TUTORIALE - Modelowanie Tworzenie lodowej kostki oraz zimnej pary (3ds max + mental ray), informatyka, 3ds max, ...

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
TUTORIALE - Modelowanie: Tworzenie lodowej kostki oraz zimnej pary (3ds max + mental ray) - (baza starszych tutoriali max3d.pl) - g...
Strona 1
UŜytkownik:
Hasło:
Zapamiętać?
Zaloguj
N O W OŚ C I
A R T Y K U Ł Y
F O R U M
T U T O R IA L E
G A L E R I A
K O N K U R S Y
R E D A K C J A
P O L S K A A N I M A C J A
L I N K I
Tutoriale - Modelowanie: Tworzenie lodowej kostki oraz zimnej pary (3ds max + mental ray)
Ten tutorial pochodzi ze starej bazy tutoriali Max3D.pl. MoŜe się zdarzyć, Ŝe wyświetla się on nieprawidłowo, moŜe zawierać błędny opis, niedziałający link.
W takim przypadku prosimy o kontakt.
TWORZENIE LODOWEJ KOSTKI ORAZ ZIMNEJ PARY (3ds max & mental ray)
autor tutorialu:
Mateusz STANISZEW
e-mail:
mateuszstaniszew@wp.pl
W tym prostym tutorialu pokaŜę przykładowy sposób w jaki moŜna stworzyć lodową kostkę z unoszącą się wokół niej zimna
parą. PokaŜe takŜe jak dodać efekt 'caustics' w mental ray aby obraz był bardziej realistyczny...
1. PRZYGOTOWANIE SCENY I GEOMETRII
Najpierw podłoŜe. To będzie zwykły Box 500x500x5, nazwij go 'floor' i umieść pośrodku sceny. (prawy click na ikonie 'Select
and Move' - wpisz wartości x:0, y:0, z:-5). Stwórz kolejny Box (sześcian o krawędzi 20) nazwij go 'ice cube 01' i równieŜ
umieść pośrodku sceny x:0, y:0, z:0. Oczywiście 'ice cube 01' powinien 'siedziec' na podłoŜu. Ustaw widok aby uzyskać coś
takiego jak na
rys.1
, naciśnij '
Ctrl+C
' aby stworzyć kamere z widoku. Teraz poprawmy 'ice cube 01' aby wyglądał lepiej.
Ustaw jego Lenght, Width, Height Segments na 5 i dodaj modyfikator Noise. W panelu Strength ustaw X: 10, Y: 10, Z: 5.
Następnie dodaj modyfikator Mesh Smooth i ustaw Ilerations na 3, Subdivision Method powinno być: NURMS. Naciśnij '
8
' i
ustaw Background Color na R:145, G:185, B:215. teraz powinieneś mieć coś takiego jak na
rys.2
. NaleŜy jeszcze
przełączyć nasz
Renderer
na
mental ray
, wciśnij '
F10
', w panelu Common rozwiń Assign Renderer i zmień Production
Renderer na mental ray.
W tej chwili nasza lodowa kostka wygląda bardzo prosto, ale jak zobaczysz później (po dodaniu materiału) będzie w
zupełności wystarczać. MoŜesz oczywiście dodać inne modyfikatory aby poprawić jej wygląd...
2008-11-03 18:25:33
TUTORIALE - Modelowanie: Tworzenie lodowej kostki oraz zimnej pary (3ds max + mental ray) - (baza starszych tutoriali max3d.pl) - g...
Strona 2
rys.1
rys.2
2. DODANIE ŚWIATEŁ I CIENI
Teraz stworzymy dwa Omni Lights. Umieść pierwsze na X:-272, Y:-35, Z:228, i ustaw następujące opcje: zaznacz
Ray
Traced Shadows
, ustaw Multiplier na 0.6, kolor powinien być biały, ustaw Shadow Density na: 0.4, w panelu 'mental ray
Indirect Illumination' ustaw Energy na 45. To ostatnie będzie potrzebne do uzyskania efektu 'caustics'. Naciśnij '
Ctrl-V
' aby
skopiować
Copy
(nie Instance ani Reference) nasze Omni Light i ustaw jego pozycje na X:237, Y:100, Z:290, zmień
Multiplier na: 0.55, kolor będzie teraz troche bardziej niebieski (R:220, G:234, B:244), W obu światłach opcja
'
Automatically Calculates Energy and Photons
' powinna być zaznaczona. MoŜesz wyrenderować aby obejrzeć rezultat,
powinieneś otrzymać coś podobnego jak na
rys.3
.
rys.3
3. TWORZENIE MATERIAŁÓW
Najpierw stwórzmy bardzo prosty materiał dla podłoŜa 'floor'. Wybierz material typu Standard, ustaw kolor Ambient i Diffuse
na R:75, G:120, B:150, Specular Level:20, Glossiness:15, Soften:1.0. Nazwij ten materiał 'floor' i dodaj go do podłoŜa
'floor'. Jest on prosty z tego względu, Ŝe nie chce zwiększać czasu renderingu, ani rozpraszać uwagi, która ma się skupić
na lodowej kostce.
