TWN, Elektrotechnika AGH, Semestr IV letni 2013-2014, TWN

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
11. Technika Wysokich Napięć
11.1. Metodę pomiaru WN przy użyciu prostownika z kondensatorem cechuje:
a. Potrzeba zastosowania wysokiej dokładności woltomierza i częstościomierza,
b. Możliwość pomiaru napięcia stałego,
c. Zastosowanie w układzie pomiarowym kondensatora energetycznego, dwóch prostowników
i woltomierza magnetoelektrycznego,
d. Zastosowanie w układzie pomiarowym kondensatora energetycznego, dwóch prostowników
i amperomierza magnetoelektrycznego.
11.2. Metodę pomiaru WN przy użyciu dzielnika napięciowego cechuje:
a. Występowanie podczas pomiaru zwarcia w układzie pomiarowym, ale przez zastosowanie
rezystora ograniczającego można zniwelować tą niedogodność,
b. Szeregowe połączenie impedancji, a rodzaj zastosowanych elementów (R lub C) wpływa na
możliwości zastosowania metody,
c. Zastosowanie elementu przekształcającego umożliwiającego bezpośredni pomiar WN,
d. Brak możliwości wykorzystania aparatury niskonapięciowej do pomiaru WN.
11.3. Do pomiaru napięcia udarowego można zastosować:
a. Dzielnik rezystancyjny,
b. Metodę prostownikową,
c. Metodę iskiernikową,
d. Kilowoltomierz elektrostatyczny.
11.4. Zwyładowaniami ślizgowymi mamy do czynienia, gdy:
a. Występuje przewaga składowej normalnej natężenia pola elektrycznego,
b. Występuje przewaga składowej stycznej natężenia pola elektrycznego,
c. Jest mowa o izolatorze typu długopniowego,
d. Jest mowa o izolatorze typu wsporczego.
11.5. Ślady pełzne, to:
a. Negatywny skutek tylko wyładowania powierzchniowego, objawiający się powstaniem
„kanału” o zmniejszonej przewodności,
b. Negatywny skutek wyładowania powierzchniowego, objawiający się powstaniem „kanału”
o zmniejszonej przewodności,
c. Pozytywny skutek wyładowania na powierzchni dielektryka, spowodowany obecnością
warstwy zabrudzeniowej na powierzchni dielektryka,
d. Żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa.
11.6. Kryteriumpodziału wyładowań na powierzchniowe i ślizgowe oparte jest na:
a. Dominacji składowej stycznej i normalnej natężenia pola elektrycznego,
b. Dominacji składowej stycznej i normalnej natężenia pola magnetycznego,
c. Dominacji składowej stycznej i równoległej natężenia pola elektrycznego,
d. Wystąpieniu wyładowania zupełnego w układzie pomiarowym.
11.7. Wyznaczając
U
50
(50-cio % napięcie przeskoku) można zastosować:
a. Metodę superpozycji,
b. Metodę góra-dół,
c. Metodę serii Tesli,
d. Metodę regresji liniowej.
11.8. Podstawą doboru odstępów izolacyjnych dla wielkich odstępów izolacyjnych jest:
a. Uwzględnienie narażeń eksploatacyjnych łączeniowych,
b. Uwzględnienie prawdopodobieństwa wystąpienia wyładowania zupełnego,
c. Uwzględnienie narażeń eksploatacyjnych piorunowych,
d. Wszystkie powyższe odpowiedzi są prawidłowe.
11.9. Ochronę odgromową linii napowietrznych w postaci przewodów odgromowych stosuje się:
a. Dla linii o U
N
≥ 110 kV,
b. Dla linii o U
N
< 110 kV,
c. Tylko na wyjściach linii napowietrznej np. z GPZ-tu,
d. Tylko na długości linii napowietrznej, przebiegającej przez tereny zadrzewione.
11.10. Przepięcie to wzrost napięcia ponad:
a. Napięcie znamionowe danego urządzenia elektroenergetycznego
U
N
,
b. Najwyżej dopuszczalnego napięcie urządzenia elektroenergetycznego
U
m
,
c. Tzw. początkowe napięcie wyładowań ślizgowych,
d. Żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa.
11.11. Do przepięć wewnętrznych można zaliczyć:
a. Przepięcia będące skutkiem czynności manewrowych w systemie elektroenergetycznym,
b. Przepięcia będące skutkiem wyładowań atmosferycznych,
c. Przepięcia będące skutkiem tzw. przeskoku odwrotnego,
d. Przepięcia charakteryzujące się bardzo dużymi współczynnikami przepięć.
11.12. Przepięcia atmosferyczne bezpośrednie:
a. Są skutkiem bezpośredniego uderzenia pioruna w przewód fazowy,
b. Nie są wynikiem tzw. przeskoku odwrotnego,
c. Posiadają inną nazwa, a mianowicie są to przepięcia indukowane,
d. Żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa.
