Tryb uchwalania budżetu państw, ►► UMK TORUŃ - wydziały w Toruniu, ►► Finanse i rachunkowość (FiR), ...

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
Tryb uchwalania budżetu
państwa.
Wykonywanie i kontrola
wykonania budżetu państwa.

procedura właściwa dla uchwalania
ustaw

zawiera ona jednak odstępstwa od
zwykłego trybu ustawodawczego
Inicjatywa ustawodawcza

Ustawy: art. 118 Konstytucji RP: posłowie, Senat,
Prezydent Rzeczypospolitej, Rada Ministrów, grupa co
najmniej 100 000 obywateli;

Ustawa budżetowa: art. 221 Konstytucji RP: „Inicjatywa
ustawodawcza w zakresie ustawy budżetowej, ustawy o
prowizorium budżetowym, zmiany ustawy budżetowej,
(…) przysługuje wyłącznie
Radzie Ministrów
”.
Założenia projektu budżetu

Przedstawiane przez Ministra Finansów Radzie Ministrów

Uwzględniają ustalenia przyjęte w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa
oraz w Programie Konwergencji

Brak wskazań ustawowych co do terminu przedstawienia założeń, a także co
do treści (poza obowiązkiem uwzględnienia ustaleń WPFP oraz Programu
Konwergencji)

Zawierają dane makroekonomiczne dotyczące przewidywanego
kształtowania się wielkości dochodów, wydatków, PKB, inflacji i innych
wskaźników istotnych dla wyznaczenia granic dochodów i wydatków w
przyszłym roku budżetowym.
Przygotowanie projektu budżetu

Odbywa się na zasadach określonych w wydawanym corocznie
rozporządzeniu Ministra Finansów na podst. art. 138 ust. 6 u.f.p. – tzw.
nocie budżetowej,
określającej szczegółowy sposób, tryb i terminy
opracowania materiałów przez poszczególnych dysponentów części
budżetowych.

Dysponenci części budżetowych opracowują i przedstawiają Ministrowi
Finansów materiały do projektu ustawy budżetowej na zasadach
określonych w ww. rozporządzeniu.

Minister Finansów przedstawia projekt ustawy budżetowej na rok następny
wraz z uzasadnieniem Radzie Ministrów.
art. 139 ust. 2 u.f.p.
„Minister Finansów
włącza
do projektu ustawy budżetowej
dochody i wydatki Kancelarii Sejmu, Kancelarii Senatu, Kancelarii
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Sądu Najwyższego, Trybunału
Konstytucyjnego, Krajowej Rady Sądownictwa, sądownictwa
powszechnego i administracyjnego, Najwyższej Izby Kontroli,
Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka, Krajowej
Rady Radiofonii i Telewizji, Generalnego Inspektora Ochrony
Danych Osobowych, Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji
Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Krajowego Biura
Wyborczego oraz Państwowej Inspekcji Pracy”.
[ Pobierz całość w formacie PDF ]