TSK - Wykl - 05 - Wybrane protokoly sieciowe - 01, Odpowiedzi, Informatyk E12 E 13

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
Protokoły warstwy sieci
Protokoły warstwy aplikacji
Teoria sieci komputerowych
Wybrane protokoły sieciowe
ARP, ICMP, DNS, DHCP, HTTP
Rafał Wojciechowski
Rafał Wojciechowski Teoria sieci komputerowych
Protokoły warstwy sieci
Protokoły warstwy aplikacji
Protokół ARP
Protokół ICMP
Protokół ARP
ARP
ARP
(ang. Address Resolution Protocol) - protokół komunikacyjny
przekształcania adresów logicznych IP (ustalanych autorytarnie
przez administratora) na fizyczne, 48-bitowe adresy fizyczne MAC
w obr¦bie jednego segmentu sieci lokalnej. Specyfikacja w RFC 826
Rafał Wojciechowski Teoria sieci komputerowych
Protokoły warstwy sieci
Protokoły warstwy aplikacji
Protokół ARP
Protokół ICMP
Protokół ARP
I
Adresacja fizyczna wykorzystywana jest w obr¦bie jednego
segmentu sieci lokalnej i zachodzi w warstwie ł¡cza danych
I
Mechanizm pozyskiwania adresu MAC na podstawie adresu IP
hosta, z którym ma zachodzi¢ komunikacja ! protokół ARP
I
Powi¡zania mi¦dzy adresami logicznymi a fizycznymi
przechowywane s¡ w tablicy ARP. Je±li wpis dotycz¡cy
konkretnego hosta nie wyst¦puje, konieczne jest odpytanie go
o adres fizyczny
Rafał Wojciechowski Teoria sieci komputerowych
Protokoły warstwy sieci
Protokoły warstwy aplikacji
Protokół ARP
Protokół ICMP
Nagłówek warstwy drugiej oraz trzeciej
Rafał Wojciechowski Teoria sieci komputerowych
Protokoły warstwy sieci
Protokoły warstwy aplikacji
Protokół ARP
Protokół ICMP
Funkcjonowanie ARP
Rafał Wojciechowski Teoria sieci komputerowych
[ Pobierz całość w formacie PDF ]