TTS Italia brochure Polonia, Książki, Popularnonaukowe, Transport i logistyka

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
Innowacyjne
włoskie rozwiązania
dla sektora
transportu
Październik 2006
Wstęp
Transport odgrywa we Włoszech rolę kluczową z
punktu widzenia gospodarki krajowej i jakości życia
mieszkańców. System gospodarczy, by mógł się
rozwijać i tworzyć nowe szanse na wzrost
działalności i zasobności, wymaga coraz wyraźniej
istnienia wydajnego systemu transportu, który
umożliwiałby pełne wykorzystanie potencjału rynku
i możliwości, jakie niesie globalizacja wymiany
handlowej.
Jednak wzmożenie ruchu, które w ostatnich
dziesięcioleciach zauważalne jest praktycznie
wszędzie, prowadzi do coraz liczniejszego
występowania zjawisk takich, jak korki, niszczący
wpływ na środowisko, na jakość życia i
bezpieczeństwo transportu. Koszt, który codziennie
ponoszą mieszkańcy i podmioty gospodarcze, na
skutek trudnego już do ogarnięcia nasilenia ruchu,
jest ogromny i dotyczy jakości życia,
bezpieczeństwa ekologicznego, jak również utraty
konkurencyjności gospodarczej.
Zapewnienie wszystkim obywatelom możliwości
swobodnego, bezpiecznego, efektywnego i
przyjaznego dla środowiska transportu jest więc
zadaniem priorytetowym w skali całego kraju.
Doświadczenia Włoch i nie tylko Włoch z ostatnich
lat wskazują, że cel ten jest możliwy do osiągnięcia
wyłącznie poprzez działania skierowane
bezpośrednio na popyt na transport, poprzez
bardziej równomierne rozłożenie ruchu na
poszczególne gałęzie transportu. W efekcie można
uzyskać bardziej racjonalne wykorzystanie
infrastruktury, przy jednoczesnym zapewnieniu
użytkownikom przewozów bezpieczniejszych,
szybszych i tańszych. Ważna w tym kontekście jest
także promocja transportu kolejowego i morskiego,
która prowadzi do większej równowagi między
poszczególnymi gałęziami transportu.
Inteligentne Systemy Transportu to kluczowe
narzędzie służące osiągnięciu tego celu i uczynieniu
włoskiego transportu bardziej skutecznym i
konkurencyjnym, zapewnieniu jego większej
opłacalności i poprawie bezpieczeństwa, jak
również złagodzeniu jego wpływu na środowisko.
Włoskie urzędy publiczne, podmioty prywatne,
ośrodki naukowo-badawcze i wyższe uczelnie
współpracują ze sobą od ponad dwudziestu lat,
wspólnie opracowując nowe systemy i usługi z
zakresu ITS (Intelligent Transport Systems),
których celem jest zapewnienie szybszych i
bezpieczniejszych przewozów towarów i osób w
dowolne miejsca we Włoszech, przy jednoczesnej
trosce o środowisko i ochronie przed
zanieczyszczeniem dóbr kultury i sztuki.
Technologie ITS zarządzające ruchem i mobilnością
wykorzystywane są przez wiele włoskich miast,
między innymi Rzym, Turyn, Mediolan, Wenecję,
Florencję, Neapol itd. Niemal 80% lokalnych
przedsiębiorstw transportu publicznego
wyposażonych jest w systemy lokalizacji i
monitoringu taboru, usprawniające i podnoszące
jakość świadczonych usług.
Jeśli chodzi o autostrady, system elektronicznego
pobierania opłat wykorzystywany jest na całym
obszarze kraju i stosowany także w innych krajach
Europy. Ponadto zaawansowane systemy
zarządzania i kontroli mobilności, zrealizowane
przez włoskie firmy, stosowane są zarówno w
Europie, jak i wielu krajach pozaeuropejskich.