11.13. Do ochrony przed przepięciami zaliczyć można:
a. Wszelkiego rodzaju przewody odprowadzające oraz uziemienia,
b. Wszelkiego rodzaju urządzenia obniżające wartość przepięcia,
c. Iskierniki i odgromniki kulowe,
d. Drążek izolacyjny.
11.14. Dwukrotne podwyższenie napięcia przesyłowego (przy stałej przesyłanej mocy):
a. Zwiększa czterokrotnie straty mocy,
b. Zmniejsza dwukrotnie straty mocy,
c. Zmniejsza dwukrotnie prąd przepływający w linii,
d. Zwiększa czterokrotnie prąd przepływający w linii.
11.15. Jeżeli
R
oznacza promień zewnętrzny powłoki izolacyjnej kabla jednożyłowego, a
r

promień wewnętrzny to najkorzystniejszy z punktu widzenia maksymalnego natężenia pola
elektrycznego stosunek
R/r
:
a. Wynosi π,
b. Wynosi e,
c. Wynosi 1.
d. Wynosi 1/e.
11.16. Jeżeli
T
1
oznacza czas do szczytu, a
T
2
– czas do półszczytu to znormalizowany kształt
udaru piorunowego, to udar o czasach:
a.
T
1
= 1,2 μs,
T
2
= 500 μs,
b.
T
1
= 250 μs,
T
2
= 2500 μs,
c.
T
1
= 50 μs,
T
2
= 1,2 μs,
d.
T
1
= 1,2 μs,
T
2
= 50 μs.
11.17. Jeżeli
T
1
oznacza czas do szczytu, a
T
2
– czas do półszczytu to znormalizowany kształt
udaru łączeniowego, to udar o czasach:
a.
T
1
= 1,2 μs,
T
2
= 500 μs,
b.
T
1
= 250 μs,
T
2
= 2500 μs,
c.
T
1
= 1,2 μs,
T
2
= 50 μs,
d.
T
1
= 0,25 μs,
T
2
= 2,5 μs.
11.18. Układ kaskadowy transformatorów probierczych:
a. Realizowany jest poprzez zastosowanie specjalnych uzwojeń wiążących,
b. Składa się z minimum jednego transformatora probierczego,
c. Nie ma technicznego zastosowania do celów laboratoryjnych,
d. Żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa.
11.19. Moc potrzebna do przeprowadzenia próby napięciowej kabla:
a. Jest odwrotnie proporcjonalna do przyłożonego napięcia,
b. Jest proporcjonalna do kwadratu przyłożonego napięcia,
c. Jest proporcjonalna do kwadratu pojemności obiektu badanego,
d. Jest proporcjonalna do kwadratu indukcyjności obiektu badanego.
11.20. Transformatory probiercze zbudowane w układzie symetrycznym:
a. Posiadają dwa bieguny uzwojenia WN wyprowadzone na zewnątrz obudowy,
b. Posiadają tylko jeden biegun uzwojenia WN wyprowadzony na zewnątrz obudowy,
c. Wyposażone są w izolatory dobrane na napięcie znamionowe transformatora,
d. Wyposażone są w izolatory dobrane na podwójne napięcie znamionowego transformatora.
11.21. Czas do półszczytu znormalizowanego udaru napięciowego piorunowego:
a. Wynosi ok. 1,2 μs,
b. Wynosi ok. 50 ms,
c. Wynosi ok. 50 μs,
d. Wynosi ok. 250 μs.
11.22. Ucięty udar piorunowy występuje:
a. Gdy mamy do czynienia z pomyślną próbą udarową urządzenia,
b. Gdy nie mamy do czynienia z przeskokiem na badanym izolatorze,
c. Gdy mamy do czynienia z przeskokiem na badanym izolatorze.
d. Żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa.
11.23. Warunki normalne to:
a. p = 1013 Pa oraz T = 20ºC,
b. p = 1013 hPa oraz T = 20K,
c. p = 1013 kPa oraz T = 293K,
d. p = 1013 hPa oraz T = 20ºC.
11.24. Napięcie przeskoku na iskierniku kulowym to:
a. Maksymalna wartość napięcia, przy której następuje przeskok,
b. Skuteczna wartość napięcia, przy której następuje przeskok,
c. Średnia wartość napięcia, przy której następuje przeskok,
d. Znamionowa wartość napięcia, przy której następuje przeskok.
11.25. Wartość maksymalna napięcia sinusoidalnie zmiennego:
a. Jest 2 większa od wartości skutecznej napięcia,
b. Jest 3 większa od wartości skutecznej napięcia,
c. Jest 2 mniejsza od wartości skutecznej napięcia
d. Jest 3 mniejsza od wartości skutecznej napięcia,
11.26. Wytrzymałość powietrza:
a. Zależy od ciśnienia atmosferycznego powietrza a nie zależy od temperatury powietrza,
b. Nie zależy od ciśnienia atmosferycznego powietrza a zależy od temperatury powietrza,
c. Zależy od ciśnienia atmosferycznego,
d. Żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa.
11.27. Wielkością charakteryzującą przebieg udarowy piorunowy nie jest:
a. Biegunowość,
b. Czas do szczytu,
c. Częstotliwość.
d. Czas do półszczyty.