Teraz najwaŜniejsza część, tworzenie materiału dla lodowej kostki, trzeba przeczytać uwaŜnie bo jest on troche złoŜony.
Wybierz materiał typu Standard i nazwij go 'ice cube', dodaj go od razu do wymodelowanej kostki lodu. Zaznacz opcje
2-
Sided
. Ustaw typ cieniowania na
Anisotropic
. Ustaw kolor Ambient na czarny, Diffuse i Specular na biały. Specular
Level:160, Glossiness:25, Anisotropy:45. MoŜesz zobaczyć jak wygląda ten materiał na
rys.4
i
rys.5
.
2008-11-03 18:25:33
TUTORIALE - Modelowanie: Tworzenie lodowej kostki oraz zimnej pary (3ds max + mental ray) - (baza starszych tutoriali max3d.pl) - g...
Strona 3
pic.4
pic.5
W panelu rozwijanym Maps:
1.
Dodj mapę Raytrace do slotów
Reflection
(wartość: 50) i
Refraction
(wartość: 100).
2.
ustaw wartość
Bump
na 60 i kliknij slot Bump. Wybierz mapę Falloff. Wybierz pierwszy pusty slot (None) wybierz mapę
Gradient. Ustaw Gradient Type na Radial. Kliknij slot Color#2 i wybierz mapę Splat. Color#1 - czarny, Color#2 - biały.
Ustaw Iterations na 3, Size - 25, Threshold - 0.2. Teraz powróć do mapy Gradient. Kliknij slot Color#3 i wybierz mapę
Noise. Zmień Size na 20. Teraz powróc do mapy Falloff. Zmień wartość drugiego pustego slotu na 50, następniej kliknij ten
slot. Wybierz mapę Noise, zaznacz Fractal, ustaw Size na 20, High:0.8, Low:0.484.
3.
Teraz mapa typu
Opacity
. Kliknij slot Opacity i wybierz mapę Falloff. Kliknij na pierwszy wolny slot, wybierz Noise map.
Ustaw Size na 30, High:0.66, Low:0,444.
4.
Teraz kliknij na slot
Self-Illumination
. Wybierz mapę typu Mask. Kliknij slot o nazwie Map i wybierz mapę Falloff. Zmień
drugi kolor na R:220, G:240, B:255. Teraz wróć do mapy Mask i kliknij slot Mask. Wybierz mapę Falloff i zmień Falloff
Type na Shadow/Light. W panelu rozwijanym Anisotropic Basic Parameters, w panelu Self-Illumination zaznacz opcję
Color.
Materiał dla lodowej kostki jest juŜ gotowy.
Wyrenderuj scene i zobacz jak nasz prosty sześcian pięknie zamarzł
rys.6
. Zwróc uwagę na cienie, nie są jednokolorowe,
ich przeźroczystość zaleŜy od mapy typu Opacity, którą stworzyliśmy.
rys.6
4. TWORZENIE EFEKTU 'CAUSTICS
'
Teraz stworzymy efekt typu 'caustics' aby nasz obraz wyglądał bardziej realitycznie. Efekt ten polega na tym, Ŝe światło
pada na pewne obiekty poprzez refleksy lub refrakcje innych obiektów (np. szklanki). Kliknij prawym przyciskiem na 'ice
cube 01' i wybierz Properties. W
panelu mental ray
zaznacz opcje Generate Caustics. Naciśnij '
F10
' i w panelu Indirect
Illumination zaznacz opcje Caustics.
Odznacz
opcje 'Opaque Shadows when Caustics are Enabled' poniewaŜ nadal
chcemy aby nasze cienie nie były jednobarwne. Ich przeźroczystość nadal będzie zaleŜeć od mapy Opacity.
2008-11-03 18:25:33
TUTORIALE - Modelowanie: Tworzenie lodowej kostki oraz zimnej pary (3ds max + mental ray) - (baza starszych tutoriali max3d.pl) - g...
Strona 4
Po wyrenderowaniu moŜemy zaobserwować piękny efekt 'caustics', gdzie światło jest rzucane na podłoŜe 'floor' poprzez
naszą lodową kostkę 'ice cube 01'
rys.7
.
