TROVIS 5476,

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
Seria 5400
Regulator cyfrowy dla instalacji grzewczych
TROVIS 5476
Elektronika firmy SAMSON
Rys. 1 · TROVIS 5476
Wydanie maj 2000
(08/99)
Instrukcja monta¿u i obs³ugi
EB 5476 PL
Oprogamowanie firmowe v. 2.10
 Spis treœci
strona
1. Uwagi ogólne
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
1.1 Wskazówki dla u¿ytkownika. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
1.2 Dane techniczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
1.3 Tabele rezystancji czujników temperatury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2. Monta¿
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
2.1 Monta¿ regulatora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
2.2 Monta¿ czujników . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Wymiary. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
3. Pod³¹czenie elektryczne
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
3.1 Wskazówki ogólne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
3.2 Pod³¹czenie regulatora. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
3.3 Pod³¹czenie czujników . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
3.4 Sterowanie pomp¹ obiegow¹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
3.5 Zbiorcza sygnalizacja zak³óceñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
3.6 Schematy pod³¹czeniowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
4. Opis funkcji
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
4.1 Optymalizacja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
4.2 Adaptacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
4.3 Adaptacja krótkoczasowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
4.4 Praca w trybie zredukowanym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
4.5 Praca w okresie letnim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
4.6 OpóŸniona rejestracja temperatury zewnêtrznej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
4.7 Automatyczne prze³¹czanie czasu miêdzy letnim a zimowym . . . . . . . . . . . . . . 16
4.8 Œwiêta i ferie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
4.9 Termiczna dezynfekcja zasobnika ciep³ej wody u¿ytkowej . . . . . . . . . . . . . . . . 16
4.10 Ograniczanie temperatury wody powrotnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
4.11 Ograniczenie uchybu regulacji dla sygna³u otwierania zaworu. . . . . . . . . . . . . 17
4.12 Wymuszone ³adowanie zasobnika ciep³ej wody u¿ytkowej. . . . . . . . . . . . . . . . 17
4.13 Czujnik temperatury w pomieszczeniu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
4.14 Ochrona przeciwmrozowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
4.15 Uszkodzenie czujnika. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
4.16 Wymuszona praca pomp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
4.17 Ograniczanie przep³ywu lub mocy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
4.18 Magistrala licznikowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
4.19 Zdalne za³¹czanie regulacji / sygnalizacja zewnêtrznego zapotrzebowania . . . 23
5. Schematy instalacji
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
5.1 Schemat instalacji Anl. 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
5.2 Schemat instalacji Anl. 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
5.3 Schemat instalacji Anl. 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
5.4 Schemat instalacji Anl. 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
5.5 Schemat instalacji Anl. 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
5.6 Schemat instalacji Anl. 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
5.7 Schemat instalacji Anl. 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
5.8 Schemat instalacji Anl. 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
5.9 Schemat instalacji Anl. 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
5.10 Schemat instalacji Anl. 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
2
EB 5476 PL
6. Obs³uga
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
6.1 Elementy obs³ugi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
6.2 Wybór trybu pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
6.2.1 Zdalne sterowanie obwodem c.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
6.3 Poziomy obs³ugi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
7. Uruchomienie i nastawa regulatora
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
7.1 Konfiguracja
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
7.1.1 Wprowadzanie kodu cyfrowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
7.1.2 Indywidualny kod cyfrowy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
7.1.3 Nastawa wskaŸnika instalacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
7.1.4 Nastawa bloków funkcyjnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
7.1.5 Lista bloków funkcyjnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
7.1.6 Wzorcowanie czujników. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
7.2 Parametryzacja
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
7.2.1 Nastawa standardowych wartoœci parametrów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
7.2.2 Wprowadzanie danych u¿ytkownika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Nastawa aktualnego czasu i daty
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Nastawa parametrów obwodu ogrzewania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Program czasowy dla instalacji centralnego ogrzewania. . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Nastawa parametrów obwodu ogrzewania pod³ogowego dla instalacji
o wskaŸniku Anl.9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Nastawa parametrów obwodu przygotowania ciep³ej wody u¿ytkowej . . . . . . 70
Program czasowy obwodu przygotowania ciep³ej wody u¿ytkowej . . . . . . . . . 72
8. Interfejs szeregowy
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
8.1 Regulator TROVIS 5476 z interfejsem szeregowym RS 232-C . . . . . . . . . . . . . 73
8.1.1 Konfiguracja regulatora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
8.1.2 Rejestr b³êdów BITMAP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
8.2 Regulator z interfejsem szeregowym RS 485. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
8.2.1 Wprowadzanie parametrów interfejsu RS 485 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
9. Transmisja danych za pomoc¹ modu³u pamiêciowego
. . . . . . . . . . . . . . . . . 77
10. Tabela danych
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Urz¹dzenie mo¿e byæ montowane, uruchamiane i eksploato-
wane wy³¹cznie przez fachowy personel. Wymagane s¹
odpowiednie warunki transportu i sk³adowania.