11.28. Przebieg przedstawiony na rysunku obok przedstawia:
a. Udar piorunowy ucięty na czole,
b. Udar piorunowy ucięty na grzbiecie,
c. Udar piorunowy pełny,
d. Żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa.
11.29. Który izolator w łańcuchu izolatorów kołpakowych jest
najbardziej narażony na przebicie?
a. Izolator, do którego jest przyłączony przewód wysokiego napięcia,
b. Izolator, który jest uziemiony na jednym końcu,
c. Izolator w środku łańcucha,
d. Żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa.
11.30. O wytrzymałości wielowarstwowego układu izolacyjnego decyduje warstwa, w której:
a. Występuje największe natężenie pola elektrycznego,
b. Występuje najmniejsze natężenie pola elektrycznego,
c. Rozkład pola jest równomierny,
d. Rozkład pola jest jednostajny.
11.31. W jakim celu stosuje się wielowarstwowe układy izolacyjne?
a. By zwiększyć grubość izolacji,
b. By zmniejszyć natężenie pola elektrycznego,
c. By zwiększyć natężenie pola elektrycznego,
d. Żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa.
11.32. Współczynnik przepięć
k
p
dla przepięć dorywczych wynosi:
a. > 5,
b. 2 – 4,
c. 1,1 – 1,5,
d. < 1.
11.33. Które z przepięć nie są przepięciami dorywczymi:
a. Przepięcie ferrorezonansowe,
b. Przepięcie piorunowe,
c. Przepięcie dynamiczne,
d. Przepięcia łączeniowe.
11.34. Do zalet rozdzielnic gazowych w porównaniu z konwencjonalnymi można zaliczyć to, że:
a. Kilkakrotnie zmniejszają zajmowane powierzchnie,
b. Znacznie zwiększają hałas,
c. Są dużo bezpieczniejsze dla środowiska.
d. Są tanie.
11.35. Procesy starzenia cieplnego. Podwyższenie temperatury pracy izolacji papierowej o
każde 8°C ponad 100°C powoduje skrócenie czasu życia tej izolacji:
a. Dwukrotnie,
b. Czterokrotnie,
c. Dziesięciokrotnie.
d. Temperatura nie wpływa na czas życia izolacji.
11.36. Jednym z najbardziej typowych zanieczyszczeń cieczy izolacyjnych jest:
a. Sadza,
b. Woda,
c. Włókno celulozy,
d. Kawałki metali.
11.37. W cieczy za duże odstępy elektrod uważa się już odstępy rzędu:
a. Kilku milimetrów,
b. Kilku centymetrów,
c. Kilku decymetrów,
d. Żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa.
11.38. Niejednostajny rozkład pola elektrycznego występuje w układach elektrod:
a. Których promień krzywizny jest bardzo duży,
b. Płaskich, których krawędzie są zaokrąglone według tzw. krzywych Rogowskiego,
c. Których promień krzywizny jest bardzo mały,
d. Kulistych oddalonych od siebie na małą odległość.
11.39. Jeżeli
U
p
oznacza napięcie przeskoku,
a
– odległość między elektrodami,
p
– ciśnienie to
charakterystykę Paschena opisuje zależność:
a.
p
= f(
U
p
·a
),
b.
a
= f(
p·U
p
),
c.
U
p
= f(
p·a
).
d. Żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa.
11.40. Charakterystyka Paschena:
a. Posiada 1 ekstremum,
b. Posiada 2 ekstrema,
c. Można aproksymować funkcją liniową,
d. Można aproksymować funkcją kwadratową.
11.41. Wartości współczynników przejścia ”
α
” oraz odbicia ”
β
” zawierają się w przedziale:
a. α od 0 ÷ 2, β od -1 ÷ 1,
b. α od 0 ÷ 1, β od 1 ÷ 2,
c. α od -1 ÷ 1, β od 0 ÷ 2,
d. α od 1 ÷ 2, β od 0 ÷ 1.
11.42. Jeżeli
c
oznacza prędkość światła,
μ
r
– względną przenikalność magnetyczną, a
ε
r

względną przenikalność elektryczną to w danym, bezstratnym środowisku elektro-
magnetycznym prędkość propagacji fali można wyznaczyć na podstawie wzoru:
c
a.
V
=
,
ε ⋅
μ
r
r
1
b.
V
=
,
ε ⋅
μ
r
r
c.
V
=
ε ⋅
μ
,
r
r
ε
d.
V
=
c
r
.
μ
r
11.43. Ulot jest:
a. Wyładowaniem niezupełnym w powietrzu, występującym w otoczeniu elektrod o małej
krzywiźnie,
b. Wyładowaniem zupełnym w powietrzu, występującym w otoczeniu elektrod o małej
krzywiźnie,
c. Wyładowaniem niezupełnym w powietrzu, występującym w otoczeniu elektrod o dużej
krzywiźnie,
[ Pobierz całość w formacie PDF ]