Kiedy przyjrzysz się wyrenderowanemu obrazowi zauwaŜysz Ŝe krawędzie kostki nie wyglądają najlepiej, zaleŜy to od
ustawień 'Samples Per Pixel' w mental ray, aby poprawić jakość renderingu w mental ray - naciśnij '
F10
', przejdź do panelu
Renderer i ustaw Maximum na 16.
Niestety efekt 'caustics' moŜe zając kilka minut (w zaleŜności od CPU), teraz jest dość szybko, ale kiedy dodamy więcej
kostek lub zimną parę czas się zwiększy. MoŜesz eksperymentować z wartościami 'Maximum Num. Photons Per Sample'
lub 'Average Caustic Photons Per Light' w panelu 'Indirect Illumination'. MoŜesz równieŜ wyrenderować scene z uŜyciem
opcji Photon Map - Rebuild (bez zimnej pary, zaczekać aŜ photony zostaną przeliczone) i wyrenderować ponownie z
odznaczoną opcją Rebuild (juŜ z parą).
pic.7
5. TWORZENIE ZIMNEJ PARY
Kiedy wyjmujemy zamroŜone kostki z lodówki, moŜna zauwaŜyć Ŝe emitują one parę, więc teraz pokaŜę sposób w jaki
moŜna uzyskać taki efekt.
Zaznacz 'ice cube 01' i naciśnij '
Ctrl-V
' aby skopiować Copy (nie reference ani instance). Nazwij nowy sześcian '
steam
emitter 01
' i powiększ go trochę (ok. 107 units = +7%). Przesuń go trochę wyŜej tak aby stał w tym samym miejcu co 'ice
cube 01'. Prawy klik na 'steam emitter 01' i w Properties
odznacz
opcje Renderable. MoŜesz mu dodać jakiś prosty
materiał, w kaŜdym razie nie będzie on renderowany, potrzebny jest nam tylko do emisji pary, moŜesz go później ukryć.
Stwórz obiekt PArray z panelu Particle Systems. Kliknij Pick Object i wybierz 'steam emitter 01' - w tej chwili moŜesz juŜ
schować 'steam emitter 01'. Ustaw następujące: Particle Formation - Over Entire Surface, Particle Quantity - Use Rate - na
5, Speed - 0.3, Variation - 20, Emit Start - -40, Emit Stop i Display Until - 100, Life - 75, Variation - 20, Size - 5, Variation -
50, Grow For - 0, Fade For - 85, Standard Particles - Facing. MoŜesz rózwnieŜ ustawić Percentage of Particles na 20% aby
obserwować ruch cząsteczek na ekranie. Kliknij prawym i wybierz Properties -
odznacz
następujące: Cast Shadows,
Recieve Shadows, Visible to Reflection/Refraction.
Dodaj
Deflector
(180x180) i umieść go troszkę wyŜej niŜ dno kostki, powninien przecinać 'steam emitter 01' Ustaw Bounce
na 0. Dodaj
Gravity
, ustaw Decay na 0.16. Przyłącz Deflector i Gravity do PArray uŜywając ikony '
Bind to Space Warp
'.
MoŜna poeksperymentować z ustawieniami aby uzyskać roŜne efekty.
Teraz stwórzmy materiał dla zimnej pary. Wybierz materiał typu Standard i nazwij go 'cold steam'. Zaznacz opcje Face
Map. Ambient: czarny, Diffuse i Specular: białe. Ustaw Self-Illumination na 100 i Opacity na 0. Specular Level i Glossiness
na 0. IdŜ do rozwijanego panelu Maps. Zmień wartość Opacity na 40 i kliknij slot Opacity. Wybierz mapę Gradient, ustaw
Color#2 na RGB:10 i Color#3 na RGB:15. Ustaw Gradient Type na Radial. Amount: 0.3, Size: 0.7. Materiał jest juŜ gotowy.
Dodaj go do PArray.
MoŜemy wreszcie wyrenderować scene i rezultat powinien być podobny jak na
rys.8.
2008-11-03 18:25:33
TUTORIALE - Modelowanie: Tworzenie lodowej kostki oraz zimnej pary (3ds max + mental ray) - (baza starszych tutoriali max3d.pl) - g...
Strona 5
rys.8
Kanały RSS
Nowości
Ostatnie Posty
Twoje Wiadomości
TW (poczekalnia)
Partnerzy
Redakcja Kontakt Reklama Mobile Dodatki del.icio.us Butik
Copyright © 1999-2008 Max3D.pl. All rights reserved l design by Max3d Team, php&js scripts by kajda.com (svn build 0.248).
2008-11-03 18:25:33
[ Pobierz całość w formacie PDF ]