TSiP - pytania, Budownictwo, TSiP, Mikołajek, zal. wykładów

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
//-->TSiP - pytania zaliczeniowe1. Co składa się na deformację ciała?2. Jakie postulaty przyjmujemy dla przestrzeni euklidesowej?3. Zapisz konwencję sumacyjną Einsteina.4. Zapisz: deltę Croneckera.5. Co nazywamy tensorem I rzędu?6. Co nazywamy tensorem II rzędu?7. Podaj definicję iloczynu diadycznego.8. Podaj definicję bazy diadowej.9. Zapisz równanie wiekowe i objaśnij symbole.10. Podaj różnicę między przypadkiem płaskim i antypłaskim.11. Co nazywamy konfiguracją ciała? Jakie wyróżniamy konfiguracje?12. Czym jest opis materialny?13. Czym jest opis przestrzenny?14. Pole przemieszczeń w opisie materialny.15. Pole przemieszczeń w opisie przestrzennym.16. Podaj definicję tensora: F.17. Podaj definicję tensora: F-1.18. Podaj definicję tensora: H.19. Podaj definicję tensora: H-1.20. Podaj definicję tensora: c.21. Podaj definicję tensora: C.22. Podaj definicję tensora: e.23. Podaj definicję tensora: E.24. Podaj twierdzenie Cauchy'ego o biegunowym rozkładzie tensora F.25.26.27.28.29.30.31.32.33.34.35.36.37.38.39.Jakie są własności tensora obrotu?W jaki sposób z gradientem deformacji związana jest deformacja ciała?Podaj WKW aby ciało poruszało się ruchem sztywnym.Podaj definicję tensora naprężeń Cauchy'ego.Podaj definicję I tensora naprężeń Pioli-Kirchhoffa.Podaj definicję II tensora naprężeń Pioli-Kirchhoffa.Kiedy deformacja jest nieściśliwa?Podaj komplet równań nieliniowej teorii sprężystości dla opisu materialnego.Podaj komplet równań nieliniowej teorii sprężystości dla opisu przestrzennego.Określ warunki brzegowe i początkowe równań nieliniowej teorii sprężystości dla opisumaterialnego.Określ warunki brzegowe i początkowe równań nieliniowej teorii sprężystości dla opisuprzestrzennego.Kiedy posługujemy się opisem przestrzennym?Kiedy posługujemy się opisem materialnym?Podaj komplet równań liniowej teorii sprężystości.Podaj związki fizyczne Hooke'a wyrażone przez przemieszczenia.40.41.42.43.44.45.46.47.48.49.50.51.52.53.54.Podaj równanie Beltramiego-Michella w przypadku stałych sił masowych.Zapisz równanie tarczy.Zapisz równanie płyty.Dla tarczy podaj zależności w układzie globalnym.Wyjaśnij metodologię MRS.Podaj operator różnicowy dla I, II oraz IV pochodnej (dla punktu centralnego k).Podaj operator różnicowy dla II i IV pochodnej mieszanej (dla punktu centralnego k).Dla siatki kwadratowej zapisz równanie tarczy w MRS.Dla siatki kwadratowej zapisz równanie płyty w MRS.Podaj zależności na naprężenia σ11, σ22, σ12Podaj zależności dla punktów przy brzegu tarczy.Podaj warunki brzegowe (w MRS) dla brzegu wolnopodpartego.Podaj warunki brzegowe (w MRS) dla brzegu utwierdzonego.Podaj wzory na jednostkowe momenty zginające i skręcające (w MRS dla płyt).Podaj wzory na jednostkowe siły ścinające (w MRS dla płyt).55. *Podaj twierdzenie Lagrange'a.56. *Zapisz równania równowagi liniowej teorii sprężystości w biegunowym układziewspółrzędnych.57. *Zapisz równania geometryczne liniowej teorii sprężystości w biegunowym układziewspółrzędnych.58. *Zapisz równania fizyczne liniowej teorii sprężystości w biegunowym układziewspółrzędnych.59. *Zapisz warunki brzegowe równań liniowej teorii sprężystości w biegunowym układziewspółrzędnych [ Pobierz całość w formacie PDF ]