Producenci samochodów ponoszą znaczne nakłady
na rozwijanie systemów pokładowych
zwiększających bezpieczeństwo jazdy (także w
pojazdach ciężkich) i opracowywanie projektów z
zakresu systemów telematycznych dla logistyki,
intermodalności i ich integracji.
Zwiększanie wiedzy i szerzenie informacji na temat
włoskich systemów ITS na forum
międzynarodowym stanowi wyzwanie dla TTS Italia
jako Zrzeszenia Krajowego. Naszym celem jest
wykazanie, że produkty ITS „made in Italy” to
rozwiązania najlepsze, pozwalające budować i
zarządzać sieciami transportowymi, w których
pasażerowie i towary mogą przemieszczać się w
sposób wydajny i bezpieczny, a jednocześnie
niestanowiący zagrożenia dla środowiska
naturalnego i dóbr kultury.
Celem tej broszury jest przedstawienie kilku
wiodących włoskich firm z branży ITS i ich
innowacyjnych produktów. Mamy nadzieję, że
prezentacja ta, choć z pewnością niewyczerpująca,
okaże się jednak przydatna i dostarczy osobom,
związanym w Polsce z branżą ITS, informacji na
temat włoskich kompetencji w tym zakresie.
Dziękujemy za czas, który zechcieli nam Państwo
poświęcić.
TTS Italia – Włoskie Zrzeszenie Telematyki,
Transportu i Bezpieczeństwa
TTS Italia
TTS Italia
jest ogólnokrajowym zrzeszeniem firm i
organizacji z branży telematyki, transportu i
bezpieczeństwa, założonym w marcu 1999 roku
przez grupę organizacji publicznych i prywatnych,
działających w sektorze Inteligentnych Systemów
Transportu (ITS), na wzór podobnych stowarzyszeń
powstałych w innych krajach, jak ITS America, ITS
Japan, ITS Canada, ITS United Kingdom, ITS
France, ITS Australia, itd.
Misją
TTS Italia
jest promocja rozwoju
Inteligentnych Systemów Transportu - ITS we
Włoszech –wnajdogodniejszych dla użytkowników
formach, a jednocześnie tak, by tworzyć warunki
do jak najszerszego rozpowszechnienia takich
systemów i szybkiego rozwoju rynku.
Wyzwanie, któremu chce sprostać Zrzeszenie i jego
członkowie, to poprawa skuteczności i
bezpieczeństwa włoskiego systemu transportu, w
myśl przekonania, że ITS stanowią niezbędne
narzędzie wdrażania polityki mobilności
nastawionej na transport bardziej efektywny,
konkurencyjny, czysty i bezpieczny.
Promocja ITS oznacza także wiedzę na temat tych
systemów: wiedzę na temat korzyści społecznych i
ekonomicznych jakie oferują, a także punktów
krytycznych, tak technicznych, jak i
organizacyjnych, które wciąż jeszcze blokują ich
rozwój. Tworzenie i szerzenie wiedzy o ITS to
podstawowy cel
TTS Italia
i właśnie z tego
względu wśród strategicznych zadań Zrzeszenia
miejsce z pewnością priorytetowe zajmują te, które
ukierunkowane są na:
Pobudzanie dyskusji na tematy o znaczeniu
strategicznym w celu wspólnego wypracowania
jednolitych architektur;
Sprzyjanie współpracy i wypracowaniu
wspólnych rozwiązań kwestii technicznych,
organizacyjnych i instytucjonalnych;
Szerzenie wiedzy i informacji na temat
najlepszych praktyk i włoskich zastosowań ITS.
TTS
Italia
chce być zatem otwartym forum
wymiany stanowisk, zainteresowań i potrzeb
wyrażanych przez rozmaite podmioty
zaangażowane w rozwój i wdrażanie ITS. Na
podstawie tego dialogu rodzi się wspólna zgoda co
do sposobu realizacji, przyjmowanych standardów
oraz wykorzystywanych technologii, zarówno w
perspektywie krótko-, jak i długoterminowej.