Regulator jest przystosowany do pracy w instalacjach elek-
troenergetycznych. Nale¿y przestrzegaæ odpowiednich prze-
pisów bezpieczeñstwa.
EB 5476 PL
3
 1. Uwagi ogólne
Cyfrowy regulator dla instalacji grzewczych s³u¿y do pogodowej regulacji temperatury wody
zasilaj¹cej. Oznacza to, ¿e temperatura wody zasilaj¹cej instalacjê centralnego ogrzewania
jest regulowana za pomoc¹ krzywej grzania w taki sposób, ¿eby dla dowolnej temperatury
zewnêtrznej utrzymywana by³a sta³a temperatura w pomieszczeniu.
Zastosowanie tego urz¹dzenia pozwala na p³ynne ograniczanie temperatury wody
powrotnej w zale¿noœci od temperatury zewnêtrznej.
Przygotowanie ciep³ej wody u¿ytkowej mo¿e odbywaæ siê w obwodzie pierwotnym lub
wtórnym. W piêciu instalacjach mo¿liwe jest tak¿e solarne podgrzewanie wody u¿ytkowej
w zasobnikach z regulacj¹ ró¿nicy temperatur i wykorzystaniem licznika godzin u¿ytkowania
pompy obwodu solarnego.
Za pomoc¹ pod³¹czonych czujników regulator rejestruje odpowiednie temperatury i przesy³a
je poprzez przetworniki sygna³u wejœciowego do jednostki centralnej.
Odpowiednio do nastawionych wartoœci zadanych jednostka centralna wysy³a sygna³
regulacyjny dla obu obwodów regulacji. Przetworniki sygna³u wyjœciowego przetwarzaj¹ je
na trój- lub dwupunktowe sygna³y steruj¹ce.
Dodatkowo regulator steruje prac¹ pompy obiegowej obwodu c.o. i pomp w obwodzie c.w.u.
(³aduj¹c¹, cyrkulacyjn¹, kolektora s³onecznego).
Do wejœcia impulsowego lub pr¹dowego mo¿na doprowadziæ z ciep³omierza sygna³
proporcjonalny do mocy lub przep³ywu. Mo¿liwe jest równie¿ opcjonalne wyposa¿enie
regulatora w interfejs magistrali licznikowej do pod³¹czenia ciep³omierzy.
Niniejsza instrukcja monta¿u i obs³ugi
odnosi siê do wersji oprogramowania firmowego
2.10
(numer zainstalowanej wersji oprogramowania pojawia siê na 2 sekundy po w³¹czeniu
regulatora).
Zmiany w stosunku do poprzedniej wersji:
mo¿liwoœæ pod³¹czenia czujników Pt1000, wprowadzenie schematu instalacji o numerze
Anl.11, zmiany w uk³adzie przygotowania c.w.u., mo¿liwoœæ sygnalizacji zak³óceñ w pracy
za pomoc¹ wyjœcia binarnego oraz wprowadzenie wejœcia zdalnego za³¹czania regulacji.
