TSK - Wykl - 01 - Wprowadzenie do sieci komputerowych, Odpowiedzi, Informatyk E12 E 13

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
Wprowadzenie
Infrastruktura sieci
Modele referencyjne sieci
Teoria sieci komputerowych
Wprowadzenie do sieci komputerowych
Rafał Wojciechowski
Rafał Wojciechowski Teoria sieci komputerowych
Wprowadzenie
Infrastruktura sieci
Modele referencyjne sieci
Podstawowe poj¦cia
Kierunki rozwoju sieci komputerowych
Organizacje normuj¡ce rozwój sieci
Sie¢ komputerowa
Sie¢ komputerowa
Sie¢ komputerowa
- zbiór mechanizmów umo»liwiaj¡cych
komunikowanie si¦ komputerów b¡d¹ urz¡dze« komputerowych
znajduj¡cych si¦ w ró»nych miejscach. Integralnym elementem owej
komunikacji jest wzajemne udost¦pnianie sobie zasobów
[Mark A. Sportack]
Rafał Wojciechowski Teoria sieci komputerowych
Wprowadzenie
Infrastruktura sieci
Modele referencyjne sieci
Podstawowe poj¦cia
Kierunki rozwoju sieci komputerowych
Organizacje normuj¡ce rozwój sieci
Protokół komunikacyjny
Protokół komunikacyjny
Protokół komunikacyjny
- zbiór standardowych mechanizmów
słu»¡cych reprezentacji danych, sygnałów, autoryzacji i detekcji
bł¦dów wymaganych do przesłania informacji poprzez kanał
komunikacyjny
Rafał Wojciechowski Teoria sieci komputerowych
Wprowadzenie
Infrastruktura sieci
Modele referencyjne sieci
Podstawowe poj¦cia
Kierunki rozwoju sieci komputerowych
Organizacje normuj¡ce rozwój sieci
Technologia sieciowa
Technologia sieciowa
Technologia sieciowa
- zbiór mechanizmów umo»liwiaj¡cych
komunikacj¦ w sieci obejmuj¡cych protokoły, implementacje
sprz¦towe, media, ...
Rafał Wojciechowski Teoria sieci komputerowych
Wprowadzenie
Infrastruktura sieci
Modele referencyjne sieci
Podstawowe poj¦cia
Kierunki rozwoju sieci komputerowych
Organizacje normuj¡ce rozwój sieci
Rozwój sieci komputerowych
Rafał Wojciechowski Teoria sieci komputerowych
[ Pobierz całość w formacie PDF ]