Dostarczanie podmiotom krajowym
odpowiednich narzędzi i informacji do
tworzenia aplikacji telematycznych
skierowanych do użytkownika (user oriented) i
ułatwienie korzystania z nich oraz ich
wprowadzenie na rynek;
Wspieranie instytucji zarówno na szczeblu
centralnym, jak i lokalnym w opracowaniu
polityki i strategii dla sektora ITS;
3
Innowacyjne włoskie rozwiązania dla sektora transportu
ATAC SpA
12 grudnia 2005r. została formalnie powołana d
życia Agencja ds. Mobilności Rzymu, powstał
połączenia przedsiębiorstw
ATAC
i STA, spółki
komunalnej, która wcześniej zajmowała się
kwestiami transportu prywatnego. Nowa Agencj
zachowała nazwę «
ATAC
Spa
», ale prócz sfery
transportu publiczneg
o
ZAKRES ITS
Zrównoważony rozwój, który ma zmierzać do
przekształcenia miasta, poprzez przyjęcie
zintegrowanej strategii, łączącej zapotrzebowanie
na transport z jego rozwijaniem, to podstawowy cel
a z
a
polityki miasta. Cel ten może być zrealizowany,
żeli spełnione zostaną dwa podstawowe warunki:
o, którym zajmowała się
dotychczas, rozszerzyła swą działalność także o
je
transport prywatny.
Powstała w wyniku tego połączenia Agencja
zajmuje się planowaniem mobilności publicznyc
prywatnych środków transportu, starając s
samym zapewnić „zintegrowane” podejście do
problemów ruchu drogowego i transportu
publicznego na skalę lokalną. Agencja działa jako
koordynator całego systemu transportu Stolicy.
nowej Agencji znaleźli za
połączonych spółek, Agencja przejęła także ich
aktywa i kompetencje.
„Nowa” Agencja
ATAC
odpowiada obecnie za
planowanie i kontrolę sieci transportu publicznego.
Zarządza także systemem automatycznego
wydawania biletów. Zajmuje się ponadto promoc
usług transportu publicznego, zarządzaniem
parkingami drogowymi i przepustkami do Stref
Ograniczonego Ruchu Drogowego (ZTL), jak
również zarządzaniem kamerami telewizyjnymi
zainstalowanymi w centrum miasta oraz
wystawianiem mandatów za niestosow
przepisów. Kontroli Agencji
ATAC
podlegają tak
Miejska Cen
Obserwatorium Mobilności oraz system świateł
ulicznych.
Agencja
ATAC
jest właścicielem taboru transportu
publicznego Rzymu, liczącego około 2.60
pojazdów, który obsługuje 2,8 mln mieszkańców
użytkuje sieć 2246 km dróg, a 325 linii
autobusowy
zapewniaj
ro
nastąpi poprawa warunków transportow
przy jednoczesnym wzroście bezpieczeństw
ruchu i zmniejszeniu zaniec
wywołanego hałasem i emisją szkodliwych
związków do powietrza;
ych
h i
ię tym
a
zyszczenia
W
trudnienie pracownicy obu
rejony należące do miasta będą odpowiednio
chronione, poprzez racjonalne ich użytkowanie
dla potrzeb publicznych, ochronę zdrow
ia
obywateli i troskę o zachowanie historycznych i
architektonicznych zabytków miasta.

anie się do
że
trala Ruchu Drogowego,
0
i
Aby zrealizować i prowadzić kontrolę wykonania
takiej polityki, władze Rzymu podjęły strategiczną
decyzję wykorzystania technologii telematycznych
(ITS - Intelligent Transport Systems
– Inteligen
Systemy Tran
ch, 7 tramwajowych i 2 linie metra
ą przewóz około 1,2 mld pasażerów
tne
cznie.
sportu) jako narzędzia wsparcia
mobilności.