1.1 Wskazówki dla u¿ytkownika
Opisany w dalszej czêœci instrukcji monta¿ regulatora oraz pod³¹czenie elektryczne powinno
zostaæ dokonane przez instalatora.
Opisane w rozdz. 7 nastawy na poziomie konfiguracji wymagaj¹ znajomoœci odnoœnych
instalacji i powinny byæ dokonywane przez odpowiedniego specjalistê z uwzglêdnieniem
schematów i opisów funkcji zawartych w rozdz. 4 i 5.
Uruchomienie regulatora przeprowadza najczêœciej instalator wpisuj¹c jednoczeœnie wszy-
stkie wartoœci nastaw do tabeli z rozdz. 10.
4
EB 5476 PL
1.2 Dane techniczne
Wejœcia
7 wejœæ czujników temperatury (Pt 100 i PTC lub Pt 100 i Pt1000,
lub Pt100 i NTC) lub sygna³ów binarnych
1 wejœcie czujnika temperatury zewnêtrznej lub pr¹dowe 4(0) do 20 mA
1 wejœcie czujnika temperatury wody zasilaj¹cej
Wejœcia binarne
BE1 opcjonalnie jako sygna³ za³¹czania regulacji
lub sygna³ zewnêtrznego zapotrzebowania
BE5 konfigurowany dla termostatu zasobnika
Inne wejœcia
wejœcie impulsowe lub pr¹dowe do ograniczenia mocy lub przep³ywu
wejœcie zdalnej korekcji temperatury zasilania i wyboru rodzaju pracy,
alternatywnie wejœcie sygna³u zdalnego sterowania 1 - 2 k
albo sygna³ów binarnych
Wyjœcia sygna³u
steruj¹cego
sygna³y trójpunktowe: obci¹¿enie max. 250 V AC, max. 2 A min. ,10 mA
sygna³y dwupunktowe: obci¹¿enie max. 250 V AC, max. 2 A min., 10 mA
Wyjœcia binarne
max. 4 wyjœcia do sterowania pompami,
obci¹¿enie max. 250 V AC, max. 2 A min., 10 mA
2 wyjœcia kontaktronowe do regulacji prêdkoœci obrotowej pomp
obiegowych lub sygnalizacji zak³óceñ pracy,
max. obci¹¿enie 24 V, 100 mA
Parametry regulacji
K
p
= 0,1 do 50 T
n
= 1 do 999 s czas przestawienia T
y
= 15 do 240 s
Interfejsy
szeregowy interfejs RS 485 do pod³¹czenia do magistrali
czteroprzewodowej
protokó³ transmisji Modbus RTU, format danych 8N1
(8 bitów danych, 1 bit stop, bez kontroli parzystoœci)
szeregowy interfejs RS 232-C do pod³¹czenia do komputera
lub do modemu
pod³¹czenie za pomoc¹ wtyku RJ12
opcja: interfejs magistrali licznikowej M-bus
Napiêcie robocze
230 V AC (+10%/–15%), 48 do 62 Hz
zanik napiêcia zasilania: wszystkie parametry i dane konfiguracyjne
zapisane s¹ w pamiêci EEPROM
Pobór mocy
ok. 3 VA
eksploatacja: 0 do 40°C
1)
sk³adowan e: –20 do 60°C
Zakres temperatury
Stopieñ
i klasa ochrony
przeciwpora¿eniowej
IP 40 zgodnie z IEC 529 i II zgodnie z VDE 0106
Stopieñ
zanieczyszczenia
2 zgodnie z VDE 0110
Kategoria
przepiêciowa
II zgodnie z VDE 0110
Klasa wilgotnoœci
F zgodnie z VDE 40040
OdpornoϾ
na zak³ócenia
zgodnie z EN 50082 czêœæ 1
Emisja zak³óceñ zgodnie z EN 50081 czêœæ 1
Ciê¿ar ok. 0,6 kg
1)
unikaæ trwa³ego przegrzania
EB 5476 PL
5
  [ Pobierz całość w formacie PDF ]