiaderko) i w jegoopcjach zaznaczWypełnienie deseniem.Narzędziem tym (dziobkiem wiaderka)kliknij wzaznaczonymprostokącie. Poniewa prostokąt był pusty, caływypełnił się więc wzorem. Nie odznaczaj selekcji.9. Następnie identyczny prostokąt umieścimy wprzeciwnymrogu.Zaznaczoną selekcję skopiuj poleceniemEdycja/Skopiuj(wybór z menuobrazu). Mając w schowku prostokąt, poleceniemEdycja/Wklej,umieśćzawartość schowka dokładnie nad poprzednim prostokątem. Zauwa , e napalecie warstw powstała pływająca selekcja(Oderwane zaznaczenie),którą przesuniemy. Wybierz narzędzie przesuwania i przeciągnij nim selekcję3do przeciwległego rogu obrazu w taki sposób, e gdy - obserwując pasekstanu - zobaczyszPrzesunięcie 300, 200 -wtedy zwolnij przycisk.Przesuniętą selekcję osadź na warstwieTekstura,klikając jeden raz na ikoniekotwicy.10. Teraz w prawym rogu wprowadzimy napis w ółtym kolorze. Dwukrotniekliknij na narzędziu tekstu i zaznacz opcjęDynamiczny tekst,aBrzeg - 0.Kliknij w obszarze prawego górnego prostokąta, co otwiera znane ju oknoGdynText..Ustaw parametry w tym oknie:kliknij na ikonie koloru i wybierzjasno ółty(Odcień - 60, Nasycenie – 0,20, Wartość - 1);kliknij na ikonieTekst wyśrodkowany,wybierz fontTime New Romanodmianę -bold,stopień -30,jednostkę -punkty;wpisz w trzech wierszach ustępujący tekst:„To jest gif statyczny na strony www”11. Powstała warstwa tekstu dynamicznego. Zmienimy jej nazwę. W tym celukliknij na niej prawym klawiszem i wybierz polecenie – Zmodyfikuj atrybutywarstwy. Wpisz nazwęTekstNastępnie ręcznie przesuniemy tekst lokując gomniej więcej wśrodkuprawego górnego prostokąta. Aby nie chwycićniepotrzebnie warstwyTłowyłączjej oczko. Wybierz narzędzie przesuwania,chwyć nim tekst i przesuń we właściwe miejsce.12. Teraz wykorzystamy jakiś filtr dla warstwyTekst.Włącz oczko przy warstwieTłoi uaktywnij warstwęTekst. Zmenu obrazu wybierzFiltry/Odwzo-rowanie/Mapowanie wypukłościi ustaw dowolne parametry (np. zaakceptujdomyślne). Tekst stałsiętypu 3D13. Na zakończenie nauczymy się wtapiania elementu w obraz. Przekopiuj plikPrzetwarzanie obrazu/Chorwacja.tifi wczytaj go doGIMP-a.ObrazChorwacja.tifma wymiary 250x180 pikseli. Dwukrotnie kliknij na lupkę i wopcjach zaznaczMo liwość zmiany rozmiarów oknaiPowiększ.Kliknijlupką raz na wczytany obrazek, a powiększy się wraz ze swoim oknemWybierz narzędzie przesuwania. Z linijek poziomej i pionowej wyciągnij podwie prowadnice i ka dą z nich ustaw ok. 15 pikseli od krańców obrazka.14. Dwukrotnie kliknij na narzędziuzaznaczaniaeliptycznego i w opcji zaznaczobydwie opcjeWygładzanie,aPromieńustaw na ok.25.Przesuń kursoreliptyczny do oknaChorwacja.tif iod lewego górnego rogu krzy ujących sięprowadnic rozpocznij przeciąganie w kierunku prawego dolnego, tak abypowstająca na ekranie elipsa przykleiła się do wszystkich czterechprowadnic. Gdy to nastąpi, zwolnij przycisk. Wtedy oka e się, e elipsa niejest przyklejona do prowadnic. Oznacza to, e na zewnątrz występujeczęściowa maska (zmiękczająca). Gdy na chwilę przełączysz się do trybuSzybkiej maski,wtedy zauwa ysz to zmiękczenie.415. Będąc w trybie pracy normalnej, skopiuj zawartość selekcji eliptycznej doschowka(Edycja/Skopiuj).Następnie uaktywnij oknoObraz-GIMP.xcf.sprawdź, czy jest wybrana najwy sza warstwa(Tekst)i wykonaj polaniuwklejenia(Edycja/Wklej).(uwaga– Jeśli nagle znikły warstwy w obrazie, toponownie wywołaj paletę warstw). Zmiękczony obraz wkleił się nawarstwę pływającą(Oderwane zaznaczenie).Uczyń z niego osobną warstwę,klikajac raz na ikonie nowej warstwy. Nazwij powstałą warstwęObrazek.16. Narzędziem przesuwania chwyć wklejony obrazek i ręcznie przesuń go tak,aby zajmował mo liwie centralną pozycję w lewym dolnym prostokącieobrazu. Zakończyliśmy pracę nad tworzeniem prostego obrazka. Zapisz jąpoleceniemPlik/Zapisz(menu okna obrazu).. Ostatnia czynność, którą trzebawykonać, to zapisanie obrazu w formacieGIF-astatycznego Najpierwsprowadzimy obraz do jednej warstwy. W tym celu, mając widocznewszystkie warstwy, kliknij prawym przyciskiem na warstwę i wybierzpoleceniePołącz widoczne warstwy(zaakceptuj pośrednie okna).17. FormatGIF jestformatem modelu kolorówindeksowanych,dlategozmienimy utworzony obraz RGB na obraz kolorów indeksowanych.Wybierz zatem polecenieObraz/Tryb/Indeksowany.W oknieKonwersja dotrybu indeksowanego zaznaczopcje:Optymalna paletaprzy 256 kolorach,Pozycjonowane ditherowanie kolorówiDithering przezroczystości(wprzeciwnym wypadku wykonane zmiękczenie nie byłoby symulowane).18. Wybierz poleceniePlik/Zapisz jakoi z listyUstawienia typu plikuzmieńformat zapisu naGIF,po czym dokonaj zapisu, akceptując okna pośrednie19. Utwórz stronę internetową i umieść naśrodkuwykonany rysunek.W sprawozdaniu nale y umieścić:1.elektroniczną wersję strony www z ilustracją.2.informację o jakości i parametrach plików typu gif.5 [ Pobierz całość w formacie PDF ]