4
ATAC SpA
Analiza dotycząca możliwości wprowadzenia
rozwiązań ITS została przeprowadzona w ścisłej
współpracy z kilkoma, wiodącymi w tej dziedzinie,
miastami europejskimi, a oparto ją na ocenie
wyników niemałej liczby projektów naukowo-
badawczych. Agencja
ATAC
, z ramienia miasta
Rzym, opracowała ogólny wieloletni plan wdrożenia
ITS, w którym wskazano wybrane systemy,
oceniono ich koszty i zdecydowano o
najważniejszych parametrach, opracowano
odpowiednią architekturę i kompleksowy plan
wdrożenia.
Trzonem zintegrowanego systemu jest centrum
kontroli ruchu działające w siedzibie agencji
ATAC
.
Centrum to pełni przede wszystkim funkcję
sprawdzania i kontroli ruchu miejskiego przy
pomocy wielu różnych podsystemów, z których
każdy pełni inną, ściśle mu przypisaną rolę, jak na
przykład: moduł kontroli ruchu miejskiego (UTC),
moduł automatycznej kontroli wjazdów do stref
ograniczonego ruchu (ZTL), systemy informacji dla
użytkowników działające w oparciu o panele
wyświetlające informacje (VMS), a także centrum
informacji o ruchu drogowym (TIC). System
obejmuje ponadto system nadzoru ruchu bazujący
na przekazach z telewizji przemysłowej (CCTV), a
obecnie włączany jest do niego także system AVM
do kontroli taboru transportu publicznego.
Podsystem TIC (centrum informacji o ruchu) pełni
rolę strategiczną w zarządzaniu zintegrowanym
systemem ITS w Rzymie, jako specjalna platforma,
poprzez którą bieżące informacje o ruchu
przekazywane są w odpowiednim formacie
użytkownikom dróg.
Wykonawstwo i wdrażanie projektów z zakresu
ITS;
Projektowanie infrastruktury transportowej i
zmiana zagospodarowania terenów miejskich;
Planowanie i projektowanie parkingów
otwartych i zadaszonych;
Realizacja studiów, projektowanie, zarządzanie
narzędziami operacyjnymi regulującymi
transport i ruch miejski, takimi jak:
Zintegrowane centra kontroli ruchu miejsk
dla transportu prywatnego i publicznego
iego
Projekty infomobilności: w jaki sposób
przekazywać informacje, przygotowanie
niezbędnego zestawu modeli, ustalenie
narzędzi operacyjnych, zarządzanie GIS
Wyznaczenie stref ograniczonego ruchu,
potrzeby w zakresie ITS, zarządzanie nimi,
zintegrowane strategie poboru opłat.
Systemy zintegrowanego elektronicznego
ROZWIĄZANIA ITS
Agencja
ATAC
dąży do zapewnienia jak najwyższej
jakości usług w całym cyklu trwania oraz
zagwarantowania optymalnych wyników
wykorzystania środków udostępnionych przez
zleceniodawcę, zarówno pod względem jakości,
skuteczności i równego traktowania partnera
publicznego. Stale dąży także do poprawy
świadczonych usług.
W porozumieniu z władzami Rzymu Agencja
postanowiła udostępnić kompetencje zdobyte
podczas opracowywania, wdrażania i zarządzania
projektów ITS innym urzędom i instytucjom
publicznym, którym chce zaproponować
przekazanie zgromadzonego doświadczenia i
wiedzy, a także zaoferować swoje usługi.
ATAC
może wspierać inne organizacje i podmioty
w następujących dziedzinach:
wydawania biletów na transport publiczny
Zarządzanie wpływem ruchu miejskieg
o na
środowisko i zdrowie mieszkańców:
ekspozycja, jakość powietrza, hałas.
SIEDZIBA
v
ia Ostiense 131/L- 00154 Roma - – Włochy
KONTAKT
Informacje: Inż. Fabio N
Email: fabio.nussio@atac.roma.it
Tel.:+39-06-46959469
Fa
W
ussio
x: +39-06-46959547
eb site: www.atac.roma.it
Projektowanie miast i planowanie mobilności;
Realizacja studiów wykonalności technicznej i
finansowej;
5
Innowacyjne włoskie rozwiązania dla sektora transportu
[ Pobierz całość w formacie PDF ]